Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 20 mars 2013

Nya steg på vägen mot en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union

Europeiska kommissionen lägger idag fram två nya meddelanden om kommande steg på vägen mot en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union (EMU). Målet är att stärka samordningen av den ekonomiska politiken och integrationen inom euroområdet. De meddelanden som nu läggs fram följer av åtagandena i kommissionens plan för en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union, vilken presenterades i november förra året, och är också ett svar på uppmaningarna från Europeiska rådet att fortsätta arbetet på dessa två områden.

I meddelandet om förhandssamordning av planer på större reformer av den ekonomiska politiken redovisas olika alternativ för hur man kan organisera diskussioner om sådana reformer på EU-nivå innan den berörda medlemsstaten fattar de definitiva besluten. Tanken är att tidigt i beslutsprocessen ge tillräcklig vikt åt de positiva eller negativa spridningseffekter som sådana reformer kan få i andra länder i euroområdet.

I meddelandet om ett instrument för konvergens och konkurrenskraft diskuteras olika lösningar för de två komponenter som kommissionen vill föreslå: dels en form av avtalsarrangemang där medlemsstaterna förbinder sig att genomföra vissa reformer, dels ett ekonomiskt stöd som ska hjälpa medlemsstaterna att fullborda reformerna. De två nya instrument som föreslås kommer att komplettera de strukturer som redan finns för att på EU-nivå övervaka medlemsstaternas budgetpolitik och ekonomiska politik, vilka har förstärkts genom den europeiska planeringsterminen och de reformer som följer av de senaste årens lagstiftningspaket (ofta kallade ”six-pack” respektive ”two-pack”).

– Tanken med de två meddelanden som kommissionen lägger fram idag är att driva på den integrationsprocess som vi drog upp riktlinjerna för i vår plan för ett djupgående och verkligt EMU, som presenterades i november förra året. Dagens förslag, särskilt det som handlar om att skapa ett instrument för konvergens och konkurrenskraft, förenar behovet av mer disciplin på nationell nivå med vår strävan efter mer solidaritet på EU-nivå. De är också avsedda att stärka den gemensamma valutan och att främja konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning i Europa, säger kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

– Syftet med dagens två meddelanden är att bygga vidare på de stora framsteg som gjorts när det gäller att samordna budgetpolitiken genom att stärka ramarna för ett tätare samarbete även i fråga om strukturreformer. Vårt mål står klart: vi behöver bistå medlemsstaterna i deras arbete med att utforma, fatta beslut om och genomföra reformer – reformer som är mer ändamålsenligt utformade och kommer igång och fullbordas snabbare än vi har varit vana vid, säger Olli Rehn, som är vice ordförande för kommissionen med särskilt ansvar för ekonomiska och moinetära frågor och eurofrågor.

Kommissionen presenterar dessa meddelanden bara fyra månader efter det att den offentliggjort sin plan för ett djupgående och verkligt EMU – en plan vars syfte var att sätta igång en stegvis reformprocess som ska stärka grundvalarna för EMU och garantera att konsekvenserna av framtida kriser kan begränsas mer effektivt. Förslagen är också helt i linje med kommissionens strategi inom det ekonomisk-politiska området, där huvudlinjen är att kombinera en förnuftigt utformad stabilisering av de offentliga finanserna med tillväxtfrämjande reformer som kan bidra till att skapa nya jobb i Europa.

Samordning i ett tidigare skede

Reformer, eller bristen på reformer, kan ha betydande återverkningar på andra medlemsstater, särskilt i euroområdet. Väl utformade arbetsmarknads- eller produktmarknadsreformer kan t.ex. få fart på tillväxt och sysselsättning i de berörda medlemsstaterna, vilket i sin tur ökar efterfrågan på produkter och tjänster från andra medlemsstater. Om reformerna uteblir kan medlemsstaterna däremot förbli känsliga för externa ekonomiska störningar, vilket kan skapa spridningseffekter som drabbar även andra medlemsstater, så som skedde under krisen. För att maximera positiva spridningseffekter och minimera negativa överväger kommissionen att föreslå att de reformer som ska samordnas bör inriktas på konkurrenskraft, sysselsättning, varu- och tjänstemarknadernas funktion, nätverksindustrier, skattesystem, stabilitet i finanssystemen och hållbara offentliga finanser. Diskussionen om reformerna skulle bli en integrerad del av den europeiska planeringsterminen.

Disciplin och solidaritet

Det tänkta instrumentet för konvergens och konkurrenskraft inom euroområdet skulle bygga på ett avtalsarrangemang där det fastställs vad en berörd medlemsstat åtar sig att göra, och inom vilka tidsfrister. De åtgärder som medlemsstaten förbinder sig att genomföra skulle syfta till att följa de landsspecifika rekommendationerna inom ramen för den europeiska planeringsterminen, särskilt de som härrör från förfarandet vid makroekonomiska obalanser. Som ett komplement till dessa reformer skulle det inrättas ett finansieringsinstrument för att stödja medlemsstater som under hårt tryck ska genomföra sådana reformer. Finansieringen av instrumentet skulle i princip tas upp i EU-budgeten, men inte sortera under utgiftstaken i den fleråriga budgetramen. Långtgående strukturreformer som genomförs inom tillräckligt strikta tidsramar kommer att ha stor positiv inverkan i kampen mot några av de viktigaste bristerna i ekonomin, särskilt i fråga om konkurrenskraften.

Detta skulle underlätta en ökad balans, anpassning och tillväxt i ekonomierna i euroområdet och tjäna som ett första steg mot en stärkt finanspolitisk kapacitet, vilket skulle medföra en djupare integration av medlemsstaternas ekonomiska politik.

Kommissionen kommer också att undersöka olika sätt för medlemsstater som inte ingår i euroområdet, särskilt de som förbereder sig för att ansluta sig, att ingå avtalsarrangemang.

Bakgrund och kommande åtgärder

I juni förra året uppmanade Europeiska rådet sin ordförande att i nära samarbete med ordförandena för kommissionen, Eurogruppen och Europeiska centralbanken lägga fram en specifik färdplan för en verklig ekonomisk och monetär union, med bestämda tidsfrister.

Den 28 november 2012 antog kommissionen en plan för en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union, där den beskrev sin vision om en kraftfull och stabil struktur för såväl finansområdet som för finanspolitiska, ekonomiska och politiska frågor. I planen redovisades ett antal steg som bör vidtas på kort, medellång och lång sikt för att uppnå dessa mål.

Bland de åtgärder som föreslogs på kort sikt var att bättre samordna planer för större reformer av den ekonomiska politiken och införa ett instrument för konvergens och konkurrenskraft. De två meddelandena av den 20 mars syftar till att konkretisera dessa mål.

EMU:s framtida utveckling kommer att diskuteras på nytt vid Europeiska rådets möte i juni, där man kommer att fatta beslut om konkreta åtgärder och om färdplanen, inklusive tidsfrister.

Länkar

MEMO/13/259 Kommande steg mot en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union: förhandssamordning och avtalsarrangemang

Meddelandena om förhandssamordning av planer för större reformer av den ekonomiska politiken respektive om ett instrument för konvergens och konkurrenskraft finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/2013-03-20-convergence_competitiveness_instrument_ex_ante_coordination_en.htm

Plan för en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union (tillgänglig på svenska som kommissionens meddelande COM(2012) 777).

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen +32 2 295 30 70

Olivier Bailly +32 2 296 87 17

Simon O'Connor +32 2 296 73 59

Vandna Kalia +32 2 299 58 24

Sarah Collins +32 2 296 80 76


Side Bar