Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

tisková zpráva

Brusel 20. března 2013

Komise představuje další kroky k vytvoření prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie

Evropská komise dnes představila dvě nová sdělení o dalších krocích směrem k vytvoření prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie (HMU). Cílem je posílit v eurozóně koordinaci hospodářské politiky a integraci. Sdělení navazují na závazky přijaté loni v listopadu v návrhu Komise na vytvoření prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie a jsou reakcí na výzvy Evropské rady k urychlení práce na těchto dvou frontách.

Ve sdělení o koordinaci ex ante týkající se plánů zásadních reforem hospodářské politiky jsou uvedeny různé způsoby, jak lze organizovat projednávání rozsáhlých reforem hospodářské politiky v členských státech na úrovni EU předtím, než budou přijata konečná rozhodnutí na vnitrostátní úrovni. Důvodem je potřeba řádně zohlednit veškeré pozitivní nebo negativní dopady reforem na další země eurozóny již v rané fázi rozhodovacího procesu.

Sdělení o zavedení nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost (CCI) předkládá dva možné nástroje: smluvní ujednání pro členské státy týkající se uskutečňování konkrétních reforem a finanční podporu, která by členským státům s prováděním těchto reforem pomohla. Tyto dva nové nástroje doplňují struktury, které již na úrovni EU existují v rámci dohledu nad rozpočtovou a hospodářskou politikou a které byly posíleny prostřednictvím evropského semestru a reforem ve formě balíčků šesti a dvou právních aktů.

Předseda Komise Barroso k tomu uvedl: „Komise těmito dvěma sděleními pokračuje v integračním procesu, jak jsme si předsevzali v našem návrhu na vytvoření prohloubené a skutečné HMU v listopadu 2012. Tyto návrhy — zejména nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost — kombinují potřebu vyšší kázně na vnitrostátní úrovni s větší solidaritou na úrovni EU. Rovněž jsou podporou pro silnou společnou měnu, pomohou posílit konkurenceschopnost Evropy a přispějí k růstu a k vytváření pracovních míst.“

Olli Rehn, místopředseda Komise odpovědný za hospodářské a měnové záležitosti a euro, k tomu uvedl: „Komise těmito dvěma sděleními navazuje na významný pokrok, jehož bylo dosaženo v koordinaci rozpočtové politiky, a posiluje rámec pro lepší koordinaci strukturálních reforem. Náš cíl je naprosto zřejmý – pomoci členským státům při navrhování lepších, včasnějších a rychlejších reforem zaměřených na růst, konkurenceschopnost a vytváření pracovních míst, při rozhodování o těchto reformách i při jejich provádění.“

Komise předkládá tato sdělení pouhé čtyři měsíce po zveřejnění návrhu týkajícího se HMU, kterým byla odstartována postupná reforma, která posílí hospodářskou a měnovou unii a zajistí lepší předcházení budoucím krizím. Návrhy jsou plně v souladu s hospodářskou strategií Komise, která propojuje inteligentní fiskální konsolidaci s reformami podporujícími hospodářský růst, které mohou přispět k vytvoření nových pracovních příležitostí v Evropě.

Včasnější koordinace

Reformy, případně jejich neexistence, mohou mít značné vedlejší účinky na ostatní členské státy, zejména v eurozóně. Dobře navržené reformy pracovních a výrobkových trhů mohou například v dotčených členských státech oživit růst a tvorbu pracovních míst, a tím zvýšit poptávku po výrobcích i službách pocházejících z jiných členských států. Zároveň, pokud se tyto reformy neuskuteční, může dojít k tomu, že členské státy budou zranitelné vůči vnějším hospodářským šokům, které se pak mohou rozšířit i do ostatních členských států, jak se to stalo během krize. Aby bylo možné maximalizovat pozitivní dopad a minimalizovat negativní, hodlá Komise navrhnout, aby se koordinace reforem zaměřila na otázky konkurenceschopnosti, zaměstnanosti, fungování trhů s výrobky a službami, síťová odvětví, daňové systémy, finanční stabilitu a udržitelnost veřejných financí. Projednávání reforem by se mělo stát pevnou součástí procesu evropského semestru.

Kázeň a solidarita

Nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost určený pro eurozónu by propojil smluvní ujednání, v nichž by byla stanovena hlavní opatření, k nimž se členský stát zaváže, s dohodnutými časovými plány. Opatření by byla zaměřena na provádění doporučení pro jednotlivé země, která byla dohodnuta v rámci evropského semestru, a zejména na ta, která vyplynou z postupu při makroekonomické nerovnováze. Jako doplněk k těmto reformám by mohl být vytvořen finanční nástroj – v zásadě v rámci rozpočtu EU, ale mimo stropy stanovené ve víceletém finančním rámci – který by sloužil k podpoře a prosazování reforem, pokud by to členský stát naléhavě potřeboval. Ambiciózní a včasné provádění strukturálních reforem bude znamenat pokrok v řešení hlavních nedostatků v hospodářství, zejména v oblastech souvisejících s konkurenceschopností.

Podpořilo by se tím vyrovnání, přizpůsobení a růst ekonomik v eurozóně a jednalo by se o první krok směrem k silnější fiskální kapacitě — což by znamenalo větší integraci hospodářských politik.

Komise také prozkoumá, jakým způsobem by mohly do smluvních ujednání vstupovat členské státy, které nejsou součástí eurozóny, zejména ty státy, které se připravují na přijetí eura.

Souvislosti a další kroky

Loni v červnu vyzvala Evropská rada svého předsedu, aby v úzké spolupráci s předsedou Komise, předsedou Euroskupiny a prezidentem Evropské centrální banky předložil konkrétní a časově omezený plán na dosažení skutečné HMU.

Dne 28. listopadu 2012 přijala Evropská komise návrh na vytvoření prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie, který představil vizi silné a stabilní struktury ve finanční, rozpočtové, hospodářské a politické oblasti. Návrh stanovil postupné kroky potřebné k jejímu vytvoření, které je třeba přijmout v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu.

Mezi krátkodobými opatřeními byla uvedena koordinace plánů na zásadní reformy hospodářské politiky a zavedení nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost, tedy opatření, která dvě sdělení předložená dne 20. března dále rozpracovávají.

Budoucnost hospodářské a měnové unie projedná Evropská rada znovu v červnu a zároveň rozhodne o konkrétních opatřeních a časovém plánu.

Užitečné odkazy

MEMO/13/259 Další kroky k vytvoření prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: Včasná koordinace a smluvní ujednání

Sdělení o koordinaci ex ante týkající se plánů zásadních reforem hospodářské politiky a o zavedení nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/2013-03-20-convergence_competitiveness_instrument_ex_ante_coordination_en.htm

Blueprint for a Deep and Genuine Economic and Monetary Union

Kontaktní osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Olivier Bailly (+32 22968717)

Simon O'Connor (+32 22967359)

Vandna Kalia (+32 22995824)

Sarah Collins (+32 22968076)


Side Bar