Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 21 maart 2013

Milieu: Commissie daagt België voor het Hof in verband met onbehandeld stedelijk afvalwater

De Europese Commissie maakt zich zorgen over het feit dat België zijn burgers niet afdoende beschermt tegen de gevolgen van onbehandeld stedelijk afvalwater. Ondanks eerdere aanmaningen van de Commissie zijn er in België nog steeds steden die niet aan de Europese normen voldoen. De lozing van onbehandeld stedelijk afvalwater is een bedreiging voor de gezondheid van de mens en voor het milieu. In een poging om België tot meer inspanningen op dit gebied aan te sporen, daagt de Commissie België daarom op aanbeveling van Europees commissaris voor Milieu Janez Potočnik voor het Europees Hof van Justitie.

Op grond van een reeds van 1991 daterende EU-richtlijn moesten de lidstaten ervoor zorgen dat agglomeraties met tussen de 2 000 en 15 000 inwoners uiterlijk op 31 december 2005 over een opvangsysteem voor stedelijk afvalwater beschikten. Zij moesten er ook voor zorgen dat het opgevangen water een "secundaire" behandeling ondergaat om het te zuiveren voordat het in zee of in zoet water wordt geloosd. De Commissie heeft België er voor het eerst in 2007 op gewezen dat het de betreffende regelgeving niet nakomt en heeft in 2009 een schriftelijke aanmaning gestuurd. Vervolgens heeft zij in 2011 een met redenen omkleed advies verzonden, waarin zij duidelijk maakt dat 67 kleine gemeenten in Vlaanderen en Wallonië nog steeds niet aangesloten zijn op een passend rioleringssysteem en dat 116 kleine gemeenten in deze gewesten niet over voorzieningen voor de secundaire behandeling van hun afvalwater beschikken.

De situatie is sindsdien enigszins verbeterd, en volgens de laatste informatie waarover de Commissie beschikt voldoen in Vlaanderen vier agglomeraties niet aan de richtlijn, terwijl er in Wallonië 33 agglomeraties zijn die hun verplichtingen niet nakomen. Naar het zich thans laat aanzien, zal België evenwel pas in 2015 volledig aan de richtlijn voldoen, dat wil zeggen tien jaar na het verstrijken van de uiterste termijn daarvoor. De Commissie daagt België daarom voor het Hof.

Achtergrond

Krachtens de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater moeten agglomeraties (steden en gemeenten) in de Europese Unie hun stedelijk afvalwater opvangen en behandelen. Onbehandeld afvalwater kan besmet zijn met schadelijke bacteriën en virussen, en vormt dus een risico voor de volksgezondheid. Onbehandeld water bevat eveneens nutriënten zoals stikstof en fosfor, die zoet water en het mariene milieu kunnen aantasten omdat ze leiden tot een excessieve groei van algen, waardoor ander leven verstikt. Dit proces wordt eutrofiëring genoemd. Op grond van de richtlijn dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat kleinere agglomeraties, dat wil zeggen met tussen de 2 000 en 15 000 inwoners, uiterlijk in 2005 over een opvangsysteem voor hun afvalwater beschikken.

Er zij op gewezen dat hoewel de onderhavige zaak enkel kleine agglomeraties betreft, er in België ook problemen met grotere agglomeraties zijn. Een zaak die handelt over grote agglomeraties — met inbegrip van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest — is al een fase verder en is momenteel voor de tweede maal aanhangig voor het Hof van Justitie van de EU (zaak C-533/11).

Voor meer informatie

http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/index_en.html

Zie ook:

Voor het pakket inbreukbesluiten van mars: MEMO/13/261

Voor de algemene inbreukprocedure: MEMO/12/12

Contact:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar