Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 20 maart 2013

Europees nabuurschapsbeleid in 2012: blijvende inzet voor nauwere samenwerking met buren ondanks woelige politieke en economische omstandigheden

Vandaag zijn de nationale en regionale verslagen over de voortgang van het Europese nabuurschapsbeleid (ENB) gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de EU nauwer samenwerkt met haar partnerlanden en positieve resultaten boekt. Twee jaar na de start van de nieuwe benadering van het ENB zijn er hoopgevende resultaten op tal van samenwerkingsgebieden, hoewel 2012 door de politieke instabiliteit en de moeilijke sociaal-economische omstandigheden een moeilijk jaar is geweest. Niet alle partnerlanden zijn echter even ver met de politieke hervormingen, en de vooruitgang naar een stevige en duurzame democratie loopt niet altijd lineair.

Uit het "Jaarlijks pakket nabuurschapsbeleid" - dat werd voorgesteld door Catherine Ashton, hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Commissie, en Štefan Füle, Europees commissaris voor uitbreiding en het Europees nabuurschapsbeleid - blijkt dat heel wat partners hun relatie met de EU nog willen versterken en dat de EU de steun voor deze partners en hun hervormingsplannen nog opschroeft. Ondanks de huidige economische crisis in de EU worden inderdaad meer financiële middelen - subsidies en leningen - aan de regio toegekend. In de mededeling wordt er wel op gewezen dat er nog veel werk moet worden verricht om het EU-aanbod ten uitvoer te leggen. Voor het eerst bevat het pakket naast de aanbevelingen ook een evaluatie van de aanbevelingen van vorig jaar.

Aangezien de hervormingen in de individuele partnerlanden aan een verschillend tempo en in een verschillende richting worden doorgevoerd, wordt in het pakket geconcludeerd dat de reactie van de EU specifiek moet worden toegespitst op de behoeften en ambities van de individuele landen.

De nationale voortgangsverslagen geven een gemengd beeld van de vooruitgang die met de democratische hervormingen wordt geboekt in het zuidelijke gebied. In Egypte, Algerije en Libië werden democratische verkiezingen gehouden. De EU heeft meer bijstand verleend voor het houden van vrije en eerlijke verkiezingen, in overeenstemming met internationale normen, en heeft verkiezingswaarnemingsmissies uitgevoerd in Algerije, Egypte en Jordanië. Het maatschappelijk middenveld in het zuiden is mondiger geworden dan vroeger. In een aantal landen, waaronder Egypte en Algerije blijft bezorgdheid bestaan over de vrijheid van vergadering, de vrijheid van vereniging en de vrijheid van meningsuiting, met inbegrip van mediavrijheid. De constitutionele hervorming verloopt traag. De EU heeft taskforces opgezet voor Tunesië, Jordanië en Egypte, zodat de financiële steun van de EU, de lidstaten en de internationale financiële instellingen beter kan worden gecoördineerd.

Landen in het oosten kiezen ook steeds vaker voor verschillende wegen. Moldavië, Georgië en Armenië hebben de democratische hervormingen voortgezet en hebben verkiezingen gehouden die over het algemeen conform de internationale normen waren. Bij de parlementsverkiezingen in Oekraïne waren er een heel aantal tekortkomingen en ging de toestand erop achteruit in vergelijking met eerder geboekte resultaten. Azerbeidzjan moet aanzienlijke inspanningen leveren om zijn engagement na te komen inzake democratie, ook op het vlak van de verkiezingsprocedures. De verkiezingen in Belarus vonden plaats in een context van repressie.

Over de verwezenlijkingen en vertragingen op het vlak van democratische hervormingen in de partnerlanden zei hoge vertegenwoordiger Ashton: "De Europese Unie zal alles in het werk stellen om te helpen bij de ontwikkeling van een duurzame democratie in onze partnerlanden. Het Europese nabuurschapsbeleid speelt een cruciale rol bij de ondersteuning van dit proces. Dat sommige partnerlanden vertraging oplopen is inderdaad reden tot bezorgdheid, maar mag geen excuus zijn om niet door te werken. Voor de EU blijft de opbouw van duurzame democratieën een topprioriteit."

De meeste partnerlanden bevinden zich in een politiek overgangsproces en een bloeiend maatschappelijk middenveld wordt steeds belangrijker om bij te dragen aan de opbouw van democratie goed bestuur. Uit verslagen blijkt dat ngo's in sommige partnerlanden nog steeds last hebben van bemoeienissen van de overheid. De EU blijft de organisaties steunen via de faciliteit voor het maatschappelijk middenveld. Het Europees Fonds voor Democratie werd vorig jaar opgezet om snel en flexibel bijstand te kunnen verlenen aan degenen die zich inzetten voor democratische veranderingen.

EU-commissaris Štefan Füle: "Ik hecht zeer veel belang aan het partnerschap met het maatschappelijk middenveld in het ENB. De rol van het maatschappelijk middenveld staat centraal in het democratiseringsproces. Wij hebben ons engagement met het maatschappelijk middenveld van partnerlanden aanzienlijk versterkt om zo de publieke steun voor de hervormingen te vergroten. Het is dan ook betreurenswaardig dat maatschappelijke organisaties in sommige landen nog steeds te kampen hebben met beperkingen van hun bewegingsvrijheid, rechtszaken tegen sleutelpersonen binnen ngo's, omslachtige administratieve procedures, financiële steun die afhankelijk is van toestemming, enzovoort."

De handelsrelaties met onze buren zijn verder geïntensiveerd. De EU heeft de onderhandelingen voortgezet over associatieovereenkomsten met Moldavië, Armenië en Georgië, met inbegrip van diepe en brede vrijhandelsruimten (DCFTA) en over een associatieovereenkomst met Azerbeidzjan. De associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne is opgestart en moet nog worden ondertekend nadat Kiev de nodige stappen heeft ondernomen. In het zuiden is de EU begonnen met de voorbereidingen voor DCFTA-onderhandelingen met Marokko, Tunesië en Jordanië.

De EU en haar partners zijn blijven werken aan een betere mobiliteit van personen. In 2012 is aanzienlijke vooruitgang geboekt om zonder visum te kunnen reizen binnen het Oostelijk Partnerschap. Moldavië en Oekraïne hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt in het kader van het actieplan voor visumliberalisering. Met Georgië werd een visumdialoog opgestart en een actieplan voor visumliberalisering uitgewerkt. Armenië geeft EU-burgers het recht op binnenkomst zonder visum vanaf januari 2013. Nadat met Moldavië, Georgië en Armenië partnerschappen voor mobiliteit werden gesloten, werden tussen de EU en Azerbeidzjan onderhandelingen gestart voor een partnerschap voor mobiliteit. Er wordt ook gewerkt aan nauwere betrekkingen met de zuidelijke partners op het vlak van mobiliteit en migratie. Met Marokko werd een overeenkomst bereikt over een partnerschap voor mobiliteit en de onderhandelingen met Tunesië lopen nog. Ook met Jordanië werd een dialoog opgestart in december 2012.

Omdat in bepaalde sectoren beter wordt samengewerkt, heeft het ENB steeds vaker een positieve en concrete invloed op het dagelijks leven van mensen. De projecten die steun krijgen van de EU hebben onder meer te maken met vervoer (verkeersveiligheid, beter openbaar vervoer), milieu (waterbeheer, effectbeoordelingen), onderwijs (deelname van studenten en onderzoekers aan Europese programma's waardoor in 2012 ruim 3250 beurzen konden worden toegekend aan studenten en academisch personeel) of energie (ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen). Zij dragen allemaal bij aan betere leefomstandigheden in de partnerlanden.

Op basis van het "meer voor meer"-beginsel is de EU financiële steun blijven verlenen aan de hervormingsinspanningen van de partnerlanden door 1 miljard euro extra vrij te maken in de EU-begroting voor de periode 2011-2013. Hiervan wordt 670 miljoen euro toegekend via twee overkoepelende programma's: 540 miljoen euro voor SPRING voor het zuidelijke Middellandse Zeegebied en 130 miljoen euro voor EaPIC voor de oostelijke nabuurschap. Beide programma’s richten zich vooral op de bevordering van de democratische hervormingen en institutionele opbouw, naast steunverlening aan duurzame en inclusieve groei. Voordat de middelen uit deze programma's worden toegekend, moet duidelijk worden bewezen dat de democratische hervormingen ten uitvoer zijn gelegd. De Europese Investeringsbank en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling hebben hun leningscapaciteit in de partnerlanden uitgebreid. Om makkelijker kapitaal aan te trekken van deze en andere financiële instellingen heeft de EU meer middelen toegekend aan de investeringsfaciliteit voor het nabuurschapsbeleid. Zo kan er meer steun worden verleend voor grote investeringen en voor de ontwikkeling van de particuliere sector.

Zowel in het zuiden als in het oosten voert de EU standvastig de twee routekaarten uit die een onderdeel vormden van de ENB-pakketten van 2012. In de oostelijke nabuurschap heeft de EU haar inzet vergroot om de top van Vilnius komende november tot een succes te maken. In de zuidelijke nabuurschap heeft de EU het noordelijke medevoorzitterschap van de Unie voor het Middellandse Zeegebied overgenomen en een mededeling goedgekeurd waarin initiatieven worden voorgesteld om de integratie van de landen van de Maghreb te steunen.

Ter ondersteuning van de hervormingen in de nabuurschap heeft de EU haar samenwerking met andere belanghebbenden opgevoerd, met name alle EU-instellingen, de Raad van Europa, de OVSE, het forum van het maatschappelijk middenveld van het oostelijke partnerschap en de stichting Anna Lindh. Zij heeft nog meer inspanningen geleverd om tot een betere coördinatie te komen met de andere internationale donoren.

Syrië blijft een specifiek geval in de nabuurschap. De EU heeft alle bilaterale samenwerking met de regering opgeschort maar blijft de burgers wel helpen. De EU heeft diplomatieke actie ondernomen om het conflict vreedzaam op te lossen, door steun te verlenen aan de gezamenlijke speciale gezant van de VN en de Liga van Arabische Staten, door actief deel te nemen aan vergaderingen van de Vrienden van Syrië en door hulp te verlenen aan de vluchtelingen en de buurlanden die door de crisis worden getroffen.

Nadere informatie:

Website van Štefan Füle, Europees commissaris voor uitbreiding en het Europees nabuurschapsbeleid

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/index_en.htm

Website van Catherine Ashton, hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Commissie,

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/ashton/index_en.htm

Europese Commissie: Europees nabuurschapsbeleid

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

http://www.enpi-info.eu

Memo/13/241 Algerije

Memo/13/242 Armenië

Memo/13/243 Azerbeidjaan

Memo/13/244 Belarus

Memo/13/245 Egypte

Memo/13/246 Georgië

Memo/13/247 Israël

Memo/13/248 Jordanië

Memo/13/249 Libanon

Memo/13/250 Libië

Memo/13/252 Moldavië

Memo/13/253 Marokko

Memo/13/254 Palestina

Memo/13/255 Syrië

Memo/13/256 Tunesië

Memo/13/257 Oekraïne

Contact:

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Nabila Massrali (+32 2 296 92 18)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

Sebastien Brabant (+32 2 298 64 33)


Side Bar