Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 20. märts 2013

Euroopa Komisjon kavandab uusi samme tiheda ja toimiva majandus- ja rahaliidu loomise suunas

Täna esitas Euroopa Komisjon kaks uut teatist, milles kirjeldatakse järgmisi samme tiheda ja toimiva majandus- ja rahaliidu loomise suunas. Eesmärk on tugevdada sel viisil euroalas majanduspoliitika koordineerimist ja integratsiooni. Kõnealuste teatistega on komisjon asunud täitma ülesandeid, mis ta võttis mullu novembris tiheda ja toimiva majandus- ja rahaliidu loomise tegevuskava raames, samuti on need vastuseks Euroopa Ülemkogu üleskutsele jätkata tööd nimetatud valdkondades.

Esimene teatis käsitleb olulisemate majanduspoliitika reformikavade eelkoordineerimist. Liikmesriikides kavandatud ulatuslikke majanduspoliitika reforme tuleks enne lõpliku otsuse vastuvõtmist arutada üleeuroopalisel tasandil. Teatises pakutakse välja võimalused, kuidas sellist arutelu korraldada. Arutelu eesmärk on juba otsustusprotsessi algstaadiumis igakülgselt arvesse võtta reformide võimalikke positiivseid ja negatiivseid mõjusid, mis võivad üle kanduda teistele euroala liikmesriikidele.

Teine teatis on pühendatud lähenemise ja konkurentsivõime rahastamisvahendile ja selles vaadeldakse kaht järgmist vahendit ja nendega seotud võimalusi: lepingulised kokkulepped, millega liikmesriigid kohustuvad läbi viima konkreetseid reforme, ja rahaline toetus, mis aitab lepingulistes kokkulepetes sätestatud reforme rakendada. Need on uued vahendid, millega täiendatakse muid Euroopa Liidus kasutatavaid eelarve- ja majanduspoliitika järelevalvesüsteeme, mida on tugevdatud Euroopa poolaasta ning majanduse juhtimise pakettide (kuuest ja kahest seadusandlikust ettepanekust koosnevad paketid) raames läbiviidud reformidega.

President Barroso ütles: „Nende kahe teatise kaudu jätkab komisjon tööd integratsiooniprotsessiga, nagu on ette nähtud möödunud aasta novembris vastu võetud tiheda ja toimiva majandus- ja rahaliidu loomise tegevuskavaga. Kõnealustes ettepanekutes on püütud kokku viia vajadus parandada eelarvedistsipliini riigi tasandil ja suurendada solidaarsust ELi tasandil – see käib eelkõige lähenemise ja konkurentsivõime rahastamisvahendi kohta. Eesmärk on tagada tugev ühisraha ning parandada Euroopa konkurentsivõimet, suurendada majanduskasvu ja luua uusi töökohti.”

Majandus- ja rahaküsimuste ning euro eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Olli Rehn sõnas: „Need kaks komisjoni teatist toetuvad suurele tööle, mis on ära tehtud eelarvepoliitika koordineerimise vallas, et luua tugisüsteem, mis võimaldaks paremini koordineerida struktuurireforme. Oleme seadnud endale selge eesmärgi: aidata liikmesriikidel aegsasti, hästi ja kiiresti kavandada, vastu võtta ja rakendada majanduskasvu, konkurentsi ja töökohtade loomisega seotud reforme.”

Komisjon esitab oma teatised nüüd, mil on möödunud neli kuud tegevuskava avaldamisest, lükates sel viisil hoo sisse etapiviisilistele reformidele, mis peaksid hoidma majandus- ja rahaliidu tugevana ja võimaldama tulevikus kriisidega paremini toime tulla. Ettepanekud on igati kooskõlas komisjoni majandusstrateegiaga, mis püüab ühendada aruka eelarve konsolideerimise selliste majanduskasvu toetavate reformidega, mis aitaksid Euroopas uusi töökohti luua.

Varane koordineerimine

Reformidel või nende puudumisel võib olla suur ülekanduv mõju teistele liikmesriikidele, eriti neile, kes kuuluvad euroalasse. Kui liikmesriik viib ellu hästi ettevalmistatud töö- või kaubaturu reformi, võib see stimuleerida tema majanduskasvu ja tööhõivet, mis omakorda suurendab nõudlust teistest liikmesriikidest pärit toodete ja teenuste järele. Reformide puudumise korral võib aga liikmesriik jääda väliste majandusvapustuste suhtes haavatavaks ning see mõju võib üle kanduda teistele liikmesriikidele, nagu kriisi ajal juhtuski. Komisjon tahab suurendada positiivseid ja vähendada miinimumini negatiivseid ülekanduvaid mõjusid. Sel eesmärgil on tal plaanis teha ettepanek, et varases etapis koordineeritaks selliseid reforme, mille keskmes on konkurentsivõime, tööhõive, töö- ja teenuseturu toimimine, võrgutööstus, maksusüsteemid, finantsstabiilsus ja rahanduse jätkusuutlikkus. Reforme käsitlevad arutelud tuleks kindlalt siduda Euroopa poolaasta raamistikku.

Eelarvedistsipliin ja solidaarsus

Euroala lähenemise ja konkurentsivõime rahastamisvahendi ühe poole moodustavad lepingulised kokkulepped, millega nähakse ette peamised meetmed, mida liikmesriik kohustub kokkulepitud aja jooksul võtma. Kõnealused toimingud on mõeldud riigipõhiste soovituste rakendamiseks, mis lepiti kokku Euroopa poolaasta osana; eelkõige hõlmab see soovitusi, mis tulenevad makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlusest. Kõnealustele reformidele täienduseks tuleks luua rahastamisvahend, mis kuuluks põhimõtteliselt ELi eelarvesse, kuid jääks väljapoole mitmeaastase finantsraamistikuga kehtestatud ülempiire. Rahastamisvahendit on vaja selleks, et toetada reforme siis, kui mõni liikmesriik satub pingelisse majandusseisu. Struktuurireformide otsusekindel ja õigeaegne rakendamine on tähtis tegur, mis aitab võidelda majanduse kitsaskohtadega, eriti konkurentsivõimega seotud valdkondades.

See aitab kaasa euroala riikide majanduse tasakaalustamisele, kohanemisele ja kasvule ning kujutab endast esimest sammu suurema fiskaalvõimekuse suunas, mis tähendab varasemast tihedamini integreeritud majanduspoliitikat.

Komisjon kaalub ka euroalasse mittekuuluvate riikide võimalusi sõlmida lepingulisi kokkuleppeid. Erilise tähelepanu all on need liikmesriigid, kes valmistuvad euroga ühinema.

Taust ja järgmised sammud

Möödunud aasta juunikuus tegi Euroopa Ülemkogu oma eesistujale ülesandeks koostada tihedas koostöös Euroopa Komisjoni presidendi, euroala esimehe ja Euroopa Keskpanga presidendiga konkreetne ja ajaliselt piiritletud tegevuskava toimiva majandus- ja rahaliidu saavutamiseks.

28. novembril 2012 võttis Euroopa Komisjon vastu tiheda ja toimiva majandus- ja rahaliidu loomise tegevuskava, milles esitati visioon, kuidas saavutada rahandus-, eelarve, majandus- ja poliitikavaldkonna tugev ja stabiilne struktuur. Tegevuskavas osutati, milliseid samme tuleks astuda lähiajal ja milliseid keskmise pikkusega või pikema perioodi jooksul.

Lähemale ajale kavandatud toimingutena oli ette nähtud oluliste majanduspoliitika reformikavade koordineerimine ning lähenemise ja konkurentsivõime rahastamisvahendi kasutuselevõtmine. 20. märtsil 2013 esitatud teatised käsitlevadki neid teemasid.

Majandus- ja rahaliidu tulevikku arutatakse taas Euroopa Ülemkogu kohtumisel juunis. Seal võetakse vastu otsus konkreetsete tegevusliinide ja tähtaegade kohta.

Kasulikud lingid

MEMO/13/259 Järgmised sammud tiheda ja toimiva majandus- ja rahaliidu loomise suunas: Varane koordineerimine ja lepingulised kokkulepped

Teatised olulisemate majanduspoliitika reformikavade eelkoordineerimise ning lähenemise ja konkurentsivõime rahastamisvahendi kasutuselevõtmise kohta

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/2013-03-20-convergence_competitiveness_instrument_ex_ante_coordination_en.htm

Tiheda ja toimiva majandus- ja rahaliidu loomise tegevuskava

Kontaktisikud :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)


Side Bar