Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2013

Οι γειτονικές χώρες της ΕΕ έχουν θετική εικόνα για τη συνεργασία μαζί της

Σύμφωνα με τα άρτι δημοσιευθέντα πορίσματα του βαρομέτρου για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, οι πολίτες των χωρών τις οποίες αφορά η εν λόγω πολιτική έχουν θετική γνώμη για τις σχέσεις της χώρας τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το φαινόμενο αυτό είναι έντονο στις νότιες γειτονικές χώρες της ΕΕ όπου πάνω από το ήμισυ των ερωτηθέντων περιγράφουν τις σχέσεις ως καλές.

Πράγματι, η εικόνα της ΕΕ είναι θετική για τους πολίτες 16 χωρών από την περιοχή που καλύπτει η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας. Τα «ανθρώπινα δικαιώματα» και η «αλληλεγγύη» αναφέρονται ως τα χαρακτηριστικά που αντιπροσωπεύουν καλύτερα την ΕΕ στις χώρες εταίρους της Ανατολής και του Νότου.

Όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ χωρών, οι πολίτες βίωσαν ως πλέον σημαντικούς τους τομείς της «ειρήνης και της ασφάλειας», ενώ έπονται στο Νότο οι τομείς του «εμπορίου» και των «ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και στην Ανατολή οι τομείς της «αντιμετώπισης της ένδειας» και των «ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

«Τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα τη διαδικασία εκδημοκρατισμού στις γειτονικές χώρες εταίρους μας. Η σφυγμομέτρηση της κοινής γνώμης στις γειτονικές της ΕΕ χώρες αποτελεί ζωτικής σημασίας συμβολή στις προσπάθειες μας να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανησυχίες των πολιτών που ζουν εκεί και να εξασφαλίσουμε ότι η στήριξή μας ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους» δήλωσε ο αρμόδιος Επίτροπος για τη διεύρυνση και την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, κ. Štefan Füle.

Στην πλειοψηφία τους οι πολίτες των νότιων χωρών (64%) δηλώνουν γενικά ότι είναι ικανοποιημένοι από τη ζωή τους, σε αντίθεση με τους πολίτες των ανατολικών χωρών (47%). Οι πολίτες από τις νότιες γειτονικές χώρες εκφράζονται επίσης θετικότερα από τους αντίστοιχους πολίτες στις ανατολικές γειτονικές χώρες όσον αφορά την αξιολόγηση της οικονομικής τους κατάστασης. Το 39% εξ αυτών χαρακτηρίζει τη ζωή τους ως πολύ ή αρκετά καλή (σε σχέση με το 25% στην Ανατολή), δηλώνοντας επιπλέον ότι προσδοκούν βελτίωση της κατάστασης εντός των επόμενων 12 μηνών.

Οι νότιοι γείτονες είναι επίσης πιο αισιόδοξοι όσον αφορά τις επιπτώσεις της κρίσης στην απασχόληση: το ήμισυ των πολιτών (σε σχέση με έναν στους τρεις πολίτες στην Ανατολή) πιστεύει ότι οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας έχουν ήδη κορυφωθεί. Και στις δύο περιοχές, η ΕΕ θεωρείται ο καλύτερος χορηγός για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στη χώρα τους, μετά από την εθνική τους κυβέρνηση (όπως απάντησε το 19% των ερωτηθέντων στις ανατολικές γειτονικές χώρες σε σύγκριση με το 9% στις αντίστοιχες χώρες του Νότου).

Ωστόσο, η ίδια δημοσκόπηση αποκαλύπτει ότι πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι δεν είναι καλά ενημερωμένοι σχετικά με τις ενέργειες της ΕΕ στις χώρες τους. Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη καλύτερης ενημέρωσης των πολιτών στις χώρες εταίρους σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ), τους στόχους, τα μέσα και τα επιτεύγματά της.

Γενικές πληροφορίες

Σχετικά με το βαρόμετρο για τη γειτονία της ΕΕ

Το βαρόμετρο για τη γειτονία της ΕΕ διεξάγει δημοσκοπήσεις στις 16 χώρες και εδάφη εταίρους που συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, καθώς και στη Ρωσία, μέσω τυποποιημένων βαρομέτρων δύο φορές το χρόνο (φθινόπωρο και άνοιξη) και ενός ειδικού βαρομέτρου άπαξ ετησίως. Οι εξαμηνιαίες δημοσκοπήσεις αποσκοπούν στην αξιολόγηση των γνώσεων και της αντίληψης του πληθυσμού σχετικά με την ΕΕ, την πολιτική γειτονίας της ΕΕ, καθώς και τις σχετικές δραστηριότητες και τα αντίστοιχα προγράμματα συνεργασίας.

Σχετικά με την πολιτική γειτονίας της ΕΕ

Η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ) προσφέρει σε 16 γειτονικές χώρες νοτίως και ανατολικά της ΕΕ δυνατότητες στενότερης πολιτικής σύνδεσης, ενίσχυσης της εμπορικής και της οικονομικής ολοκλήρωσης, μεγαλύτερης κινητικότητας και αρωγής για τομεακές μεταρρυθμίσεις. Στόχος της ΕΠΓ είναι να αναπτυχθεί, από κοινού με τις χώρες εταίρους, ευημερούσα, ασφαλής και σταθερή ζώνη γειτόνων βασισμένη σε κοινές αξίες και κοινά συμφέροντα, ώστε να προαχθεί η ευημερία, η σταθερότητα και η ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων.

Βασικό χρηματοδοτικό μέσο για την παροχή βοήθειας στις γειτονικές χώρες εταίρους αποτελεί το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ΕΜΓΕΣ). Η προβλεπόμενη χρηματοδότηση αυτού του μέσου για την περίοδο 2007-2013 ανέρχεται σε 12 δισ. ευρώ.

Σήμερα ανακοινώθηκαν η ετήσια δέσμη μέτρων υπέρ της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας μαζί με τις εκθέσεις προόδου ανά χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. – IP/13/245

Για περισσότερες πληροφορίες

Δικτυακός τόπος για το βαρόμετρο γειτονίας της ΕΕ - http://euneighbourhood.eu

Δικτυακός τόπος της ΓΔ Ανάπτυξης και Συνεργασίας - EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Δικτυακός τόπος του Επιτρόπου της ΕΕ για τη διεύρυνση και την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας του κου Štefan Füle:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/index_en.htm

Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ΕΜΓΕΣ-ENPI):

www.ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/

Κέντρο πληροφόρησης για τη γειτονία της ΕΕ:

http://www.enpi-info.eu

Memo/13/241 Algeria

Memo/13/242 Armenia

Memo/13/243 Azerbaijan

Memo/13/244 Belarus

Memo/13/245 Egypt

Memo/13/246 Georgia

Memo/13/247 Israel

Memo/13/248 Jordan

Memo/13/249 Lebanon

Memo/13/250 Libya

Memo/13/252 Moldova

Memo/13/253 Morocco

Memo/13/254 OPT

Memo/13/255 Syria

Memo/13/256 Tunisia

Memo/13/257 Ukraine

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Εξωτερική εικόνα της ΕΕ

Σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Πλέον σημαντικοί τομείς συνεργασίας

Οι επιπτώσεις της κρίσης στην απασχόληση


Side Bar