Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 20. marca 2013

Komisia predstavuje ďalšie kroky smerom k rozsiahlej a skutočnej hospodárskej a menovej únii

Európska komisia dnes predstavila dve nové oznámenia o ďalších krokoch smerom k rozsiahlej a skutočnej hospodárskej a menovej únii (HMÚ). Cieľom je posilniť koordináciu a integráciu hospodárskych politík v eurozóne. Tieto oznámenia nadväzujú na záväzky, ktoré Komisia prijala vo svojej Koncepcii pre rozsiahlu a skutočnú hospodársku a menovú úniu v novembri minulého roku, a reagujú na výzvy Európskej rady zintenzívniť činnosť v týchto dvoch oblastiach.

Oznámenie o ex ante koordinácii plánov zásadných reforiem hospodárskych politík zahŕňa možnosti, ako organizovať rokovania na úrovni EÚ v súvislosti s rozsiahlymi reformami hospodárskych politík v členských štátoch ešte pred prijatím konečného rozhodnutia na vnútroštátnej úrovni. Ako dôvod sa uvádza náležité zohľadnenie akýchkoľvek pozitívnych alebo negatívnych účinkov presahovania reforiem do iných krajín eurozóny dostatočne včas v rozhodovacom procese.

V oznámení o nástroji konvergencie a konkurencieschopnosti sa predstavujú možnosti dvoch nástrojov. Ide o zmluvné dojednania, na základe ktorých sa členské štáty zaväzujú vykonať konkrétne reformy, a o finančnú podporu na pomoc členským štátom pri vykonávaní týchto reforiem. Tieto dva nové nástroje dopĺňajú už existujúce štruktúry dohľadu nad rozpočtovou a hospodárskou politikou na úrovni EÚ, ktoré už boli posilnené prostredníctvom reforiem európskeho semestra, balíka šiestich legislatívnych aktov (tzv. „six pack“) a balíka dvoch legislatívnych návrhov (tzv. „two pack“) o správe ekonomických záležitostí.

Predseda Barroso vyhlásil:Komisia prostredníctvom týchto dvoch oznámení posilňuje proces integrácie v zmysle našich návrhov v Koncepcii pre rozsiahlu a skutočnú HMÚ z novembra minulého roku. Tieto návrhy – najmä nástroj konvergencie a konkurencieschopnosti – v sebe spájajú potrebu prísnejšej disciplíny na vnútroštátnej úrovni a väčšej solidarity na úrovni EÚ. Pomáhajú posilniť spoločnú menu a v budúcnosti budú prispievať k zvyšovaniu konkurencieschopnosti, rastu a vytváraniu pracovných miest v Európe.“

Olli Rehn, podpredseda Komisie zodpovedný za hospodárske a menové záležitosti a euro, dodal: „Komisia v týchto dvoch oznámeniach vychádza z významných opatrení prijatých v oblasti koordinácie rozpočtových politík tým, že posilňuje rámec pre lepšie koordinované štrukturálne reformy. Náš cieľ je jasný: pomôcť členským štátom pri navrhovaní, rozhodovaní a realizácii lepších, skorších a rýchlejších reforiem v záujme rastu, konkurencieschopnosti a vytvárania pracovných miest.“

Komisia predkladá tieto oznámenia len štyri mesiace po zverejnení svojej koncepcie, čím spúšťa proces postupných reforiem, ktorým sa posilní hospodárska a menová únia a zabezpečí lepšie zvládanie budúcich kríz. Návrhy sú v úplnom súlade s hospodárskou stratégiou Komisie zameranou na inteligentnú fiškálnu konsolidáciu a na reformy podporujúce rast, ktoré môžu priniesť nové pracovné príležitosti v Európe.

Včasná koordinácia

Reformy (alebo ich absencia) môžu mať rozsiahle účinky presahovania do iných členských štátov, najmä do eurozóny. Dobre navrhnuté reformy trhu práce alebo trhu výrobkov môžu napríklad posilniť rast a zamestnanosť v dotknutých členských štátoch, a môžu tak zvyšovať dopyt po výrobkoch a službách z iných členských štátov. Absencia týchto reforiem môže zároveň členské štáty vystaviť riziku vonkajších hospodárskych otrasov, ktoré potom môžu presahovať do iných členských štátov, tak ako sme toho boli svedkami počas krízy. S cieľom maximalizovať pozitívne účinky presahovania a minimalizovať negatívne účinky Komisia zvažuje návrh, aby sa koordinácia vzťahovala len na reformy zamerané na oblasti ako konkurencieschopnosť, zamestnanosť, fungovanie trhu výrobkov a trhu služieb, sieťové odvetvia, daňové systémy, finančná stabilita a fiškálna udržateľnosť. Rokovania o reformách by boli neoddeliteľnou súčasťou procesu európskeho semestra.

Disciplína a solidarita

Nástroj konvergencie a konkurencieschopnosti pre eurozónu by v sebe spájal zmluvné dojednania, v ktorých by sa stanovili kľúčové opatrenia, ktoré sa členský štát zaväzuje zaviesť, a schválené časové harmonogramy. Opatrenia by boli navrhnuté tak, aby sa nimi realizovali odporúčania pre jednotlivé krajiny schválené v rámci európskeho semestra, a to najmä odporúčania vyplývajúce z postupu pri makroekonomickej nerovnováhe. Na doplnenie týchto reforiem by sa mohol vytvoriť finančný nástroj, ktorý by bol v zásade financovaný z rozpočtu EÚ, ale nevzťahovali by sa naň stropy stanovené v rámci VFR. Jeho úlohou by bolo presadzovať a podporovať reformy v prípade, že sa jednotlivé členské štáty ocitnú v ťažkostiach. Ambiciózna a včasná realizácia štrukturálnych reforiem výrazne prispeje k odstráneniu kľúčových nedostatkov hospodárstva, a to najmä v oblastiach súvisiacich s konkurencieschopnosťou.

Podporilo by sa tak vyváženie, prispôsobenie a rast ekonomík eurozóny a spravil by sa prvý krok smerom k posilneniu fiškálnej kapacity, ktorá by znamenala väčšiu integráciu hospodárskych politík.

Komisia preskúma aj spôsoby, ako umožniť členským štátom, ktoré nie sú súčasťou eurozóny, uzavrieť zmluvné dojednanie, a to najmä tým členským štátom, ktoré sa pripravujú na pristúpenie k jednotnej mene.

Súvislosti a ďalšie kroky

Európska rada v júni minulého roku vyzvala svojho predsedu, aby v úzkej spolupráci s predsedom Komisie, predsedom Euroskupiny a prezidentom ECB predložil konkrétny plán so záväznými lehotami na dosiahnutie skutočnej HMÚ.

Európska komisia 28. novembra 2012 prijala Koncepciu pre rozsiahlu a skutočnú hospodársku a menovú úniu, ktorá ponúka víziu silnej a stabilnej štruktúry vo finančnej, fiškálnej, hospodárskej a politickej oblasti. V záujme dosiahnutia tohto cieľa sa v nej stanovujú postupné kroky, ktoré sa majú prijať v krátkodobom, strednodobom a dlhodobejšom horizonte.

Krátkodobé opatrenia zahŕňajú koordináciu plánov zásadných reforiem hospodárskych politík a zavedenie nástroja konvergencie a konkurencieschopnosti a sú predmetom dvoch oznámení predložených 20. marca.

O budúcnosti HMÚ sa bude diskutovať znova na júnovom zasadnutí Európskej rady, ktorá rozhodne o konkrétnych opatreniach a o pláne so záväznými lehotami.

Užitočné odkazy

MEMO/13/259 Ďalšie kroky smerom k rozsiahlej a skutočnej hospodárskej a menovej únii Včasná koordinácia a zmluvné dojednania

Oznámenia o ex ante koordinácii plánov zásadných reforiem hospodárskych politík a o zavedení nástroja konvergencie a konkurencieschopnosti

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/2013-03-20-convergence_competitiveness_instrument_ex_ante_coordination_en.htm

Koncepcia pre rozsiahlu a skutočnú hospodársku a menovú úniu

Kontaktné osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)


Side Bar