Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. kovo 20 d.

Europos kaimynystės politika 2012 m. Nepaisant sudėtingų politinių ir ekonominių sąlygų toliau vykdomi įsipareigojimai glaudžiau bendradarbiauti su kaimyninėmis šalimis

Šiandien paskelbtose 2012 m. Europos kaimynystės politikos (EKP) pažangos regioninėse ataskaitose nurodyta, kad ES ir šalys partnerės bendradarbiauja glaudžiau ir toks bendradarbiavimas duoda teigiamų rezultatų. Per dvejus metus nuo naujojo požiūrio į Europos kaimynystės politiką taikymo pradžios daugelyje bendradarbiavimo sričių pasiekta džiuginančių rezultatų, nors 2012-ieji nebuvo lengvi dėl nestabilios politinės padėties ir sudėtingų socialinių bei ekonominių sąlygų. Vis dėlto šalys partnerės skirtingai vykdo politines reformas ir jų pažanga siekiant gilios bei tvarios demokratijos yra nevienoda.

Iš Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos Catherine Ashton ir už ES plėtrą ir kaimynystės politiką atsakingo ES Komisijos nario Štefano Füle pristatyto metinio EKP dokumentų rinkinio matyti, kad dauguma partnerių toliau laikosi įsipareigojimų stiprinti santykius su ES ir kad ES padidino savo paramą svarbias reformų programas vykdančioms partnerėms. Iš tiesų, nepaisant ES tebesitęsiančios ekonominės krizės, regionui skirta didesnė parama dotacijų ir paskolų forma. Vis dėlto Komunikate prieita prie išvados, kad dar daug reikia nuveikti siekiant įgyvendinti ES pasiūlymą. Pirmą kartą dokumentų rinkinyje pateiktos ne tik rekomendacijos, bet ir praėjusių metų rekomendacijų vertinimas.

Atsižvelgiant į tai, kad skiriasi atskirose šalyse partnerėse vykdomų reformų sparta ir pobūdis, dokumentų rinkinyje daroma išvada, kad ES turėtų labiau diferencijuoti atsaką į atskirų šalių poreikius ir siekius.

Iš šalių pažangos ataskaitų matyti, kad pietinėse kaimyninėse šalyse vykdomų demokratinių reformų pažanga nevienoda. Egipte, Alžyre ir Libijoje surengti demokratiniai rinkimai. ES padidino paramą laisviems, sąžiningiems ir tarptautinius standartus atitinkantiems rinkimams surengti ir nusiuntė stebėtojų misijas į Alžyrą, Egiptą ir Jordaniją. Pietinių šalių pilietinės visuomenės balsas vis skambesnis. Susirūpinimą vis dar kelia susirinkimų, asociacijų ir žodžio laisvių užtikrinimas, ypač Egipte ir Alžyre. Konstitucinė reforma įgyvendinama lėtai. ES subūrė Tuniso, Jordanijos ir Egipto darbo grupes, kad pagerintų ES, ES valstybių narių ir tarptautinių finansų įstaigų teikiamos finansinės paramos koordinavimą.

Rytinių kaimyninių šalių keliai vis labiau skiriasi. Moldova, Gruzija ir Armėnija tęsė demokratines reformas ir surengė rinkimus, kurie iš esmės atitiko tarptautinius standartus. Ukrainos parlamento rinkimai vertinti nevienareikšmiškai, nes nustatyta tam tikrų trūkumų, be to, jie neatitiko anksčiau pasiektų standartų. Azerbaidžanas turi dėti daug papildomų pastangų, kad įvykdytų demokratijos srityje prisiimtus įsipareigojimus, įskaitant susijusius su rinkimų procesais. Baltarusijoje rinkimai vyko vyraujant represijų atmosferai.

Vyriausioji įgaliotinė Catherine Ashton šalių partnerių laimėjimus ir vėlavimus demokratinių reformų srityje pakomentavo taip: „Europos Sąjunga ir toliau dės visas pastangas, kad padėtų šalims partnerėms siekti tvirtos demokratijos. Remiant šį procesą Europos kaimynystės politika atlieka pagrindinį vaidmenį. Savaime suprantama, kad dėl kai kuriose šalyse partnerėse vėluojančių reformų kyla nerimas, tačiau tai neturėtų tapti įsipareigojimų nevykdymo priežastimi. Tvarios demokratijos įtvirtinimas tebėra pagrindinis ES prioritetas.“

Daugelis šalių partnerių išgyvena politinę pertvarką ir aktyvi pilietinė visuomenė atlieka vis svarbesnį vaidmenį kuriant demokratijos ir gero valdymo pagrindus. Tačiau ataskaitose nurodyta, kad kai kuriose šalyse partnerėse valdžios institucijos vis dar kišasi į NVO veiklą. ES toliau rėmė organizacijas pagal Pilietinės visuomenės priemonę. Praėjusiais metais įsteigtas Europos demokratijos fondas, kuris teikia skubią ir lanksčią paramą visiems, kas siekia demokratinių pokyčių.

ES Komisijos narys Štefanas Füle pareiškė: „Man labai svarbi pagal EKP palaikoma partnerystė su pilietine visuomene. Pilietinė visuomenė atlieka svarbiausią vaidmenį vykstant demokratizacijos procesams. Mes daug glaudžiau bendradarbiaujame su šalių partnerių pilietine visuomene, siekdami kuo didesnės gyventojų paramos reformoms. Todėl tenka apgailestauti, kad kai kuriose šalyse partnerėse pilietinės visuomenės organizacijos ir toliau stipriai varžomos, pavyzdžiui, trukdoma laisvai judėti, keliamos bylos NVO vadovams, taikomos sudėtingos administracinės procedūros, finansinę paramą galima priimti tik gavus leidimą ir kt.“

Toliau stiprėjo prekybos santykiai su kaimyninėmis šalimis. ES tęsė derybas dėl asociacijos susitarimų, kuriuose numatomas glaudus bendradarbiavimas ir visapusiškos laisvosios prekybos zonos, su Moldova, Armėnija ir Gruzija ir dėl asociacijos susitarimo su Azerbaidžanu. ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas buvo parafuotas ir bus pasirašytas Kijevui įvykdžius būtinas sąlygas. Kalbant apie partnerystę su pietinėmis kaimynėmis, ES pradėjo pasirengimą deryboms dėl glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiškos laisvosios prekybos zonų su Maroku, Tunisu ir Jordanija.

ES ir jos partnerės tęsė darbą, siekdamos pagerinti gyventojų judumą. 2012 m. padaryta didelė pažanga siekiant bevizio režimo Rytų partnerystės šalims. Moldova ir Ukraina padarė didelę pažangą įgyvendindamos Vizų režimo liberalizavimo veiksmų planą. Su Gruzija pradėtas vizų dialogas ir parengtas Vizų režimo liberalizavimo veiksmų planas, o Armėnija 2013 m. sausio mėn. pradėjo taikyti bevizį režimą ES piliečiams. Sudarius judumo partnerystę su Moldova, Gruzija ir Armėnija, pradėtos ES ir Azerbaidžano derybos dėl judumo partnerystės. Imtasi darbo užmegzti glaudesnius santykius su pietinėmis kaimynėmis judumo ir migracijos srityje. Su Maroku susitarta dėl judumo partnerystės; tęsiamos derybos su Tunisu. 2012 m. gruodžio mėn. pradėtas dialogas su Jordanija.

Geriau bendradarbiaujant konkrečiose atskirų sektorių srityse vis labiau didėja teigiamas ir konkretus EKP poveikis žmonių gyvenimui. Vykdant ES remiamus projektus, be kita ko, transporto (kelių saugumas, viešojo transporto paslaugų gerinimas), aplinkos (vandentvarka, poveikio vertinimai), švietimo (studentų ir mokslininkų dalyvavimas Europos programose, pagal kurias 2012 m. EKP šalių studentams ir akademiniams darbuotojams skirta daugiau kaip 3 250 stipendijų) ar energetikos (atsinaujinančios energijos išteklių plėtojimas) srityse, gerėja kasdienio gyvenimo sąlygos šalyse partnerėse.

Laikydamasi pagrindinio principo „parama pagal pažangą“ ES toliau finansiškai rėmė šalių partnerių pastangas vykdyti reformas – 2011–2013 m. laikotarpiu iš ES biudžeto skyrė papildomų finansinių išteklių, kurių vertė siekė 1 mlrd. EUR. Iš šios sumos 670 mln. EUR buvo skirti pagal dvi pagrindines programas: 540 mln. EUR skirta pietinėms Viduržemio jūros regiono šalims pagal SPRING programą ir 130 mln. EUR skirta rytinėms kaimyninėms šalims pagal EaPIC programą. Vykdant šias dvi programas siekiama skatinti demokratinius pokyčius, kurti institucijas ir remti tvarų bei integracinį augimą. Šių programų lėšos paskirstytos remiantis aiškiais demokratinių reformų įgyvendinimo įrodymais. Europos investicijų bankas (EIB) ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) taip pat padidino skolinimo šalims partnerėms pajėgumus. Siekdama pritraukti lėšų iš šių ir kitų finansų įstaigų, ES daugiau išteklių skyrė Kaimynystės finansinei priemonei. Dėl to daugiau paramos skiriama didelėms investicijoms ir privataus sektoriaus plėtrai.

Tiek rytiniame, tiek pietiniame regionuose ES toliau tvirtai įgyvendina du veiksmų planus, kurie įtraukti į 2012 m. EKP dokumentų rinkinį. ES sustiprino veiksmus rytinėse kaimyninėse šalyse, siekdama užtikrinti kitą lapkritį vyksiančio Vilniaus aukščiausiojo lygio susitikimo sėkmę. Pietinėse kaimyninėse šalyse ES perėmė šiaurinių šalių bendrą pirmininkavimą Viduržemio jūros šalių sąjungai ir komunikato, kuriuo siūlomos paramos Magrebo šalių integracijai iniciatyvos, priėmimo procesą.

Siekdama remti kaimyninių šalių reformų procesą, ES ėmė glaudžiau bendradarbiauti su kitais suinteresuotaisiais subjektais, būtent su visomis ES institucijomis, Europos Taryba, ESBO, Rytų partnerystės pilietinės visuomenės forumu, Annos Lindh fondu ir Rytų partnerystės pilietinės visuomenės forumu. Ji deda daugiau pastangų, siekdama geriau koordinuoti veiklą su kitais tarptautiniais paramos teikėjais.

Iš visų kaimyninių šalių Sirijos padėtis lieka išskirtinė. ES sustabdė bet kokį dvišalį bendradarbiavimą su vyriausybe, bet ir toliau teikia pagalbą piliečiams. Ji ėmėsi diplomatinių priemonių, kad konfliktas būtų išspręstas taikiai: remia JT ir Arabų Valstybių Lygos specialųjį pasiuntinį, aktyviai dalyvauja Sirijos draugų posėdžiuose ir teikia pagalbą pabėgėliams bei krizės paliestoms kaimyninėms šalims.

Daugiau informacijos

Už plėtrą ir Europos kaimynystės politiką atsakingo ES Komisijos nario Štefano Füle interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/index_en.htm

Vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos Catherine Ashton interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/ashton/index_en.htm

Europos Komisija. Europos kaimynystės politika

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

http://www.enpi-info.eu

Memo/13/241 Alžyras

Memo/13/242 Armėnija

Memo/13/243 Azerbaidžanas

Memo/13/244 Baltarusija

Memo/13/245 Egiptas

Memo/13/246 Gruzija

Memo/13/247 Izraelis

Memo/13/248 Jordanija

Memo/13/249 Libanas

Memo/13/250 Libija

Memo/13/252 Moldova

Memo/13/253 Marokas

Memo/13/254 Okupuotoji Palestinos Teritorija

Memo/13/255 Sirija

Memo/13/256 Tunisas

Memo/13/257 Ukraina

Asmenys ryšiams:

Maja Kocijancic , tel. +32 2 298 65 70

Michael Mann, tel. +32 2 299 97 80

Peter Stano, tel. +32 2 295 74 84

Anca Paduraru, tel. +32 2 296 64 30

Nabila Massrali, tel. +32 2 296 92 18

Eamonn Prendergast, tel. +32 2 299 88 51

Sebastien Brabant, tel. +32 2 298 64 33


Side Bar