Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

európska komisia

Tlačová správa

Brusel 20. marca 2013

Európska susedská politika v roku 2012: úsilie o užšiu spoluprácu so susednými krajinami nepoľavuje aj napriek zložitým politickým a hospodárskym podmienkam

Spolupráca EÚ s partnerskými krajinami je intenzívnejšia a prináša pozitívne výsledky. Vyplýva to zo správ o pokroku európskej susedskej politiky (ESP) v jednotlivých krajinách a regiónoch v roku 2012, ktoré boli dnes uverejnené. Dva roky po uvedení nového prístupu k ESP sú výsledky v mnohých oblastiach spolupráce veľmi povzbudivé, hoci rok 2012 bol náročný vzhľadom na politickú nestabilitu a komplikované sociálno-ekonomické podmienky. Politické reformy sú však v jednotlivých partnerských krajinách stále nerovnomerné a pokrok smerom k prehĺbeniu a vytvoreniu trvalo udržateľnej demokracie nie je vždy priamočiary.

„Ročný balík ESP“, ktorý predložili Catherine Ashtonová, vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčka Európskej komisie, a Štefan Füle, komisár EÚ pre rozšírenie a susedskú politiku, ukazuje, že mnohí partneri sú aj naďalej odhodlaní presadzovať posilnenie vzťahov s EÚ a že EÚ zintenzívnila podporu tých partnerov, ktorí začali realizovať významné programy reforiem. Napriek súčasnej hospodárskej kríze v EÚ došlo k zvýšeniu finančných zdrojov vo forme grantov a pôžičiek vyčlenených pre určité regióny. V závere oznámenia sa však uvádza, že je potrebné uskutočniť ešte veľa práce, aby bolo možné v plnej miere využiť to, čo EÚ ponúka. Balík prvýkrát okrem odporúčaní obsahuje aj posúdenie odporúčaní z minulého roka.

Pokiaľ vezmeme do úvahy rozličné tempo a smerovanie reforiem v jednotlivých partnerských krajinách, na základe balíka možno usúdiť, že je potrebná väčšia diferenciácia v súvislosti s reakciou EÚ na potreby a ambície jednotlivých krajín.

Správy o pokroku jednotlivých krajín podávajú zmiešaný obraz o pokroku demokratických reforiem v krajinách južného susedstva. V Egypte, Alžírsku a Líbyi sa uskutočnili demokratické voľby. EÚ posilnila svoju pomoc pri zabezpečení slobodných a spravodlivých volieb v súlade s medzinárodnými normami a do Alžírska, Egypta a Jordánska vyslala volebné pozorovateľské misie. Občianska spoločnosť v južných krajinách vyjadruje svoje názory oveľa intenzívnejšie ako v minulosti. V mnohých partnerských krajinách, najmä v Egypte a Alžírsku, pretrvávajú obavy v súvislosti so slobodou zhromažďovania, združovania a prejavu, ako aj obavy týkajúce sa slobody médií. Ústavná reforma napreduje pomaly. EÚ vytvorila pracovné skupiny v Tunisku, Jordánsku a Egypte s cieľom zlepšiť koordináciu finančnej pomoci poskytovanej Európskou úniou, členskými štátmi EÚ a medzinárodnými finančnými inštitúciami.

Krajiny na východe sa stále viac uberajú rôznymi smermi. Moldavsko, Gruzínsko a Arménsko pokračujú v demokratických reformách a uskutočnili sa tu voľby, ktoré boli vo všeobecnosti v súlade s medzinárodnými normami. Parlamentné voľby na Ukrajine ukázali pomerne zmiešaný obraz s viacerými nedostatkami a predstavovali zhoršenie v porovnaní s úrovňou dosiahnutou v minulosti. Azerbajdžan musí vyvinúť výrazne viac úsilia, aby splnil svoj záväzok v oblasti demokracie, vrátane volebných procesov. Voľby v Bielorusku sa konali vo všeobecnej atmosfére represií.

V súvislosti s pozitívnymi i negatívnymi výsledkami v oblasti demokratických reforiem v partnerských krajinách vysoká predstaviteľka Catherine Ashtonová uviedla: „Európska únia sa bude naďalej všemožne usilovať o prehĺbenie demokracie v našich partnerských krajinách. Európska susedská politika zohráva v rámci podpory tohto procesu kľúčovú úlohu. Prípady oneskorenia v niektorých partnerských krajinách sú očividne dôvodom na znepokojenie, ale nemôžu byť zámienkou ukončenia nášho angažovania sa v tejto oblasti. Pre EÚ zostáva budovanie trvalo udržateľnej demokracie aj naďalej hlavnou prioritou.“

Väčšina partnerských krajín prechádza politickou transformáciou a úloha prosperujúcej občianskej spoločnosti je čoraz dôležitejším prvkom, ktorý môže prispieť k budovaniu demokracie a dobrej správy vecí verejných. Správy však ukazujú, že v niektorých partnerských krajinách mimovládne organizácie stále čelia rôznym zásahom zo strany štátnych orgánov. EÚ aj naďalej podporuje jednotlivé organizácie prostredníctvom nástroja podpory občianskej spoločnosti. Minulý rok bola vytvorená Európska nadácia pre demokraciu. Jej cieľom je poskytovať rýchlu a flexibilnú podporu ľuďom, ktorí pracujú na demokratických zmenách.

Európsky komisár Štefan Füle uviedol: „Veľký význam v rámci ESP prikladám partnerstvu s občianskou spoločnosťou. Úloha občianskej spoločnosti je v procese demokratizácie najdôležitejšia. Výrazne sme zintenzívnili zapojenie občianskej spoločnosti partnerských krajín s cieľom zmaximalizovať verejnú podporu reforiem. Bohužiaľ, v niektorých partnerských krajinách organizácie občianskej spoločnosti naďalej čelia vážnym prekážkam, ako sú napr. obmedzenia slobody pohybu, súdne spory vedené proti lídrom MVO, zložité administratívne postupy, prijatie finančnej podpory podliehajúce povoleniu atď.“

Obchodné vzťahy so susednými krajinami sa aj naďalej prehlbujú. EÚ pokračovala v rokovaniach o dohodách o pridružení s Moldavskom, Arménskom a Gruzínskom, ktorých súčasťou sú prehĺbené a komplexné zóny voľného obchodu (DCFTA), a tiež v rokovaniach o dohode o pridružení s Azerbajdžanom. Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou bola parafovaná a čaká sa na jej podpísanie po tom, ako Kyjev urobí potrebné kroky. Pokiaľ ide o krajiny južného susedstva, EÚ začala pripravovať rokovania o dohode DCFTA s Marokom, Tuniskom a Jordánskom.

EÚ a partnerské krajiny pokračovali v úsilí zlepšiť mobilitu osôb. V roku 2012 sme zaznamenali významný pokrok v súvislosti s dosiahnutím cieľa bezvízového styku v rámci východného partnerstva. Moldavsko a Ukrajina urobili výrazný pokrok v kontexte akčného plánu týkajúceho sa liberalizácie vízového režimu. S Gruzínskom sa začalo diskutovať o vízach a bol prednesený akčný plán liberalizácie vízového režimu, zatiaľ čo Arménsko od januára 2013 povolilo občanom EÚ bezvízový vstup. Po vytvorení partnerstiev v oblasti mobility s Moldavskom, Gruzínskom a Arménskom sa začali rokovania o partnerstve v oblasti mobility aj medzi EÚ a Azerbajdžanom. Podnikli sa tiež kroky s cieľom vytvorenia užších vzťahov s južnými partnermi, pokiaľ ide o mobilitu a migráciu. S Marokom bola uzavretá dohoda o partnerstve v oblasti mobility a naďalej pokračujú rokovania s Tuniskom. V decembri 2012 bol nadviazaný dialóg aj s Jordánskom.

ESP čoraz viac ovplyvňuje životy ľudí pozitívnym a konkrétnym spôsobom. Je to výsledok lepšej spolupráce v jednotlivých odvetviach a oblastiach. Projekty podporované Európskou úniou, ktoré sa týkajú dopravy (napr. bezpečnosť na cestách, zlepšenie verejnej dopravy), životného prostredia (napr. hospodárenie s vodnými zdrojmi, posudzovanie vplyvov), vzdelávania (napr. účasť študentov a výskumníkov v európskych programoch, čo v roku 2012 umožnilo poskytnúť až 3 250 štipendií akademickým pracovníkom a študentom v rámci ESP) energetiky (rozvoj obnoviteľných zdrojov energie) a mnohé iné, sa každodenne podieľajú na zlepšení životných podmienok v partnerských krajinách.

Na základe zásady „viac za viac“ EÚ naďalej finančne podporovala partnerské krajiny v ich reformnom úsilí, a to pridelením ďalších finančných prostriedkov vo výške 1 miliardy EUR z rozpočtu EÚ v období 2011 – 2013. 670 miliónov EUR z tejto sumy je poskytnutých prostredníctvom dvoch strešných programov: 540 miliónov EUR pre program SPRING v oblasti južného Stredozemia a 130 miliónov EUR pre program EaPIC v krajinách východného partnerstva. Oba tieto programy sa zameriavajú na presadzovanie demokratických zmien, budovanie inštitúcií a podporu udržateľného a inkluzívneho rastu. Zdroje z týchto programov sa prideľovali na základe jasných dôkazov zavedenia demokratických reforiem. Európska investičná banka (EIB) a Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) takisto rozšírili svoje možnosti poskytovať úvery v jednotlivých partnerských krajinách. S cieľom posilniť účinok financovania prostredníctvom týchto a ďalších finančných inštitúcií EÚ zvýšila množstvo zdrojov vyčlenených pre investičný nástroj európskej susedskej politiky. To zabezpečuje intenzívnejšiu podporu veľkých investícií a rozvoj súkromného sektora.

Vo východnom a južnom regióne EÚ stále pokračuje v zavádzaní dvoch plánov, ktoré boli predložené ako súčasť balíkov ESP pre rok 2012. V rámci východného partnerstva EÚ zintenzívnila svoju angažovanosť s cieľom zabezpečiť úspešný výsledok samitu, ktorý sa bude konať v novembri tohto roku vo Vilniuse. V rámci južného susedstva EÚ prevzala severné spolupredsedníctvo Únie pre Stredozemie a prijala oznámenie navrhujúce rôzne iniciatívy, ktoré majú podporiť integráciu krajín Maghrebu.

S cieľom podporiť procesy reforiem v krajinách, na ktoré sa vzťahuje susedská politika, EÚ prehĺbila spoluprácu s ďalšími zainteresovanými stranami, akými sú najmä všetky európske inštitúcie, Rada Európy, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), Fórum občianskej spoločnosti Východného partnerstva alebo Nadácia Anny Lindhovej. EÚ takisto zintenzívnila svoje úsilie, pokiaľ ide o lepšiu spoluprácu s ďalšími medzinárodnými darcami.

Sýria zostáva v rámci krajín, na ktoré sa vzťahuje susedská politika, veľmi špecifickým prípadom. EÚ pozastavila bilaterálnu spoluprácu s vládou, ale naďalej sa angažuje a pomáha občanom. Podnikla diplomatické kroky s cieľom uľahčiť mierové riešenie konfliktu, a to tým, že podporila osobitného vyslanca OSN a Ligy arabských štátov, aktívne sa zúčastňovala stretnutí Skupiny priateľov sýrskeho ľudu a poskytovala pomoc utečencom a susedným krajinám postihnutým krízou.

Ďalšie informácie:

Webová stránka komisára pre rozšírenie a európsku susedskú politiku Štefana Füleho

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/index_en.htm

Webová stránka vysokej predstaviteľky a podpredsedníčky Európskej komisie Catherine Ashtonovej

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/ashton/index_en.htm

Európska komisia: Európska susedská politika

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

http://www.enpi-info.eu

Memo/13/241 Algeria

Memo/13/242 Armenia

Memo/13/243 Azerbaijan

Memo/13/244 Belarus

Memo/13/245 Egypt

Memo/13/246 Georgia

Memo/13/247 Israel

Memo/13/248 Jordan

Memo/13/249 Lebanon

Memo/13/250 Libya

Memo/13/252 Moldova

Memo/13/253 Morocco

Memo/13/254 OPT

Memo/13/255 Syria

Memo/13/256 Tunisia

Memo/13/257 Ukraine

Kontaktné osoby:

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Nabila Massrali (+32 2 296 92 18)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

Sebastien Brabant (+32 2 298 64 33)


Side Bar