Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. március 20.

Az európai szomszédságpolitika 2012-ben: a gyorsan változó gazdasági és politikai körülmények ellenére töretlen elkötelezettség a szomszédokkal való szorosabb együttműködés iránt

Az európai szomszédságpolitika (ENP) 2012. évi alakulásáról szóló, ma közzétett ország- és regionális jelentések azt mutatják, hogy szorosabbá vált az EU és a partnerországok közötti együttműködés, melynek már az eredményei is érezhetőek. Az ENP új megközelítésének kialakítása után két évvel számos együttműködési területen biztató eredmények születtek annak ellenére, hogy a 2012-es évet kihívások jellemezték a politikai instabilitás és a nehéz társadalmi-gazdasági körülmények miatt. A politikai reformok haladása azonban felemás az egyes partnerországok tekintetében, a mélyreható és fenntartható demokrácia felé pedig nem mindig vezet egyenes út.

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Catherine Ashton és az európai szomszédságpolitikáért felelős uniós biztos, Štefan Füle által előterjesztett „éves ENP-csomag” azt mutatja, hogy számos partner továbbra is elkötelezett az EU-hoz fűződő kapcsolatainak erősítése mellett, az EU pedig több támogatást nyújtott azon partnereknek, amelyek megkezdték a fontos reformok végrehajtását. És valóban, az EU-t jelenleg is sújtó gazdasági válság ellenére nőtt a régió számára támogatások és kölcsönök formájában elkülönített pénzügyi erőforrások összege. A közlemény ugyanakkor azt a következtetést is levonja, hogy még sok a tennivaló az EU által felajánlott partnerség megvalósítása érdekében. Az újabb ajánlások megfogalmazása mellett a csomag első alkalommal tartalmaz értékelést a tavalyi év ajánlásainak végrehajtásáról.

Mivel az egyes partnerországokban a reformok tempója és iránya jelentős eltéréseket mutat, a közlemény arra a következtetésre jut, hogy az EU-nak is jobban kell árnyalnia az egyes országok szükségleteire és törekvéseire adott válaszát.

Az egyes országok által elért haladásról szóló jelentések vegyes képet adnak a déli szomszédságban megkezdett demokratikus reformok haladásáról. Egyiptomban, Algériában és Líbiában demokratikus választásokat tartottak. Az EU növelte a nemzetközi normáknak megfelelő, szabad és tisztességes választások lebonyolításához nyújtott támogatását, és választási megfigyelő missziókat küldött Algériába, Egyiptomba és Jordániába. A déli szomszédság civil társadalma a korábbiaknál határozottabban lépett fel. Számos partnerországban, különösen Egyiptomban és Algériában aggályok merültek fel a gyülekezés, az egyesülés és a véleménynyilvánítás szabadságának biztosításával kapcsolatban, ideértve a média szabadságát is. Az alkotmányos reform lassan halad. Az EU Tunéziával, Jordániával és Egyiptommal foglalkozó munkacsoportokat hozott létre annak érdekében, hogy javuljon az EU, az uniós tagállamok és a nemzetközi pénzügyi szervezetek pénzügyi támogatásainak koordinációja.

A keleti szomszédság országai egyre inkább egymástól eltérő irányokat vesznek. Moldova, Grúzia és Örményország folytatta a demokratikus reformokat, és a nemzetközi normáknak általában véve megfelelő választásokat tartottak. A számos hiányosságot mutató ukrajnai parlamenti választások képe már vegyesebb, és romlott a helyzet a normák korábbi teljesítésének mértékéhez képest. Azerbajdzsánnak jelentős további erőfeszítéseket kell tennie annak érdekében, hogy teljesítse a demokráciával kapcsolatban tett vállalásait, ideértve a választási eljárásra vonatkozóakat is. A belarusz választásokra az elnyomó politika árnyékában került sor.

A demokratikus reformok terén elért eredmények és elmaradások kapcsán Catherine Ashton főképviselő a következőket fogalmazta meg: „Az Európai Unió továbbra is megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy partnerországainkban segítse a mélyreható demokrácia kialakulását. Az európai szomszédságpolitika alapvető szerepet játszik e folyamat támogatásában. A néhány partnerország esetében tapasztalható elmaradások természetesen aggasztóak, de nem szabad, hogy ezek kifogásként szolgáljanak az elkötelezettségünk lazításához. Az EU számára továbbra is első számú prioritás a fenntartható demokráciák kialakítása.”

A legtöbb partnerország politikai átmenetet él meg, mely során az aktív civil társadalom egyre fontosabb szerepet játszik a demokrácia és a jó kormányzás kialakításában. A jelentések szerint azonban néhány partnerországban a civil társadalmi szervezetek munkájába még mindig beavatkoznak a hatóságok. Az EU továbbra is a Civil Társadalmi Eszköz keretében támogatott különböző szervezeteket. Tavaly hozták létre a Demokráciáért Európai Alapítványt azok gyors és rugalmas támogatására, akik a demokratikus változásokon munkálkodnak.

Štefan Füle európai biztos így nyilatkozott: „Nagy jelentőséget tulajdonítok a civil társadalommal az ENP keretében kialakított partnerségnek. A civil társadalom továbbra is központi szerepet játszik a demokratizálás folyamatában. Jelentősen növeltük a partnerországok civil társadalmai iránti elkötelezettségünket a reformok támogatottságának maximalizálása érdekében. Ezért nagyon sajnálatos, hogy néhány partnerországban a civil társadalmi szervezetek munkáját továbbra is komolyan korlátozzák, például a mozgás szabadsága előtt álló akadályok, a nem kormányzati szervezetek vezetői ellen indított eljárások, nehézkes adminisztratív eljárások, a pénzügyi támogatások elfogadásának engedélyezéshez kötése stb. révén.”

Intenzívebbé váltak a szomszédsághoz fűződő kereskedelmi kapcsolatok. Az EU mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térséget is magukban foglaló társulási megállapodásokról szóló tárgyalásokat folytatott Moldovával, Örményországgal és Grúziával, valamint társulási megállapodásról szóló tárgyalásokat Azerbajdzsánnal. Parafálták az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodást, melynek aláírására azt követően kerül majd sor, hogy Kijev megtette az ehhez szükséges lépéseket. A déli régióban az EU megkezdte a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalások előkészítését Marokkóval, Tunéziával és Jordániával.

Az EU és partnerei tovább dolgoztak a személyek mobilitásának javításán. 2012-ben jelentős előrelépések történtek a vízummentes utazás célkitűzésének megvalósítása felé a keleti partnerségen belül. Moldova és Ukrajna komoly haladást ért el a vízumliberalizációs cselekvési tervvel kapcsolatban. Grúziával megkezdődtek a vízumokról szóló tárgyalások és elkészült a vízumliberalizációs cselekvési terv, míg Örményország 2013 januárja óta vízummentes beutazást biztosít az uniós polgároknak. A Moldovával, Grúziával és Örményországgal kialakított mobilitási partnerségeket követően tárgyalások kezdődtek az EU és Azerbajdzsán közötti mobilitási partnerségről is. Az EU azon is dolgozott, hogy szorosabb kapcsolatokat alakítson ki a déli partnerekkel a mobilitás és a migráció terén. Marokkóval megállapodás született a mobilitási partnerségről, Tunéziával pedig folyamatban vannak a tárgyalások. Jordániával is párbeszéd kezdődött 2012 decemberében.

Az egyes ágazatok területén folytatott jobb együttműködés eredményeképpen az emberek egyre inkább érzik az ENP pozitív és konkrét eredményeit. Az EU által támogatott projektek többek közt a közlekedés (pl. a közúti közlekedés biztonsága, a tömegközlekedés javítása), a környezet (pl. vízgazdálkodás, hatásvizsgálat), az oktatás (pl. diákok és kutatók részvétele az európai programokban, ami több mint 3250 ösztöndíjat tett lehetővé a szomszédság diákjai és tudományos munkatársai számra 2012-ben) és az energia (pl. a megújuló energiaforrások fejlesztése) területén egyre inkább javítják az életkörülményeket a partnerországokban.

A „többért többet” alapelv alapján az EU pénzügyi támogatást nyújtott a partnerországok reformtörekvéseihez: 1 milliárd EUR pótlólagos finanszírozási forrást tett elérhetővé az EU költségvetéséből a 2011–2013-as időszakra. Ebből 670 millió EUR két keretprogramon keresztül érhető el: 540 millió EUR a SPRING-ből a dél-mediterrán térség részére, és 130 millió EUR az EaPIC-ből a keleti szomszédság számára. Mindkét program a demokratikus átalakulás és az intézményfejlesztés előmozdítására, valamint a fenntartható és inkluzív növekedés támogatására összpontosít. E programok forrásainak elosztása a demokratikus reformok végrehajtása terén elért eredmények függvényében történt. Az Európai Beruházási Bank (EBB) és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) is bővítették hitelkeretüket a partnerországokban. A fenti és a többi pénzügyi szervezet által nyújtott finanszírozás bővítése érdekében az EU növelte a Szomszédsági Beruházási Keret számára elkülönített erőforrásokat. A keret több támogatást nyújt a nagyberuházásokhoz és a magánszektor fejlesztéséhez.

A keleti és a déli régiókban egyaránt folytatódott a 2012. évi ENP-csomag részeként felvázolt két ütemterv végrehajtása. A keleti szomszédság tekintetében az EU fokozta vállalásait a novemberi vilniusi csúcstalálkozó sikerességének biztosítása érdekében. A déli szomszédságban az EU átvette az Unió a Mediterrán Térségért északi társelnöki tisztét, és elfogadta azt a közleményt, amely a Maghreb-országok integrációjának támogatására irányuló kezdeményezésre tesz javaslatot.

A szomszédság reformfolyamatainak támogatása során az EU elmélyítette együttműködését egyrészt az egyes uniós intézmények között, másrészt a többi szereplővel, nevezetesen az Európa Tanáccsal, az EBESZ-szel, a keleti partnerség civil társadalmi fórumával és az Anna Lindh Alapítvánnyal. Fokozta a többi nemzetközi donorral folytatott koordináció javítását célzó erőfeszítéseit.

Szíria helyzete továbbra is nagyon sajátos. Az EU felfüggesztett minden kétoldalú együttműködést a kormánnyal, de a polgárokat továbbra is segíti. Az EU diplomáciai csatornákon fellépett a konfliktus békés megoldása érdekében: támogatta az ENSZ és az Arab Liga szíriai különmegbízottját, aktívan részt vett a „Szíria barátai” találkozókon, és segítséget nyújtott a menekülteknek és a válság által érintett szomszédos országoknak.

További információk:

Štefan Füle, a bővítésért és az európai szomszédságpolitikáért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/index_en.htm.

Catherine Ashton főképviselő és európai bizottsági alelnök honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/ashton/index_en.htm.

Európai Bizottság: európai szomszédsági politika

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm.

http://www.enpi-info.eu.

Memo/13/241 Algéria

Memo/13/242 Örményország

Memo/13/243 Azerbajdzsán

Memo/13/244 Belarusz

Memo/13/245 Egyiptom

Memo/13/246 Grúzia

Memo/13/247 Izrael

Memo/13/248 Jordánia

Memo/13/249 Libanon

Memo/13/250 Líbia

Memo/13/252 Moldova

Memo/13/253 Marokkó

Memo/13/254 megszállt palesztin területek

Memo/13/255 Szíria

Memo/13/256 Tunézia

Memo/13/257 Ukrajna

Kapcsolattartók:

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Nabila Massrali (+32 2 296 92 18)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

Sebastien Brabant (+32 2 298 64 33)


Side Bar