Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 20. martā

Komisijas nosaka turpmākos pasākumus padziļinātas un patiesas ekonomikas un monetārās savienības izveidei

Šodien Eiropas Komisija iesniedza divus jaunus paziņojumus par turpmākajiem pasākumiem padziļinātas un patiesas ekonomikas un monetārās savienības (EMS) izveidei. Mērķis ir stiprināt ekonomikas politikas koordinēšanu un integrāciju eirozonā. Šajos paziņojumos tiek ievērotas saistības, kādas Komisija pagājušā gada novembrī uzņēmās ar Plānu padziļinātas un patiesas ekonomikas un monetārās savienības izveidei, un tie ir reakcija uz Eiropadomes aicinājumiem turpināt darbu pie šiem diviem jautājumiem.

Paziņojumā par nozīmīgu ekonomikas politikas reformu ex-ante koordinēšanu minētas alternatīvas, kā ES līmenī organizēt apspriedes par liela mēroga ekonomikas politikas reformām dalībvalstīs, pirms valsts līmenī par tām tiek pieņemts galīgais lēmums. Runa ir par to, ka jau agrīnā lēmumu pieņemšanas procesa posmā pienācīgi jāņem vērā, kāda pozitīva vai negatīva netieša ietekme reformām var būt uz citām eirozonas valstīm.

Paziņojumā par konverģences un konkurētspējas instrumentu (KKI) izklāstītas alternatīvas šiem diviem instrumentiem: līgumisku vienošanos noslēgšana, ar kurām dalībvalstis uzņemas veikt konkrētas reformas, un finansiāls atbalsts dalībvalstīm šo reformu īstenošanai. Šie divi jaunie instrumenti papildina jau esošās struktūras budžeta un ekonomikas politikas uzraudzībai ES līmenī, kuras Eiropas pusgada, sešu tiesību aktu kopuma par ekonomikas pārvaldību un divu tiesību aktu kopuma reformu ietvaros ir tikušas uzlabotas.

Komisijas priekšsēdētājs Barrozu sacīja: "Kā pagājušā gada novembrī tika noteikts Plānā padziļinātas un patiesas ekonomikas un monetārās savienības izveidei, šie divi Komisijas paziņojumi ir integrācijas procesa virzītājspēks. Šie priekšlikumi — jo īpaši konverģences un konkurētspējas instruments — apvieno nepieciešamību pēc lielākas disciplīnas valsts līmenī ar lielāku solidaritāti ES līmenī. Tie veido pamatu, lai stiprinātu kopējo valūtu, un palīdzēs veicināt Eiropas konkurētspēju, izaugsmi un darbavietu radīšanu."

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas, monetārajos un eiro jautājumos Olli Rēns sacīja: "Ar šiem diviem paziņojumiem Komisija balstās uz galvenajiem panākumiem, kas gūti budžeta politikas koordinēšanas jomā, ieviešot regulējumu, kurš sekmē labāk koordinētas strukturālās reformas. Mūsu mērķis ir nepārprotams: palīdzēt dalībvalstīm labāk, laicīgāk un ātrāk izstrādāt, pieņemt un īstenot reformas izaugsmei, konkurētspējai un darbavietu radīšanai."

Šos paziņojumus Komisija iesniedz tikai četrus mēnešus pēc Plāna publicēšanas, un līdz ar to sāk pakāpenisku reformu procesu, kam būtu jāstiprina ekonomiskā un monetārā savienība un nākotnē būtu jānodrošina labāka krīzes situāciju kontrolēšana. Šie priekšlikumi pilnībā saskan ar Komisijas ekonomikas stratēģiju, kurā lietpratīga fiskālā konsolidācija tiek apvienota ar izaugsmi veicinošām reformām, kas var palīdzēt pavērt jaunas nodarbinātības iespējas Eiropā.

Agrāka saskaņošana

Reformas vai reformu trūkums var izraisīt ievērojamu netiešu ietekmi uz citām dalībvalstīm, jo īpaši eirozonā. Labi pārdomātas darba vai produktu tirgus reformas var, piemēram, veicināt izaugsmi un darba vietu radīšanu attiecīgajās dalībvalstīs, tādējādi palielinot pieprasījumu pēc precēm un pakalpojumiem no citām dalībvalstīm. Tajā pašā laikā šādu reformu trūkums var dalībvalstis padarīt neaizsargātas pret ārējiem ekonomiskiem satricinājumiem, kas pēc tam — kā krīzes gadījumā — var ietekmēt arī citas dalībvalstis. Lai palielinātu netiešu pozitīvo ietekmi un mazinātu netiešu negatīvo ietekmi, Komisija plāno ierosināt reformās, kuras tiks saskaņotas, galveno uzmanību vērst uz konkurētspēju, nodarbinātību, preču un pakalpojumu tirgu darbību, tīklu nozarēm, nodokļu sistēmām, finanšu un fiskālo stabilitāti. Apspriedes par reformām tiks stingri nostiprinātas Eiropas pusgada procesā.

Disciplīna un solidaritāte

Konverģences un konkurētspējas instrumentā eirozonai paredzēts, ka dalībvalstis noteiktos termiņos ieviesīs līgumiskas vienošanās, kurās noteikti galvenie pasākumi. Šo pasākumu mērķis ir īstenot konkrētai valstij adresētos ieteikumus, par kuriem panākta vienošanās Eiropas pusgada ietvaros, jo īpaši ieteikumus saistībā ar makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūru. Papildus šīm reformām — principā ES budžeta ietvaros, bet nepiemērojot DFS noteiktās robežvērtības, — varētu izveidot finanšu instrumentu, lai veicinātu un atbalstītu reformas dalībvalstī, kura nonākusi grūtībās. Strukturālo reformu vērienīgai un laicīgai īstenošanai būs liela nozīme, lai novērstu ekonomikas būtiskas nepilnības, jo īpaši jomās, kas saistītas ar konkurētspēju.

Tādējādi tiktu sekmēta eirozonas valstu ekonomikas līdzsvara atjaunošana, pielāgošana un izaugsmes iespējas, un tas būtu pirmais solis ceļā uz spēcīgākām fiskālām spējām, kas ietvertu dziļāk integrētu ekonomikas politiku.

Komisija izskatīs arī iespējas, kā dalībvalstis, kas neietilpst eirozonā, un jo īpaši dalībvalstis, kuras gatavojas pievienoties eirozonai, var noslēgt līgumiskas vienošanās.

Pamatinformācija un turpmākie pasākumi

Pagājušā gada jūnijā Eiropadome aicināja savu priekšsēdētāju, cieši sadarbojoties ar Komisijas, Eirogrupas un Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētājiem, iesniegt precīzu ceļvedi ar noteiktiem termiņiem, lai panāktu patiesu EMS.

Eiropas Komisija 2012. gada 28. novembrī pieņēma Plānu padziļinātai un patiesai ekonomikas un monetārās savienības izveidei, kurā sniegts redzējums par spēcīgu un stabilu struktūru finanšu, fiskālajā, ekonomikas un politikas jomā. Tajā aprakstīti papildu īstermiņa, vidējā termiņa un ilgtermiņa pasākumi šo mērķu sasniegšanai.

Īstermiņa pasākumi ietver plānu koordinēšanu nozīmīgām ekonomikas politikas reformām un konkurētspējas un konverģences instrumenta ieviešanu; abi šie jautājumi ir tālāk attīstīti abos 20. martā publicētajos paziņojumos.

EMS nākotne atkal būs Eiropadomes jūnija sanāksmes darba programmā, kurā lems par konkrētiem pasākumiem un ceļvedi ar noteiktiem termiņiem.

Noderīgas saites

MEMO/13/259 turpmākie pasākumi padziļinātai un patiesai ekonomikas un monetārai savienībai: laicīga koordinēšana un līgumiskas vienošanās

Paziņojums par nozīmīgu ekonomikas politikas reformu plānu ex-ante koordinēšanu un paziņojums par konverģences un konkurētspējas instrumenta ieviešanu

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/2013-03-20-convergence_competitiveness_instrument_ex_ante_coordination_en.htm

Plāns padziļinātas un patiesas ekonomikas un monetārās savienības izveidei

Kontaktpersonas:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)


Side Bar