Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. kovo 20 d., Briuselis

Komisija numato tolesnius veiksmus kuriant stiprią ir veiksmingą ekonominę ir pinigų sąjungą

Šiandien Europos Komisija paskelbė du naujus komunikatus dėl tolesnių veiksmų kuriant stiprią ir veiksmingą ekonominę ir pinigų sąjungą (EPS). Jais siekiama stiprinti ekonominės politikos koordinavimą ir integraciją euro zonoje. Šie komunikatai skelbiami vykdant Komisijos Stiprios ir veiksmingos ekonominės ir pinigų sąjungos projekte praėjusį lapkritį prisiimtus įsipareigojimai ir atsiliepiant į Europos Vadovų Tarybos raginimus tęsti darbą šiose dviejose srityse.

Komunikate dėl svarbiausių ekonominės politikos reformų planų ex-ante koordinavimo pateikiami galimi variantai, kaip organizuoti diskusijas ES lygmeniu dėl plataus masto ekonominės politikos reformų valstybėse narėse, kol bus priimti galutiniai sprendimai nacionaliniu lygmeniu. Taip siekiama pačioje sprendimų priėmimo proceso pradžioje deramai atsižvelgti į bet kokį teigiamą ar neigiamą šalutinį reformų poveikį euro zonos šalims.

Komunikate dėl Konvergencijos ir konkurencingumo priemonės (KKP) numatomos dvi galimos priemonės: susitarimai, pagal kuriuos valstybės narės turi imtis konkrečių reformų, ir finansinė parama valstybėms narėms įgyvendinant šias reformas. Šiomis dviem naujomis priemonėmis papildomos jau egzistuojančios biudžeto bei ekonominės politikos priežiūros ES lygmeniu struktūros, kurios buvo sutvirtintos per Europos semestrą ir priėmus šešių bei dviejų dokumentų rinkinius.

Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso sakė: „Šiais dviem komunikatais Komisija skatina integracijos procesą, kaip buvo numatyta Stiprios ir veiksmingos EPS projekte praėjusį lapkritį. Šiais pasiūlymais, visų pirma konvergencijos ir konkurencingumo priemone, sujungiama būtinybė laikytis griežtesnės disciplinos nacionaliniu lygmeniu su didesnio ES lygmens solidarumo poreikiu. Jais sustiprinama bendra valiuta ir bus padedama skatinti Europos konkurencingumą, augimą ir darbo vietų kūrimą.″

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas, atsakingas už ekonomiką, pinigų reikalus ir eurą, Olli Rehnas sakė: „Šiuose dviejuose komunikatuose Komisija remiasi didele biudžeto politikos koordinavimo pažanga ir sudaro sąlygas geriau koordinuoti struktūrines reformas. Mūsų tikslas labai aiškus – padėti valstybėms narėms parengti augimo, konkurencingumo ir darbo vietų kūrimo reformas, priimti sprendimą dėl jų ir jas įgyvendinti geriau, anksčiau ir sparčiau.″

Komisija šiuos komunikatus pristato praėjus vos keturiems mėnesiams nuo Stiprios ir veiksmingos EPS projekto paskelbimo, siekdama išjudinti laipsniškas reformas ir taip padėti sustiprinti ekonominę ir pinigų sąjungą ir užtikrinti, kad ateityje kilusios krizės būtų geriau valdomos. Pasiūlymai visiškai atitinka Komisijos ekonominę strategiją, kuria siekiama pažangios fiskalinės konsolidacijos kartu su augimą skatinančiomis reformomis, kurios padėtų atverti naujų darbo vietų kūrimo galimybių Europoje.

Ankstesnis koordinavimas

Reformos arba jų nebuvimas gali turėti didelį šalutinį poveikį kitoms valstybėms narėms, visų pirma euro zonoje. Gerai parengtos darbo jėgos ar produktų rinkos reformos gali, pavyzdžiui, paskatinti augimą ir darbo vietų kūrimą atitinkamose valstybėse narėse ir taip padidinti prekių ir paslaugų paklausą iš kitų valstybių narių. Tokių reformų nevykdančios valstybės narės gali būti pažeidžiamos išorės ekonominių sukrėtimų, kurių poveikis gali išplisti į kitas valstybes nares, kaip atsitiko per krizę. Siekdama maksimaliai padidinti teigiamą šalutinį poveikį ir sumažinti neigiamą, Komisija planuoja siūlyti, kad koordinuotinos reformos būtų orientuotos į konkurencingumą, užimtumą, prekių ir paslaugų rinkų veikimą, tinklų pramonės šakas, mokesčių sistemas, finansinį stabilumą ir fiskalinį tvarumą. Europos semestro procese būtų skiriamas didelis dėmesys šių reformų aptarimui.

Disciplina ir solidarumas

Taikant euro zonos Konvergencijos ir konkurencingumo priemonę būtų sudaromi susitarimai ir juose nurodomos pagrindinės priemonės, kurias valstybė narė įsipareigoja įgyvendinti per sutartą laiką. Priemonės būtų pritaikytos įgyvendinti konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas, suderintas per Europos semestrą, visų pirma su makroekonominio disbalanso procedūra susijusias rekomendacijas. Papildant šias reformas, iš principo laikantis ES biudžeto, tačiau viršijant daugiametėje finansinėje programoje nustatytas ribas, galėtų būti sukurta finansinė priemonė, skirta reformoms skatinti ir remti, kai atskira valstybė narė patiria sunkumų. Ryžtingai ir laiku įgyvendinus struktūrines reformas bus galima daug pasiekti šalinant pagrindinius ekonomikos trūkumus, visų pirma su konkurencingumu susijusiose srityse.

Taip būtų galima paremti euro zonos šalių ekonomikos subalansavimą, suderinimą ir augimą ir žengti pirmą žingsnį siekiant didesnio fiskalinio pajėgumo – tam reikėtų labiau integruotos ekonominės politikos.

Komisija taip pat analizuos, kaip susitarime galėtų dalyvauti euro zonai nepriklausančios valstybės narės, visų pirma tos, kurios rengiasi įsivesti eurą.

Pagrindiniai faktai ir tolesni veiksmai

Praėjusių metų birželio mėn. Europos Vadovų Taryba paragino savo pirmininką glaudžiai bendradarbiaujant su Komisijos, Eurogrupės ir Europos Centrinio Banko pirmininkais pateikti konkrečias veiksmingos EPS sukūrimo gaires ir terminus.

2012 m. lapkričio 28 d. Europos Komisija priėmė Stiprios ir veiksmingos ekonominės ir pinigų sąjungos projektą, kuriame pateikiama vizija, kaip sustiprinti ir stabilizuoti finansų, fiskalinį, ekonomikos ir politikos sektorius. Tam pasiekti jame numatyti laipsniški veiksmai trumpuoju, vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu.

Tarp trumpalaikių priemonių – svarbiausių ekonominės politikos reformų planų koordinavimas ir konkurencingumo ir konvergencijos priemonės įvedimas, kaip numatyta dviejuose kovo 20 d. pateiktuose komunikatuose.

EPS ateitis vėl bus svarstoma birželio mėn. Europos Vadovų Taryboje, kuri priims sprendimą dėl konkrečių priemonių ir veiksmų plano su nustatytais įgyvendinimo terminais.

Naudingos nuorodos

MEMO/13/259. Tolesni veiksmai kuriant stiprią ir veiksmingą ekonominę ir pinigų sąjungą. Ankstyvas koordinavimas ir susitarimai

Komunikatai dėl svarbiausių ekonominės politikos reformų planų ex-ante koordinavimo ir konvergencijos ir konkurencingumo priemonės įvedimo

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/2013–03-20-convergence_competitiveness_instrument_ex_ante_coordination_en.htm

Stiprios ir veiksmingos ekonominės ir pinigų sąjungos projektas

Asmenys ryšiams:

Pia Ahrenkilde Hansen, tel. +32 2 295 30 70

Olivier Bailly, tel. +32 2 296 87 17

Simon O'Connor, tel. +32 2 296 73 59

Vandna Kalia, tel. +32 2 299 58 24

Sarah Collins,tel., +32 2 296 80 76


Side Bar