Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 20 marca 2013 r.

Komisja określa kolejne kroki na rzecz pogłębionej i rzeczywistej unii gospodarczej i walutowej

Komisja Europejska przedstawiła dziś dwa nowe komunikaty dotyczące dalszych działań na rzecz pogłębionej i rzeczywistej unii gospodarczej i walutowej (UGW). Celem tych działań jest zwiększenie koordynacji i integracji polityki gospodarczej w strefie euro. Komunikaty wynikają z zobowiązań podjętych przez Komisję w przedstawionym w listopadzie Planie działania na rzecz pogłębionej i rzeczywistej unii gospodarczej i walutowej oraz stanowią odpowiedź na wezwanie Rady Europejskiej do intensywniejszej pracy na tych dwóch frontach.

Komunikat w sprawie uprzedniej koordynacji planów głównych reform polityki gospodarczej zawiera opis możliwości organizacji na szczeblu UE dyskusji dotyczących daleko idących reform polityki gospodarczej w państwach członkowskich przed podjęciem ostatecznych decyzji na szczeblu krajowym. Uzasadnieniem dla takiej koordynacji jest odpowiednie uwzględnienie na wczesnym etapie procesu decyzyjnego wszelkich ewentualnych korzystnych lub niekorzystnych skutków ubocznych tego typu reform dla innych państw strefy euro.

W komunikacie w sprawie instrumentu na rzecz konwergencji i konkurencyjności przedstawiono możliwości w zakresie dwóch instrumentów: ustaleń umownych dotyczących podjęcia przez państwa członkowskie konkretnych reform oraz wsparcia finansowego na rzecz realizacji tych reform przez państwa członkowskie. Te nowe instrumenty stanowią uzupełnienie istniejących już na szczeblu UE struktur nadzoru polityki budżetowej i gospodarczej, udoskonalonych w toku reform przewidzianych w europejskim semestrze oraz „pakiecie sześciu wniosków” i „pakiecie dwóch wniosków” dotyczących zarządzania gospodarczego.

Przewodniczący Barroso powiedział: „Przedstawione dziś dwa komunikaty Komisji pozwolą posunąć do przodu proces integracji zgodnie z Planem działania na rzecz pogłębionej i rzeczywistej UGW, który przedstawiliśmy w listopadzie zeszłego roku. Wnioski te, szczególnie wniosek dotyczący instrumentu na rzecz konwergencji i konkurencyjności, odzwierciedlają potrzebę z jednej strony większej dyscypliny na szczeblu krajowym, a z drugiej – większej solidarności na szczeblu UE. Przyczynią się one do wzmocnienia wspólnej waluty oraz konkurencyjności i wzrostu gospodarczego Europy, a także będą sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy.

Olli Rehn, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. gospodarczych i walutowych oraz euro, stwierdził: „Dwa komunikaty, które przedstawia dziś Komisja, oferujące udoskonalone ramy koordynacji reform strukturalnych, stanowią rozwinięcie istotnych działań podjętych w zakresie koordynacji polityki budżetowej. Nasz cel jest jasny: dopomóc państwom członkowskim w szybszym opracowywaniu, przyjmowaniu i realizowaniu lepszych reform sprzyjających wzrostowi gospodarczemu, konkurencyjności i tworzeniu miejsc pracy.

Komisja przedstawia oba komunikaty zaledwie w cztery miesiące po publikacji Planu działania, który uruchomił stopniowy proces reform wzmacniających unię gospodarczą i walutową. Reformy te pozwolą na skuteczniejsze opanowywanie kryzysów w przyszłości. Wnioski są w pełni zgodne ze strategią gospodarczą Komisji, przewidującą inteligentną konsolidację fiskalną w powiązaniu z reformami, które sprzyjają wzrostowi gospodarczemu i tworzeniu w Europie nowych możliwości w zakresie zatrudnienia.

Dotychczasowa koordynacja

Reformy – lub ich brak – w pewnych państwach członkowskich mogą wywierać istotny wpływ na inne państwa członkowskie, szczególnie wewnątrz strefy euro. Dobrze opracowane reformy rynku pracy lub rynków produktów mogą na przykład pobudzić wzrost gospodarczy i wzrost liczby miejsc pracy w danych państwach, co z kolei zwiększy popyt na produkty i usługi pochodzące z innych państw. W sytuacji braku reform państwa są natomiast bardziej narażone na zewnętrzne wstrząsy gospodarcze, które mogą rozprzestrzeniać się na inne państwa członkowskie – co obserwowaliśmy w czasie niedawnego kryzysu. Aby zwiększyć pozytywne skutki uboczne, a zminimalizować negatywne, Komisja rozważa sformułowanie propozycji, aby reformy, które mają podlegać koordynacji, koncentrowały się na konkurencyjności, zatrudnieniu, funkcjonowaniu rynków produktów i usług, sieciowych gałęziach przemysłu, systemach podatkowych, stabilności finansowej i zrównoważeniu fiskalnym. Debaty poświęcone tym reformom powinny być mocno zakorzenione w procesie europejskiego semestru.

Dyscyplina i solidarność

Instrument na rzecz konwergencji i konkurencyjności dla strefy euro stanowiłby połączenie ustaleń umownych przewidujących najważniejsze środki, które państwa członkowskie zobowiązują się wprowadzić w ustalonych terminach. Środki te powinny stanowić realizację uzgodnionych w ramach europejskiego semestru zaleceń dla poszczególnych krajów, w szczególności zaleceń wynikających z procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej. W uzupełnieniu tych reform możliwe byłoby utworzenie instrumentu finansowego – zasadniczo w ramach budżetu UE, jednak niepodlegającego pułapom ustalonym w wieloletnich ramach finansowych – wspierającego reformy, gdy dane państwo członkowskie znajdzie się w trudnej sytuacji. Realizacja w odpowiednim czasie ambitnych reform strukturalnych może w znacznym stopniu rozwiązać kluczowe problemy, z jakimi boryka się gospodarka, szczególnie w obszarach związanych z konkurencyjnością.

Pomoże to w ponownym zapewnieniu gospodarkom strefy euro równowagi, dostosowania i wzrostu; będzie też stanowić pierwszy krok w kierunku zwiększonej zdolności fiskalnej, co pociągnie za sobą większą integrację polityki gospodarczej.

Komisja rozważy również, w jaki sposób do ustaleń umownych mogą przystąpić państwa członkowskie spoza strefy euro, a w szczególności państwa przygotowujące się do przystąpienia do niej.

Kontekst i dalsze kroki

W czerwcu zeszłego roku Rada Europejska wezwała swojego przewodniczącego, aby w ścisłej współpracy z przewodniczącymi Komisji i Eurogrupy oraz prezesem Europejskiego Banku Centralnego przedstawił konkretny plan działań na rzecz osiągnięcia rzeczywistej unii gospodarczej i walutowej wraz z harmonogramem.

W dniu 28 listopada 2012 r. Komisja Europejska przyjęła Plan działania na rzecz pogłębionej i rzeczywistej unii gospodarczej i walutowej, w którym przedstawiono wizję silnej i stabilnej konstrukcji w dziedzinie finansowej, fiskalnej, gospodarczej i politycznej. W Planie przedstawiono kolejne kroki – w krótkiej, średniej i długiej perspektywie czasowej – służące osiągnięciu tego celu.

Wśród środków krótkoterminowych znalazły się: koordynacja planów głównych reform gospodarczych oraz wprowadzenie instrumentu na rzecz konwergencji i konkurencyjności. Dwa komunikaty przedstawione 20 marca stanowią uszczegółowienie tych koncepcji.

Przyszłość UGW będzie ponownie omawiana na posiedzeniu Rady Europejskiej w czerwcu bieżącego roku, kiedy to zapadną decyzje co do konkretnych środków i harmonogramu.

Przydatne linki

MEMO/13/259 Kolejne kroki na rzecz pogłębionej i rzeczywistej unii gospodarczej i walutowej: Wczesna koordynacja i ustalenia umowne

Komunikaty w sprawie uprzedniej koordynacji planów głównych reform polityki gospodarczej oraz w sprawie wprowadzenia instrumentu na rzecz konwergencji i konkurencyjności:

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/2013-03-20-convergence_competitiveness_instrument_ex_ante_coordination_en.htm

Plan działania na rzecz pogłębionej i rzeczywistej unii gospodarczej i walutowej

Kontakt :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)


Side Bar