Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission

Komunikat prasowy

Bruksela, 20 marca 2013 r.

Współpraca z UE postrzegana pozytywnie przez sąsiadów Unii

Jak wynika z opublikowanych dzisiaj wyników unijnego barometru sąsiedztwa, obywatele państw objętych europejską polityką sąsiedztwa odnoszą się na ogół pozytywnie do stosunków swojego kraju z Unią Europejską. Opinia taka jest silnie reprezentowana u południowych sąsiadów UE, gdzie ponad połowa ankietowanych określa takie stosunki jako dobre.

Warto zauważyć, że UE cieszy się dobrą opinią wśród obywateli 16 państw partnerskich europejskiej polityki sąsiedztwa, którzy podają „prawa człowieka” oraz „solidarność” jako cechy najlepiej charakteryzujące UE w ich oczach.

Najistotniejszymi obszarami w dziedzinie współpracy międzynarodowej były w uznaniu wszystkich respondentów „pokój i bezpieczeństwo”; respondenci z południa podawali w dalszej kolejności „handel” i „prawa człowieka”, podczas gdy respondenci ze wschodu – „walkę z ubóstwem” oraz „prawa człowieka”.

„Ogłoszone dzisiaj wyniki pomagają nam lepiej zrozumieć procesy demokratyczne w państwach partnerskich. Badania opinii publicznej w państwach partnerskich europejskiej polityki sąsiedztwa mają kluczowe znaczenie. Dzięki nim możemy lepiej reagować na obawy obywateli tych państw i zadbać o to, by nasze wsparcie spełniało ich oczekiwania” powiedział komisarz ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa, Štefan Füle.

Większość obywateli państw na południu (64 proc.) jest zasadniczo zadowolona ze swojego życia – w przeciwieństwie do obywateli państw na wschodzie (47 proc.). W porównaniu z obywatelami ze wschodu obywatele z południa pozytywniej oceniają również sytuację gospodarczą w swoich krajach. 39 proc. z nich określa ją jako dobrą lub raczej dobrą (podczas gdy na wschodzie odsetek ten wynosi 25 proc.), spodziewając się jednocześnie jej polepszenia w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Południowi sąsiedzi bardziej optymistycznie patrzą również na wpływ kryzysu na zatrudnienie. Połowa obywateli jest zdania, że wpływ ten osiągnął już swój punkt szczytowy (podczas gdy na wschodzie opinię tę reprezentuje jedna trzecia obywateli). W obydwu obszarach sąsiedztwa Unia Europejska postrzegana jest jako darczyńca, który – w drugiej kolejności po rządzie danego państwa – najlepiej radzi sobie z podejmowaniem sprawnych działań mających na celu zwalczanie skutków kryzysu w ich kraju (pogląd ten reprezentuje 19 proc. respondentów na wschodzie i 9 proc. na południu).

Z omawianego badania wynika jednak również, że wiele osób nie uważa się za dobrze poinformowane o działaniach UE w swoim kraju. Uwidacznia to potrzebę lepszego informowania obywateli państw partnerskich o europejskiej polityce sąsiedztwa, jej celach, instrumentach i sukcesach.

Kontekst

Unijny barometr sąsiedztwa

W ramach unijnego barometru sąsiedztwa przeprowadzane są badania opinii publicznej w 16 państwach i terytoriach partnerskich uczestniczących w europejskiej polityce sąsiedztwa oraz w Rosji. Badania te przeprowadzane są co pół roku (wiosną i jesienią) w formie barometrów standardowych i raz w roku w formie barometru specjalnego. Celem półrocznych sondaży jest ocena wiedzy populacji o UE oraz wizerunku, jakim w tej populacji cieszą się UE, europejska polityka sąsiedztwa oraz działania objęte współpracą.

Europejska polityka sąsiedztwa

Europejska polityka sąsiedztwa daje 16 południowym i wschodnim sąsiadom UE możliwość ściślejszej współpracy politycznej, wzrostu wymiany handlowej i pogłębienia integracji gospodarczej, większej mobilności oraz uzyskania pomocy w zakresie reform sektorowych. Celem europejskiej polityki sąsiedztwa jest budowanie – wraz z państwami partnerskimi – zamożnego, bezpiecznego i stabilnego sąsiedztwa w oparciu o wspólne wartości i interesy, promując zwiększenie dobrobytu, stabilności i bezpieczeństwa wszystkich stron.

Głównym instrumentem finansowym mającym na celu wspieranie państw partnerskich polityki sąsiedztwa jest Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI). W okresie finansowym obejmującym lata 2007–2013 instrument ten otrzyma 12 mld. euro.

Dzisiaj ogłasza się coroczny pakiet europejskiej polityki sąsiedztwa oraz sprawozdania z postępów poszczególnych państw. Dodatkowe informacje są dostępne w IP/13/245

Dodatkowe informacje

Strona internetowa unijnego barometru sąsiedztwa – http://euneighbourhood.eu

Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju i Współpracy EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Strona internetowa komisarza ds. rozszerzenia i europejskiej polityki sąsiedztwa, Štefana Füle:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/index_en.htm

Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI):

www.ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/

Centrum Informacyjne Europejskiej Polityki Sąsiedztwa:

http://www.enpi-info.eu

Memo/13/241 Algieria

Memo/13/242 Armenia

Memo/13/243 Azerbejdżan

Memo/13/244 Białoruś

Memo/13/245 Egipt

Memo/13/246 Gruzja

Memo/13/247 Izrael

Memo/13/248 Jordan

Memo/13/249 Liban

Memo/13/250 Libia

Memo/13/252 Mołdawia

Memo/13/253 Maroko

Memo/13/254 okupowane terytoria palestyńskie

Memo/13/255 Syria

Memo/13/256 Tunezja

Memo/13/257 Ukraina

Kontakt:

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Wizerunek UE

Stosunki z Unią Europejską

Najistotniejsze obszary współpracy

Wpływ kryzysu na zatrudnienie


Side Bar