Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 20 mars 2013

Europeiska grannskapspolitiken under 2012: Fortsatt engagemang för ett förstärkt samarbete med grannländer trots den turbulenta politiska och ekonomiska situationen

Rapporten om framstegen för den europeiska grannskapspolitiken 2012 som publicerades idag visar att samarbetet mellan EU och dess partnerländer är starkare och har gett goda resultat. Två år efter lanseringen av ett nytt koncept för den europeiska grannskapspolitiken är resultatet uppmuntrande på många samarbetsområden, även om 2012 har varit ett år av stora utmaningar på grund av politisk instabilitet och svåra socioekonomiska förhållanden. Fortfarande har reformarbetet i partnerländerna nått olika långt och framstegen mot en djupgående och hållbar demokrati är inte alltid linjär.

Den europeiska grannskapspolitikens årliga paketet, som lades fram av Catherine Ashton, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/kommissionens vice ordförande, och Štefan Füle, EU-kommissionär med ansvar för utvidgning och grannskapspolitik, visar att många partner står fast vid sitt åtagande att fördjupa förbindelserna med EU och att EU har fördjupat sitt stöd till de partnerländer som har påbörjat det viktiga reformarbetet. Trots den rådande ekonomiska krisen i EU, har finansiella medel i form av bidrag och lån som avdelats för regionen ökat. Slutsatsen i meddelandet är dock att mycket återstår att göra för att utnyttja dessa erbjudanden från EU. För första gången, vid sidan av rekommendationerna, innehåller paketet en bedömning av förra årets rekommendationer.

Med tanke på att reformarbetet sker i olika takt och riktning i enskilda partnerländer, är slutsatserna att EU måste ta större hänsyn till de enskilda ländernas behov och strävanden.

Lägesrapporterna för länderna visar en blandad bild av framstegen för demokratiska reformer i det södra grannskapet. Demokratiska val har ägt rum i Egypten, Algeriet och Libyen. EU ökade sitt stöd för fria och rättvisa val i linje med internationella normer och övervakade valen i Algeriet, Egypten och Jordanien. Det civila samhället hos våra grannar i söder har blivit allt mer högljutt än tidigare. I många partnerländer kvarstår farhågor avseende mötes-, förenings- och yttrandefriheten, inbegripet pressfrihet bland annat i Egypten och Algeriet. Konstitutionella reformer tar lång tid. EU har inrättat arbetsgrupper för Tunisien, Jordanien och Egypten för att förbättra samordningen av det finansiella bistånd som tillhandahålls av EU, EU:s medlemsländer och internationella finansinstitut.

Länderna i öst väljer i allt högre grad att gå olika vägar. Moldavien, Georgien och Armenien fortsatte med demokratiska reformer, och höll val som i stort ägde rum i enlighet med internationella normer. Ukrainas parlamentsval visade upp en mer blandad bild med flera brister och utgjorde en försämring jämfört med standarder som tidigare uppnåtts. Azerbajdzjan måste göra betydande ytterligare ansträngningar för att uppfylla sina åtaganden när det gäller demokrati, inklusive valprocesser. Valet i Vitryssland ägde rum mot bakgrund av det förtryck som råder i landet.

Catherine Ashton kommenterar resultaten så här: ‑ EU kommer att fortsätta att göra allt den kan för att hjälpa en utveckling mot djupgående demokrati i våra partnerländer. Den europeiska grannskapspolitiken har en avgörande roll att spela när det gäller att stödja denna process. Förseningar i vissa partnerländer är naturligtvis en källa till oro, men får inte användas som ursäkt för att vi slutar engagera oss. Att bygga hållbara demokratier är fortfarande en av EU:s högsta prioriteringar.

De flesta partnerländer genomgår stora politiska förändringar och betydelsen av ett blomstrande civilt samhälle blir allt viktigare för att få till stånd demokrati och goda styrelseformer. Men rapporter visar att i vissa partnerländer kan icke-statliga organisationer fortfarande inte agera utan inblandning från myndigheterna. EU har fortsatt att stödja organisationer via finansieringsmekanismen för det civila samhället. Det europeiska initiativet för demokrati som inrättades förra året är till för att ge ett snabbt och flexibelt stöd till personer som arbetar för demokratiska förändringar.

EU:s kommissionär Štefan Füle säger: ‑ Jag fäster stor vikt vid partnerskapet med det civila samhället i den europeiska grannskapspolitiken. Det civila samhällets roll är av avgörande betydelse för demokratiseringsprocesserna. Vi har avsevärt förbättrat vårt uppdrag med det civila samhället i partnerländerna med att maximera allmänhetens stöd för reformer. Det är därför beklagligt att det civila samhällets organisationer i vissa partnerländer hindras genom betydande restriktioner, t.ex. hinder för friheten att röra sig, stämningar mot organisationernas ledare, besvärliga administrativa förfaranden och att godkännandet av det finansiella stödet är avhängigt av bemyndigande m.m.

Handelsförbindelser med grannländer fortsätter att öka. EU fortsatte förhandlingarna om associeringsavtalen med Moldavien, Armenien och Georgien som omfattar djupgående och omfattande frihandelsavtal, och associeringsavtal med Azerbajdzjan. Associeringsavtalet mellan EU och Ukraina paraferades och kommer att undertecknas efter det att regeringen i Kiev vidtar nödvändiga åtgärder. I söder har EU inlett förberedelserna för förhandlingarna om djupgående och omfattande frihandelsavtal med Marocko, Tunisien och Jordanien.

EU och partnerländerna fortsätter arbetet med att förbättra människors rörlighet. Under 2012 har betydande framsteg gjorts för att uppnå målet om viseringsfritt resande inom det östliga partnerskapet. Moldavien och Ukraina har gjort betydande framsteg inom ramen för handlingsplanen om viseringslättnader. En dialog inleddes med Georgien och handlingsplanen kom till stånd, medan Armenien beviljade viseringsfri inresa för EU-medborgare från och med januari 2013. Efter inrättandet av partnerskapet för rörlighet med Moldavien, Georgien och Armenien, inleddes förhandlingar om ett avtal mellan EU och Azerbajdzjan. Från EU:s sida har man också åtagit sig att utveckla närmare band med de sydliga partnerländerna om rörlighet och migration. Avtal om ett partnerskap för rörlighet med Marocko slöts och förhandlingar med Tunisien fortsätter. En dialog inleddes också med Jordanien i december 2012.

Till följd av bättre samarbete inom vissa sektorer, påverkar den europeiska grannskapspolitiken våra liv på ett positivt och konkret sätt. Projekt som stöds av EU om bland annat transport (dvs. förbättringar för trafiksäkerhet och kollektivtrafik), miljö (dvs. vattenförvaltning, konsekvensbedömningar), utbildning (dvs. deltagande av studerande och forskare i europeiska program som gör att över 3 250 stipendier ska ges till europeiska grannskapspolitiken studenter och universitetslärare under 2012) eller energi (dvs. utveckling av förnybara energikällor), ska förbättra vardagslivet och förhållandena i partnerländerna.

Med utgångspunkt i den centrala principen om "mer ger mer" fortsätter EU att ge ekonomiskt stöd till partnerländernas reformansträngningar genom att tillhandahålla ytterligare ekonomiska resurser till ett värde av 1 miljard euro från EU:s budget under perioden 2011-2013. Av denna summa fördelas 670 miljoner euro via följande två övergripande program: 540 miljoner euro för Spring i södra Medelhavsområdet och 130 miljoner euro för samarbete med de östliga partnerskapsländerna i det östra grannskapsområdet. Båda programmen kommer att fokusera på att främja demokratisk omvandling och institutionsuppbyggnad och på att stödja en hållbar tillväxt för alla. Medel från dessa program har fördelats efter tydliga bevis på att demokratiska reformer genomförs. Europeiska investeringsbanken och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling har också utvidgat sin lånekapacitet i partnerländerna. För att få till stånd en hävstångseffekt från dessa och andra finansiella institutioner har EU ökat resurser som anslås till investeringsinstrumentet för grannskapspolitiken. Detta ger ökat stöd till stora investeringar och utveckling av den privata sektorn.

I både de östra och södra regionerna har EU fortsatt att kontinuerligt genomföra de två färdplaner som lades fram inom ramen för 2012 års paket för europeiska grannskapspolitiken. I det östra grannskapsområdet har EU ökat sitt engagemang för att toppmötet i Vilnius nästa november ska bli framgångsrikt. I det södra grannskapsområdet har EU övertagit det nordliga delade ordförandeskapet i unionen för Medelhavsområdet och antagit ett meddelande med förslag till initiativ till stöd för integration av Maghrebländerna.

När det gäller att stödja reformprocessen i grannskapsområdet har EU ökat samarbetet med andra aktörer, i synnerhet alla EU-institutioner, Europarådet, OSSE, det östliga partnerskapets forum för det civila samhället, Anna Lindhs stiftelse eller det östliga partnerskapets forum för det civila samhället. Den har ökat insatserna för att bättre samordna med andra internationella givare.

Syrien har varit ett mycket specifikt fall i grannländerna. EU upphävde tillfälligt allt bilateralt samarbete med regeringen men fortsätter att hjälpa medborgarna. EU har vidtagit diplomatiska åtgärder för att underlätta en fredlig lösning på konflikten, stödja de involverade i FN:s och Arabförbundets gemensamma särskilda sändebud som aktivt deltar i möten för gruppen Syriens vänners och lämnar stöd till flyktingar och grannländer som berörs av krisen.

Läs mer

Štefan Füles hemsida, kommissionär för utvidgning och grannskapspolitik:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/index_en.htm

Hemsida för den höga representanten och Europeiska kommissionens vice ordförande, Catherine Ashton

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/ashton/index_en.htm

EU-kommissionen: Europeiska grannskapspolitiken

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

http://www.enpi-info.eu

Memo/13/241 Algeria

Memo/13/242 Armenia

Memo/13/243 Azerbaijan

Memo/13/244 Belarus

Memo/13/245 Egypt

Memo/13/246 Georgia

Memo/13/247 Israel

Memo/13/248 Jordan

Memo/13/249 Lebanon

Memo/13/250 Libya

Memo/13/252 Moldova

Memo/13/253 Morocco

Memo/13/254 OPT

Memo/13/255 Syria

Memo/13/256 Tunisia

Memo/13/257 Ukraine

Kontaktpersoner:

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Nabila Massrali (+32 2 296 92 18)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

Sebastien Brabant (+32 2 298 64 33)


Side Bar