Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 20 март 2013 г.

Комисията набелязва следващите стъпки за задълбочен и истински икономически и паричен съюз

Днес Европейската комисия представи две нови съобщения относно следващите стъпки към постигането на задълбочен и истински икономически и паричен съюз (ИПС). Целта е засилване на координацията на икономическите политики и задълбочаване на интеграцията в еврозоната. Съобщенията са част от следващите стъпки след ангажиментите, поети в подробния план за задълбочен и истински икономически и паричен съюз, представен от Комисията през ноември миналата година, и са в отговор на отправените от Европейския съвет призиви за постигане на напредък в тези две области.

Съобщението относно предварителната координация на важните реформи в икономическата политика съдържа варианти за начина, по който да бъде организирано обсъждането на равнището ЕС на мащабни реформи в икономическата политика в държавите членки преди окончателното вземане на решения на национално равнище. Съображенията, които мотивират този подход, са свързани с възможността още в самото начало на процеса на вземане на решения да бъдат отчетени евентуалните странични ефекти на реформите, били те положителни или отрицателни, върху други държави от еврозоната.

В съобщението относно инструмента за конвергенция и конкурентоспособност (ИКК) са представени варианти за два инструмента: договорни споразумения за въвеждане на конкретни реформи от страна на държавите членки и финансова подкрепа за подпомагане на държавите членки при провеждането на тези реформи. Тези два нови инструмента допълват вече съществуващите структури за бюджетен и икономически надзор на равнището на ЕС, чието действие бе затвърдено в рамките на европейския семестър, както и на реформите, предвидени в пакета от шест законодателни акта и втория пакет за икономическото управление.

Председателят Барозу заяви: С тези две съобщения Комисията дава тласък на процеса на интеграция в отговор на целта, която си поставихме през ноември миналата година в подробния план за постигането на задълбочен и истински икономически и паричен съюз. Тези предложения — по-специално инструментът за конвергенция и конкурентоспособност — съчетават необходимата на национално равнище стриктна дисциплина със засилена солидарност на равнището на ЕС. Те са от основно значение за постигането на силна обща валута и ще допринесат за засилване на конкурентоспособността и растежа и за създаването на работни места в Европа.“

Оли Рен, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за икономическите и паричните въпроси и еврото, заяви: „С тези две съобщения Комисията стъпва върху вече постигнатия важен напредък при координацията на бюджетните политики, като укрепва създадената рамка с цел по-добра координация на структурните реформи. Нашата цел е съвсем ясна: да подпомогнем държавите членки, така че те да разработват, решават и изпълняват реформите по-добре, по-своевременно и по-бързо, за да постигнат по-голям растеж, по-добра конкурентоспособност и повече работни места.“

Комисията представя тези съобщения едва четири месеца след като публикува подробния план, с който постави началото на целенасочен пакет от поетапни реформи, които ще залегнат в основата на създаването на силен икономически и паричен съюз и ще гарантират, че бъдещите кризи могат да бъдат овладени по-добре. Предложенията са изцяло в духа на икономическата стратегия на Комисията, чиято основна цел е интелигентна фискална консолидация, подплатена с реформи, насочени към по-висок растеж, който на свой ред да открие нови възможности за работа в Европа.

Координация на ранен етап

Както провеждането, така и непровеждането на реформи може да стане причина за значителни странични ефекти за други държави членки, най-вече в еврозоната. Провеждането на добре планирани реформи на пазара на труда или на пазара на стоки може например да стимулира растежа и създаването на работни места в съответните държави членки, което от своя страна да доведе до по-голямо търсене на продукти и услуги от други държави членки. В същото време непровеждането на тези реформи може да направи държавите членки уязвими към външни икономически сътресения, които след това могат да се разпространят и върху други държави членки, както стана по време на кризата. За да се оползотворят в максимална степен положителните ефекти и да се сведат до минимум отрицателните, Комисията възнамерява да предложи реформите, които ще бъдат предмет на координация, да се съсредоточат върху конкурентоспособността, заетостта, функционирането на пазарите на стоки и услуги, мрежовите индустрии, данъчните системи, финансовата стабилност и фискалната устойчивост. Обсъждането на реформите ще бъде силно застъпено в дейността на европейския семестър.

Дисциплина и солидарност

Инструментът за конвергенция и конкурентоспособност в еврозоната би включвал договорни споразумения, определящи ключовите мерки, които дадена държава членка се ангажира да въведе в рамките на договорени срокове. Целта на тези мерки би била да се приложат на практика специфичните за всяка държава препоръки, договорени в рамките на европейския семестър, и по-специално на отправените съгласно процедурата при макроикономически дисбаланси. В допълнение към тези реформи би могъл да се създаде финансов инструмент, който по принцип да бъде включен в рамките на бюджета на ЕС, но извън таваните, определени в многогодишната финансова рамка, и който да се използва за насърчаване и подкрепа на реформите в случаите, в които отделна държава членка е изправена пред затруднение. Амбициозното и навременно провеждане на структурни реформи значително ще допринесе за преодоляването на най-съществените слабости в икономиката, най-вече в областите, свързани с конкурентоспособността.

Това ще спомогне за възстановяване на равновесието, приспособяване и растеж на икономиките от еврозоната и ще бъде първата стъпка към укрепване на фискалния капацитет като предпоставка за по-задълбочена интеграция на икономическите политики.

Комисията също така ще проучи начините за участие на държавите членки, които не са част от еврозоната, и по-специално онези, които се подготвят за присъединяване към нея, в договорните споразумения.

Контекст и следващи стъпки

През юни миналата година Европейският съвет прикани своя председател, в тясно сътрудничество с председателите на Комисията, Еврогрупата и Европейската централна банка, да представи конкретна и обвързана със срокове пътна карта за постигането на истински ИПС.

На 28 ноември 2012 г. Европейската комисия прие подробен план за задълбочен и истински икономически и паричен съюз, в който се представя виждането за силна и стабилна структура във финансовата, фискалната, икономическата и политическата област. С него бяха въведени допълнителни мерки за постигането на тази цел, които да бъдат предприети в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.

В краткосрочен план бяха набелязани мерки за координиране на мащабните реформи в икономическата политика и за въвеждане на инструмент за конвергенция и конкурентоспособност — предложения, които намериха практически израз в текста на двете съобщения, представени на 20 март.

Бъдещето на ИПС отново ще бъде предмет на обсъждания по време на юнското заседание на Европейския съвет, когато той ще вземе решение относно конкретните мерки и пътната карта със съответни срокове.

Полезни връзки

МЕМО/13/259 Следващи стъпки към изграждането на задълбочен и истински икономически и паричен съюз: своевременна координация и договорни споразумения

Съобщения относно предварителната координация на важните реформи в икономическата политика и относно въвеждането на инструмента за конвергенция и конкурентоспособност

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/2013-03-20-convergence_competitiveness_instrument_ex_ante_coordination_en.htm

Подробен план за задълбочен и истински икономически и паричен съюз

За контакти:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)


Side Bar