Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 20 maart 2013

Commissie schetst volgende stappen in de richting van een hechte economische en monetaire unie

Vandaag heeft de Europese Commissie twee nieuwe mededelingen gepresenteerd waarin de volgende stappen in de richting van een hechte economische en monetaire unie (EMU) worden beschreven. Doel is de coördinatie van het economische beleid en de integratie in de eurozone te versterken. De mededelingen in kwestie sluiten aan op de toezeggingen die de Commissie in november vorig jaar in haar blauwdruk voor een hechte economische en monetaire unie heeft gedaan, en zijn er gekomen in reactie op een oproep van de Europese Raad om vooruitgang op deze twee fronten te boeken.

In de mededeling over de voorafgaande coördinatie van plannen voor belangrijke hervormingen van het economische beleid worden opties aangereikt voor het organiseren van besprekingen op EU-niveau over grootschalige hervormingen van het economische beleid in de lidstaten voordat op nationaal niveau definitieve beslissingen worden genomen. Het is de bedoeling dat reeds in een vroeg stadium van het besluitvormingsproces naar behoren rekening wordt gehouden met eventuele positieve of negatieve overloopeffecten die van de hervormingen op andere eurozonelanden kunnen uitgaan.

In de mededeling over een instrument voor convergentie en concurrentievermogen (Convergence and Competitiveness Instrument, CCI) worden opties voor de opzet van twee instrumenten geschetst: contractuele afspraken waarbij lidstaten toezeggen specifieke hervormingen door te zullen voeren, en financiële steun om hen daarbij te helpen. Deze beide nieuwe instrumenten vervolledigen de reeds bestaande structuren voor de uitoefening van het toezicht op het economische en begrotingsbeleid op EU-niveau. Deze structuren waren eerder al versterkt door de hervormingen die met het Europees semester, het sixpack en het twopack samenhangen.

Voorzitter Barroso heeft in dit verband het volgende verklaard: "Met deze beide mededelingen geeft de Commissie een nieuwe impuls aan het integratieproces, zoals we ons in november vorig jaar in onze blauwdruk voor een hechte EMU hadden voorgenomen. Deze voorstellen – en in het bijzonder het instrument voor convergentie en concurrentievermogen – combineren de noodzaak van meer discipline op nationaal niveau met meer solidariteit op EU-niveau. Zij onderbouwen de stevigheid van de eenheidsmunt en zullen het concurrentievermogen, de groei en de werkgelegenheidsschepping in Europa mede ten goede komen."

Vicevoorzitter Olli Rehn van economische en monetaire zaken en de euro verklaarde: "Met deze beide mededelingen bouwt de Commissie voort op de belangrijke stappen die reeds zijn gezet in de richting van een intensivering van de coördinatie van het begrotingsbeleid, en versterkt zij het kader voor een betere coördinatie van de structurele hervormingen. Wij hebben een zeer duidelijk doel voor ogen: de lidstaten helpen om in een vroeger stadium en in een sneller tempo hervormingen ter bevordering van de groei, het concurrentievermogen en de banenschepping uit te werken, goed te keuren en door te voeren."

De Commissie presenteert deze mededelingen nog maar vier maanden na de publicatie van de blauwdruk en geeft daarmee het startsein voor een stapsgewijze hervormingsinspanning die de soliditeit van de economische en monetaire unie zal versterken en ervoor zal zorgen dat toekomstige crises beter in de hand kunnen worden gehouden. De voorstellen liggen volledig in de lijn van de economische strategie van de Commissie, die in het teken staat van een slimme begrotingsconsolidatie in combinatie met groeibevorderende hervormingen die tot het ontstaan van nieuwe arbeidskansen in Europa kunnen bijdragen.

Eerdere coördinatie

Van hervormingen, of het uitblijven daarvan, kunnen vooral in de eurozone significante overloopeffecten op andere lidstaten uitgaan. Doordachte hervormingen van arbeids- of productmarkten kunnen bijvoorbeeld de groei en de banenschepping in de betrokken lidstaten stimuleren en aldus de vraag naar producten en diensten uit andere lidstaten doen toenemen. Tegelijkertijd kan het uitblijven van dergelijke hervormingen de lidstaten kwetsbaar maken voor externe economische schokken, die dan op andere lidstaten kunnen overslaan, zoals tijdens de crisis is gebeurd. Om de positieve overloopeffecten te maximaliseren en de negatieve tot een minimum te beperken, overweegt de Commissie voor te stellen dat de te coördineren hervormingen moeten worden toegespitst op het concurrentievermogen, de werkgelegenheid, de werking van de product- en dienstenmarkten, de netwerkindustrieën, de belastingstelsels, de financiële stabiliteit en de budgettaire houdbaarheid. De bespreking van de hervormingen zou stevig worden verankerd in het proces van het Europees semester.

Discipline en solidariteit

Een op de eurozone toegesneden instrument voor convergentie en concurrentievermogen zou bestaan uit een combinatie van contractuele afspraken waarin de essentiële maatregelen zijn vastgelegd die een lidstaat toezegt binnen een overeengekomen tijdsbestek te zullen nemen. Met de maatregelen zou uitvoering worden gegeven aan de landspecifieke aanbevelingen die in het kader van het Europees semester zijn overeengekomen, en met name die welke uit de procedure bij macro-economische onevenwichtigheden voortvloeien. Als aanvulling op deze hervormingen kan eventueel een financieel instrument in het leven worden geroepen, dat in beginsel onder de EU-begroting maar niet onder de in het meerjarig financieel kader vastgestelde plafonds valt, om de hervormingen te stimuleren en te ondersteunen wanneer een individuele lidstaat onder grote druk staat. Met een ambitieuze en tijdige tenuitvoerlegging van structurele hervormingen zal reeds een groot deel van de zwakke punten in de economie worden weggewerkt, vooral op de terreinen die met het concurrentievermogen verband houden.

Dit zou de herbalancering, de aanpassing en de groei van de economieën van de eurozone in de hand werken en tevens een eerste stap betekenen naar een ruimere begrotingscapaciteit – wat in een sterker geïntegreerd economisch beleid zou uitmonden.

De Commissie zal ook nagaan op welke wijze lidstaten die niet tot de eurozone behoren, en met name die welke zich op de invoering van de euro voorbereiden, de mogelijkheid kan worden geboden een contractuele afspraak aan te gaan.

Achtergrond en volgende stappen

In juni vorig jaar heeft de Europese Raad zijn voorzitter verzocht om, in nauwe samenwerking met de voorzitter van de Commissie, de voorzitter van de Eurogroep en de president van de Europese Centrale Bank, een specifieke, aan een tijdpad gebonden routekaart voor de totstandbrenging van een echte EMU te presenteren.

Op 28 november 2012 is de Europese Commissie met een blauwdruk voor een hechte economische en monetaire unie gekomen. In deze blauwdruk werd een visie uiteengezet op een sterke en stabiele architectuur op financieel, budgettair, economisch en politiek gebied. Tevens werd daarin aangegeven welke stappen op korte, middellange en langere termijn moeten worden gezet om dat doel te bereiken.

Op korte termijn te nemen maatregelen waren onder meer de coördinatie van plannen voor belangrijke hervormingen van het economische beleid en de invoering van een instrument voor convergentie en concurrentievermogen. Met de twee op 20 maart gepresenteerde mededelingen wordt hiertoe de aanzet gegeven.

De toekomst van de EMU zal opnieuw aan de orde komen tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad in juni, waarop een beslissing zal worden genomen over concrete maatregelen en een aan een tijdpad gebonden routekaart.

Nuttige links

MEMO/13/259 Next steps towards a deep and genuine Economic and Monetary Union: Early co-ordination and contractual arrangements

Mededelingen over de voorafgaande coördinatie van plannen voor belangrijke hervormingen van het economische beleid en over de invoering van een instrument voor convergentie en concurrentievermogen

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/2013-03-20-convergence_competitiveness_instrument_ex_ante_coordination_en.htm

Blueprint for a Deep and Genuine Economic and Monetary Union

Contact:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)


Side Bar