Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 20. marca 2013

Evropska komisija predstavi nadaljnje ukrepe za poglobljeno in pravo ekonomsko in monetarno unijo

Evropska komisija je danes predstavila dve novi sporočili o nadaljnjih ukrepih za poglobljeno in pravo ekonomsko in monetarno unijo (EMU). Cilj je okrepiti usklajevanje ekonomske politike in integracijo v evrskem območju. Ti sporočili spremljata zaveze, ki jih je Komisija sprejela v svojem načrtu za poglobljeno in pravo ekonomsko in monetarno unijo novembra lani, ter sta reakciji na pozive Evropskega sveta, naj se delo na teh dveh področjih nadaljuje.

Sporočilo o predhodnem usklajevanju načrtov za pomembne reforme ekonomske politike vsebuje možnosti za organizacijo razprav na ravni EU o obsežnih reformah ekonomskih politik v državah članicah, preden se sprejmejo končne odločitve na nacionalni ravni. S tem naj bi se že zgodaj v procesu odločanja ustrezno upoštevali morebitni pozitivni ali negativni posredni učinki reform na druge države evrskega območja.

V sporočilu o uvedbi instrumenta za konvergenco in konkurenčnost so opisane možnosti za dva instrumenta, tj. za pogodbene dogovore, na podlagi katerih bi države članice izvajale specifične reforme, in finančno podporo za izvajanje teh reform. Ta dva nova instrumenta dopolnjujeta obstoječe strukture za nadzor proračunske in ekonomske politike na ravni EU, ki so bile okrepljene v okviru evropskega semestra ter reform šesterček in dvojček.

Predsednik Barroso je ob tej priložnosti dejal: „Komisija s tema sporočiloma spodbuja proces integracije, kot ga je predlagala v načrtu o poglobljeni in pravi EMU novembra lani. Ti predlogi, zlasti instrument za konvergenco in konkurenčnost, združujejo potrebo po večji disciplini na nacionalni ravni z večjo solidarnostjo na ravni EU. Podpirajo moč skupne valute ter bodo pomagali spodbujati evropsko konkurenčnost, rast in ustvarjanje novih delovnih mest.

Podpredsednik Olli Rehn, pristojen za ekonomske in monetarne zadeve ter evro, je dejal: „Komisija s tema sporočiloma potrjuje veliki napredek pri usklajevanju proračunskih politik, in sicer z okrepitvijo okvira za bolj usklajene strukturne reforme. Naš cilj je zelo jasen: želimo pomagati državam članicam, da bolje, prej in hitreje načrtujejo, sprejmejo in izvedejo reforme za rast, konkurenčnost in nova delovna mesta.“

Komisija predstavlja ti sporočili le štiri mesece po objavi načrta, s katerim so se začela prizadevanja za postopne reforme, ki bodo podprle trdnost ekonomske in monetarne unije ter omogočile lažje obvladovanje prihodnjih kriz. Predlogi so popolnoma v skladu z ekonomsko strategijo Komisije, s katero se želi doseči pametna fiskalna konsolidacija skupaj z reformami za okrepitev rasti, ki lahko pomagajo odpirati nova delovna mesta v Evropi.

Zgodnejše usklajevanje

Reforme ali nezadostne reforme imajo lahko znatne posredne učinke na druge države članice, zlasti v evrskem območju. Dobro zasnovane reforme trga dela ali trga proizvodov lahko na primer spodbudijo rast in ustvarjanje novih delovnih mest v državah članicah, ki te reforme izvajajo, s čimer se povečuje tudi povpraševanje po proizvodih in storitvah iz drugih držav članic. Hkrati pa lahko države članice zaradi nezadostnih reform ostanejo občutljive na zunanje ekonomske šoke, ki se lahko nato prenesejo na druge države članice, kot se je zgodilo med krizo. Za čim večje povečanje pozitivnih posrednih učinkov ter čim večje zmanjšanje negativnih učinkov namerava Komisija predlagati, da naj se reforme, ki jih je treba uskladiti, omejijo na konkurenčnost, zaposlovanje, delovanje trgov proizvodov in storitev, mrežne gospodarske panoge, davčne sisteme, finančno stabilnost in fiskalno vzdržnost. Razprava o reformah bo trdno zasidrana v okviru postopka evropskega semestra.

Disciplina in solidarnost

Instrument za konvergenco in konkurenčnost za evrsko območje bi združeval pogodbene dogovore, s katerimi se določijo glavni ukrepi, ki jih bo država članica sprejela v dogovorjenih rokih. Ukrepi bi bili zasnovani za izvajanje priporočil za posamezne države, ki so bila dogovorjena kot del evropskega semestra, zlasti tistih, ki izhajajo iz postopka makroekonomskih neravnovesij. Za dopolnitev teh reform bi bilo mogoče ustvariti finančni instrument, načeloma v okviru proračuna EU, vendar zunaj zgornjih meja, določenih v večletnem finančnem okviru. Cilj takšnega instrumenta bi bilo spodbujanje in podpiranje reform v obdobjih, ko ima posamezna država članica težave. Ambiciozno in pravočasno izvajanje strukturnih reform bo pomembno prispevalo k odpravi ključnih pomanjkljivosti v gospodarstvu, zlasti na področjih, povezanih s konkurenčnostjo.

To bi podprlo ponovno vzpostavitev ravnotežja, prilagajanje in rast gospodarstev evrskega območja ter bi pomenilo prvi korak k močnejši fiskalni zmogljivosti in hkrati bolj integriranim ekonomskim politikam.

Komisija bo tudi preučila načine, kako lahko države članice, ki niso del evrskega območja, in zlasti tiste, ki se pripravljajo na prevzem evra, sklenejo pogodbene dogovore.

Ozadje in naslednji ukrepi

Evropski svet je junija lani pozval svojega predsednika, naj v tesnem sodelovanju s predsedniki Evropske komisije, držav evrske skupine in Evropske centralne banke predstavi specifičen in časovno omejen načrt za vzpostavitev prave EMU.

Evropska komisija je 28. novembra 2012 sprejela načrt za poglobljeno in pravo ekonomsko in monetarno unijo, v katerem je predstavljena vizija za oblikovanje trdne in stabilne strukture na finančnem, fiskalnem, ekonomskem in političnem področju. Določila je postopne ukrepe za dosego tega cilja, ki jih je treba sprejeti v kratkoročnem, srednjeročnem in dolgoročnem obdobju.

Med kratkoročnimi ukrepi sta bila usklajevanje načrtov za obsežne reforme ekonomskih politik ter uvedba instrumenta za konvergenco in konkurenčnost, ki sta bila nadalje razvita v dveh sporočilih, predloženih 20. marca.

Prihodnost EMU bo ponovno predmet razprave na zasedanju Evropskega sveta junija, ki bo odločil o konkretnih ukrepih in časovno omejenem časovnem načrtu.

Uporabne povezave

MEMO/13/259 Nadaljnji koraki za poglobljeno in pravo ekonomsko in monetarno unijo: zgodnje usklajevanje in pogodbeni dogovori

Sporočili o predhodnem usklajevanju načrtov za pomembne reforme ekonomskih politik ter o uvedbi instrumenta za konvergenco in konkurenčnost

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/2013-03-20-convergence_competitiveness_instrument_ex_ante_coordination_en.htm

Načrt za poglobljeno in pravo ekonomsko in monetarno unijo

Kontakti:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Olivier Bailly (+32 22968717)

Simon O'Connor (+32 22967359)

Vandna Kalia (+32 22995824)

Sarah Collins (+32 22968076)


Side Bar