Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 21. marca 2013

Diskusia o budúcnosti Európy: osobné stretnutie podpredsedníčky Viviane Redingovej s občanmi v gréckom Solúne

Ako diskusia o budúcnosti Európy a dôsledkoch hospodárskej krízy naberá na obrátkach, Európska komisia sa obracia na rôzne európske mestá, aby si vypočula občanov, ich obavy a nádeje do budúcnosti. Podpredsedníčka EK Viviane Redingová bude 22. marca 2013 diskutovať s viac ako 600 občanmi v gréckom Solúne.

„Do Solúna idem s cieľom počúvať občanov a zapojiť sa do priameho dialógu s nimi. Musíme viac diskutovať s gréckymi občanmi – a nielen o nich,“ povedala podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo. „Do Grécka idem na priateľskú návštevu. A priatelia musia byť úprimní: neexistuje žiadna alternatíva k náročným reformám. Sú potrebné na zaistenie toho, aby budúce generácie nemuseli platiť za chyby minulých generácií. EÚ v rámci tohto náročného procesu poskytuje pomoc. “

Diskusia v Solúne sa uskutoční v centrálnom konferenčnom centre („Velidio“). Solún je na stretnutie vhodné miesto: je druhým najväčším gréckym mestom po Aténach a jedným z najväčších študentských centier v juhovýchodnej Európe, ktoré hostí najviac študentov v Grécku. Študenti predstavujú ďalšiu generáciu vodcov a dialóg bude pre nich príležitosťou začať sa zaujímať o budúcnosť.

Ústrednými témami debaty podpredsedníčky Viviane Redingovej s občanmi budú hospodárska kríza a jej vplyv na každodenný život ľudí, práva občanov EÚ a budúcnosť Únie. Dialóg otvorí podpredsedníčka Redingová a starosta Solúna Yannis Boutaris. Na debate sa zúčastnia aj grécki členovia Európskeho parlamentu, pani Chrysoula Paliadeliová, pán Ioannis Tsoukalas a pán Theodoros Skylakakis.

Diskusiu bude možné sledovať naživo prostredníctvom internetového vysielania. Občania z celej Európy sa na nej môžu zúčastniť prostredníctvom Twitteru na @DialogosPoliton a použitia hashtagu #EUDeb8.

Súvislosti

Čo je obsahom dialógov s občanmi?

Európska komisia v januári odštartovala Európsky rok občanov (IP/13/2), ktorý je venovaný občanom a ich právam. V roku 2013 si pripomenieme dvadsiate výročie občianstva EÚ, ktoré sa zaviedlo Maastrichtskou zmluvou v roku 1993, a rok 2013 je tiež posledným rokom pred ďalšími voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v roku 2014. Počas celého roka budú členovia Komisie diskutovať s občanmi o ich očakávaniach do budúcnosti na zasadnutiach miestnych zastupiteľstiev v celej EÚ.

Podpredsedníčka Redingová sa už zúčastnila na debatách v Cádize (Španielsko), Grazi (Rakúsko), Berlíne (Nemecko), Dubline (Írsko) (pozri IP/13/2) a v Coimbre (Portugalsko) (pozri IP/13/129). Komisár Andor viedol diskusiu v Neapole (Taliansko) a komisárka Malmströmová sa zúčastnila na rozhovoroch s občanmi v Göteborgu (Švédsko) a Turíne (Taliansko) a podpredseda Tajani debatoval s občanmi v Ríme (Taliansko). Počas celého roka 2013 sa uskutoční oveľa viac dialógov s občanmi v celej Európskej únii, v rámci ktorých budú politici z európskej, celoštátnej a miestnej úrovne s občanmi diskutovať o všetkom, čo život prináša. Prehľad všetkých diskusií je k dispozícii na webovej stránke: http://ec.europa.eu/european-debate.

Od zavedenia občianstva EÚ pred dvadsiatimi rokmi sa toho dosiahlo veľa: Nedávno zverejnený prieskum EÚ ukazuje, že v súčasnosti sa 63 % občanov cíti byť „Európanmi“. V Grécku tento podiel dosahuje len 46 %, aj keď 63 % Grékov hovorí, že v dôsledku krízy sa cítia byť bližšie k občanom ostatných európskych krajín.

Ľudia v celej EÚ každodenne využívajú práva, ktoré vyplývajú z občianstva EÚ ? . Európania majú prospech zo zvýšenej ochrany pri cezhraničných nákupoch, garantovanej zdravotnej starostlivosti v ostatných členských štátoch EÚ prostredníctvom európskej karty poistenia a z lacnejších poplatkov za roaming vďaka európskym právnym predpisom. Nie vždy však ľudia o týchto právach vedia. Prieskumy napríklad ukazujú, že približne dve tretiny Grékov nie sú dobre informované o svojich právach občanov EÚ. Zatiaľ čo viac ako 60 % Grékov tvrdí, že sa chcú dozvedieť o svojich právach občanov EÚ viac.

Európska komisia preto vyhlásila rok 2013 za Európsky rok občanov, teda rok venovaný občanom a ich právam. Jeho cieľ je dvojaký: polovica úsilia bude venovaná vysvetľovaniu, čo to znamená byť európskymi občanmi a ktoré práva ľuďom z tohto titulu vyplývajú.

Druhá polovica bude venovaná načúvaniu. Podpredsedníčka Redingová a jej kolegovia európski komisári spoja v priebehu roka 2013 svoje sily s politickými predstaviteľmi na vnútroštátnej a miestnej úrovni s cieľom usporiadať diskusie s občanmi vo všetkých členských štátoch v celej Európe a zúčastniť sa na priamej debate s občanmi o tom, čo chcú, ako vnímajú svoje práva, ako aj o tom, ako by Únia mala napredovať v ďalších desiatich rokoch. Európski občania musia mať možnosť vyjadriť svoje obavy a pripraviť pôdu pre budúce voľby.

Prečo sa tomu Komisia venuje teraz?

Pretože Európa sa v súčasnosti nachádza na križovatke. Budúcnosť Európy je aktuálnou témou diskusií, v rámci ktorých sa mnohí prihovárajú za vytvorenie politickej únie v podobe federácie národných štátov alebo spojených štátov európskych. Ďalšie mesiace a roky budú pre budúci vývoj Európskej únie rozhodujúce. Ďalšia európska integrácia musí ísť ruka v ruke s posilňovaním demokratickej legitimita Únie.

Od septembrového príhovoru predsedu Komisie Barrosa o stave Únie (SPEECH/12/596) sa diskusia o budúcnosti Európy rozbehla naplno. Komisia už 29. novembra 2012 načrtla svoj plán na dosiahnutie úplnej hospodárskej, menovej a rozpočtovej únie a predsedovia Európskej rady, Európskej komisie, Euroskupiny a prezident Európskej centrálnej banky v tejto súvislosti 5. decembra 2012 vydali spoločnú správu. Komisia a ostatné inštitúcie v súčasnosti pracujú na pláne postupného vytvorenia politickej únie. Je potrebné, aby sa do diskusie o budúcnosti Európskej únie zapojili občania, pričom uvedené rozhovory budú jednou z takýchto možností a platformou pre diskusiu.

Európski občania by mali byť schopní vyjadriť svoje nádeje a obavy pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2014 a pred tým, ako sa navrhnú akékoľvek zmeny zmlúv.

Viac ako polovica Európanov (68 %) má v súčasnosti pocit, že ich hlasy nemajú v Európe váhu. To sa musí zmeniť.

Čo bude výsledkom týchto diskusií?

Pomocou spätnej väzby od občanov, ktorú poskytnú v rámci týchto dialógov, sa bude Komisia orientovať pri príprave plánov budúcej reformy EÚ. Jedným z hlavných cieľov týchto rozhovorov je pripraviť pôdu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014.

Budúcoročné voľby do Európskeho parlamentu by mali byť o európskych otázkach, a nie o tom, či grécki alebo iní občania majú problémy s vládou svojej krajiny. Mal by existovať európskejší rozmer, pri ktorom bude grécky volič vedieť, že nevolí len grécku politickú stranu, ale aj skupinu politických strán, ktoré sledujú určitú politickú líniu v Európe.

Súčasne s dialógmi Komisia podniká kroky na posilnenie demokratickej legitimity volieb do EP. Komisia na začiatku marca požiadala politické strany o menovanie kandidátov na pozíciu predsedu Komisie (IP/13/215). Komisia by uvítala skutočnú európsku debatu, pričom európske politické strany by viedli kampaň s jasným programom a víziou o budúcnosti Európy.

Európska komisia medzitým vyvíja úsilie na odstránenie prekážok, ktoré občanov znechucujú. Správa o občianstve EÚ za rok 2010 (pozri IP/10/1390 a MEMO/10/525) v hrubých rysoch uvádza 25 konkrétnych opatrení na odstránenie pretrvávajúcich prekážok, ktoré občanom EÚ bránia v uplatňovaní ich práva na voľný pohyb v EÚ. Jedným z týchto opatrení je zvýšiť informovanosť občanov o ich postavení ako občanov EÚ, o ich právach a konkrétnom uplatňovaní týchto práv v každodennom živote.

Počas Európskeho roka občanov, okolo 9. mája 2013, Komisia uverejní druhú správu o občianstve EÚ, v ktorej zhodnotí 25 opatrení načrtnutých v roku 2010 a v hlavných rysoch naznačí 12 nových opatrení na vyriešenie zostávajúcich problémov, ktorým občania EÚ aj naďalej čelia. Otázky, ktoré vyplynuli z verejnej online konzultácie a z dialógov, sa do tejto správy zapracujú a budú slúžiť ako vodidlo pri tvorbe politiky Komisie v oblasti občianstva.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o dialógu v Solúne:

http://www.citizensdialogue.gr/

Diskusie s občanmi o budúcnosti Európy:

http://ec.europa.eu/european-debate

Európsky rok občanov:

http://europa.eu/citizens-2013

Európania majú slovo – výsledky konzultácie o právach občanov EÚ:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Hashtag pre debaty na Twitteri: #EUDeb8

Podpredsedníčka Redingová na Twitteri: @VivianeRedingEU

Kontakty :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

PRÍLOHA

1. Gréci si myslia, že EÚ je najviac schopná vyriešiť súčasnú? finančnú a hospodársku krízu

Source: EB Standard 78 EL National report

2. Grécko vidí rovnaké pozitívne výsledky ako zvyšok Európy

Source: EB Standard 78 EL National report

3. Menej ako polovica Grékov sa cíti byť občanmi Únie

Source: EB Standard 78 EL National report

4. Menej ako štyria z desiatich Grékov sa cítia byť informovaní o právach občanov EÚ

Source: FL 365 "EU Citizenship" p22 (Fieldwork Nov 2012/Published: Feb 2013)

5. Občania Grécka majú pocit, že nie sú dobre informovaní o EÚ

Source: Eurobarometer Standard 78 National report


Side Bar