Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 20. maaliskuuta 2013

Komissio esittää toimintaehdotukset tiiviin ja aidon talous- ja rahaliiton luomiseksi

Euroopan komissio antoi tänään kaksi uutta tiedonantoa toimista, joilla luodaan tiivis ja aito talous- ja rahaliitto (EMU). Tavoitteena on tukea talouspolitiikan koordinointia ja yhdentymistä euroalueella. Näissä tiedonannoissa vastataan sitoumuksiin, jotka komissio teki viime marraskuussa esittämässään hahmotelmassa tiiviin ja aidon rahaliiton luomiseksi, sekä Eurooppa-neuvoston pyyntöön jatkaa työtä näillä kahdella alalla.

Merkittävien talouspolitiikan uudistussuunnitelmien yhteensovittamista ennen niiden toteuttamista koskevassa tiedonannossa esitetään vaihtoehtoja sille, kuinka EU:n tasolla voitaisiin järjestää keskustelua jäsenvaltioiden suurista talouspoliittisista uudistuksista ennen kuin lopulliset päätökset tehdään kansallisella tasolla. Tarkoitus on ottaa asianmukaisesti huomioon jo päätöksentekoprosessin alkuvaiheessa positiiviset ja negatiiviset heijastusvaikutukset, joita uudistuksilla voi olla muissa euroalueen maissa.

Lähentymis- ja kilpailukykyvälineen käyttöönotosta annetussa tiedonannossa esitetään vaihtoehtoisia toteutustapoja kahdelle uudelle välineelle, jotka tukevat jäsenvaltioiden talousuudistuksia: jäsenvaltiot toteuttavat ennalta määritetyt uudistukset sopimusjärjestelyjen mukaisesti ja saavat rahoitustukea niiden toteuttamiseen. Sopimusjärjestelyillä ja rahoitustuella täydennetään rakenteita, jotka ovat jo EU:n tasolla käytössä jäsenvaltioiden finanssi- ja talouspolitiikan valvonnassa ja joita on vahvistettu talouspolitiikan EU-ohjausjaksolla ja kahdella talouspolitiikan ohjauspaketilla (six-pack ja two-pack).

”Euroopan komissio tukee näillä kahdella tiedonannolla yhdentymisprosessia, kuten aidosta ja tiiviistä talous- ja rahaliitosta viime marraskuussa annetussa hahmotelmassa luvattiin. Näissä kahdessa ehdotuksessa – erityisesti lähentymis- ja kilpailukykyvälineessä – yhdistetään jäsenvaltioiden kurinalaisemman talouspolitiikan tarve ja solidaarisuus EU:n tasolla. Ne vahvistavat yhteistä rahaamme euroa, parantavat EU:n kilpailukykyä, nopeuttavat talouskasvua ja luovat työpaikkoja”, komission puheenjohtaja José Manuel Barroso sanoi.

"Näillä tiedonannoilla komissio jatkaa talouspolitiikan koordinoinnissa tähän mennessä saavutettuja merkittäviä edistysaskelia. Niillä lujitetaan kehystä, joka tukee talouden rakenneuudistusten parempaa koordinointia. Tavoitteemme on hyvin selkeä. Autamme jäsenvaltioita suunnittelemaan parempia, aikaisemmassa vaiheessa ja nopeammassa tahdissa toteutettavia uudistuksia, joilla tuetaan kasvua, kilpailukykyä ja työpaikkojen luomista”, talous- ja raha-asioista vastaava komissaari ja varapuheenjohtaja Olli Rehn totesi.

Komissio on laatinut nämä tiedonannot ripeässä aikataulussa, sillä hahmotelman julkaisusta on kulunut vasta neljä kuukautta. Niillä aloitetaan vaiheittainen uudistusprosessi, jolla vahvistetaan talous- ja rahaliittoa ja varmistetaan, että tulevia kriisejä voidaan hallita paremmin. Ehdotukset vastaavat komission talousstrategiaa, joka perustuu julkisen talouden älykkääseen vakauttamiseen ja kasvua edistäviin uudistuksiin, joilla autetaan luomaan työpaikkoja Euroopassa.

Varhaisempi koordinaatio

Uudistuksilla tai niiden laiminlyömisellä voi olla huomattavia heijastusvaikutuksia muissa EU:n jäsenvaltioissa, erityisesti euroalueella. Esimerkiksi hyvin suunnitelluilla työ- tai tuotemarkkinoiden uudistuksilla voidaan nopeuttaa kasvua ja luoda työpaikkoja uudistukset toteuttavissa jäsenvaltioissa. Tämä puolestaan lisää muista jäsenvaltioista tulevien tavaroiden ja palvelujen kysyntää. Vastaavasti tarpeellisten uudistusten laiminlyöminen voi altistaa jäsenvaltiot niiden ulkopuolelta tuleville talouden häiriöille, joiden vaikutukset voivat levitä muihin jäsenvaltioihin, kuten finanssikriisin aikana tapahtui. Jotta positiiviset heijastusvaikutukset voidaan maksimoida ja negatiiviset minimoida, komissio harkitsee ehdottavansa, että koordinoitavien uudistusten pitäisi keskittyä kilpailukykyyn, työllisyyteen, tuote- ja palvelumarkkinoiden toimintaan, verkkotoimialoihin, verojärjestelmiin, rahoitusvakauteen ja julkisen talouden kestävyyteen. Uudistuksista käytävien keskustelujen on oltava tiiviissä yhteydessä talouspolitiikan EU-ohjausjaksoon.

Kurinalainen julkinen talous ja solidaarisuus

Euroalueella käyttöön otettavaan lähentymis- ja kilpailukykyvälineeseen on tarkoitus sisällyttää sopimusjärjestelyt, joiden mukaisesti jäsenvaltio sitoutuu toteuttamaan tietyt keskeiset toimenpiteet sovitussa määräajassa. Toimenpiteet suunnitellaan niin, että talouspolitiikan EU-ohjausjaksoon kuuluvat sovitut maakohtaiset suositukset voidaan toteuttaa. Erityisesti on toteutettava makrotalouden epätasapainoa koskevaan menettelyyn liittyvät toimet. Näitä uudistuksia tukemaan voitaisiin perustaa rahoitusväline, joka kuuluu EU:n talousarvioon mutta jota ei sisällytetä monivuotisen rahoituskehyksen mukaisiin enimmäismääriin. Uudella rahoitusvälineellä on tarkoitus tukea vaikeuksissa olevan jäsenvaltion uudistustoimia. Kunnianhimoisilla ja hyvin ajoitetuilla rakenneuudistuksilla pystytään tehokkaasti paneutumaan talouden suurimpiin heikkouksiin erityisesti kilpailukykyyn liittyvillä aloilla.

Näin tuetaan euroalueen talouksien tasapainottamista, sopeutumiskykyä ja kasvua. Tämä olisi ensimmäinen askel kohti vahvempaa yhteistä rahoituskapasiteettia, mikä puolestaan edellyttäisi talouspolitiikan syvempää yhdentymistä.

Komissio haluaa myös selvittää, miten euroalueen ulkopuoliset jäsenvaltiot, erityisesti euron käyttöönottoon valmistautuvat maat, voisivat liittyä tähän sopimusjärjestelyyn.

Tausta ja seuraavat toimet

Kesäkuussa 2012 kokoontunut Eurooppa-neuvosto pyysi puheenjohtajaansa esittämään yhteistyössä komission ja euroryhmän puheenjohtajien ja Euroopan keskuspankin pääjohtajan kanssa täsmällisen ja aikataulutetun etenemissuunnitelman todellisen talous- ja rahaliiton toteuttamiselle.

Euroopan komissio esitti 28. marraskuuta 2012 hahmotelman tiiviin ja aidon talous- ja rahaliiton luomiseksi. Hahmotelmassa ehdotetaan rahoitusjärjestelmän, finanssipolitiikan, talouden ja politiikan aloille vahvaa ja vakaata rakennetta. Hahmotelmassa määritetään asteittaiset toimenpiteet, jotka olisi toteutettava lyhyellä, keskipitkällä ja pidemmällä aikavälillä.

Lyhyen aikavälin toimiin kuuluvat merkittävien talouspolitiikan uudistussuunnitelmien koordinointi sekä lähentymis- ja kilpailukykyvälineen käyttöönotto. Nämä toimet edistyvät maaliskuun 20. päivänä 2013 annettujen tiedonantojen myötä.

Talous- ja rahaliiton tulevaisuudesta keskustellaan kesäkuussa kokoontuvan Eurooppa-neuvoston kokouksessa, jossa tehdään päätökset konkreettisista toimista ja aikataulutetusta etenemissuunnitelmasta.

Hyödyllisiä linkkejä

MEMO/13/259 Next steps towards a deep and genuine Economic and Monetary Union: Early co-ordination and contractual arrangements

Merkittävien talouspolitiikan uudistussuunnitelmien ennalta yhteensovittamisesta ja lähentymis- ja kilpailukykyvälineen käyttöönotosta annetut tiedonannot

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/2013-03-20-convergence_competitiveness_instrument_ex_ante_coordination_en.htm

Blueprint for a Deep and Genuine Economic and Monetary Union (Hahmotelma tiiviin ja aidon talous- ja rahaliiton luomiseksi)

Yhteyshenkilöt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32-2) 295 30 70

Olivier Bailly (+32-2) 296 87 17

Simon O'Connor (+32-2) 296 73 59

Vandna Kalia (+32-2) 299 58 24

Sarah Collins (+32-2) 296 80 76


Side Bar