Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 21. maaliskuuta 2013

Keskustelua Euroopan tulevaisuudesta – varapuheenjohtaja Viviane Reding tapaa kansalaisia Kreikassa

Euroopan tulevaisuutta ja talouskriisin seurauksia koskevan keskustelun vilkastuessa komissio järjestää keskustelutilaisuuksia eri puolilla Eurooppaa kuunnellakseen kansalaisia, heidän murheitaan ja tulevaisuuden toiveitaan. Varapuheenjohtaja Viviane Reding osallistuu 22. maaliskuuta 2013 Thessalonikissa (Kreikassa) pidettävään keskusteluun yhdessä yli 500 kansalaisen kanssa.

”Menen Thessalonikiin kuuntelemaan kansalaisia ja käymään heidän kanssaan suoraa keskustelua. Keskustelua on käytävä kreikkalaisten kanssa – sen sijaan että muut keskustelevat kreikkalaisista”, totesi oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaava EU:n komission varapuheenjohtaja Viviane Reding. ”Lähden Kreikkaan ystävänä. Ystävien on oltava myös rehellisiä: vaikeille uudistuksille ei ole vaihtoehtoja. Niitä tarvitaan, ettei tulevien sukupolvien tarvitsisi maksaa edellisten sukupolvien virheistä. EU auttaa tässä vaikeassa prosessissa”.

Keskustelu järjestetään Thessalonikissa Velidio-konferenssikeskuksessa. Thessalonikin sijainti on hyvä: se on Ateenan jälkeen Kreikan toiseksi suurin kaupunki, Kreikan suurin opiskelijakaupunki ja myös yksi Kaakkois-Euroopan suurimmista opiskelijakaupungeista. Opiskelijat ovat seuraavan sukupolven johtajia, ja keskustelu antaa heille mahdollisuuden alkaa vaikuttaa tulevaisuuteensa.

Tilaisuudessa keskustellaan erityisesti talouskriisistä ja sen vaikutuksesta ihmisten arkeen, EU:n kansalaisten oikeuksista ja unionin tulevaisuudesta. Keskustelun avaavat varapuheenjohtaja Viviane Reding ja Thessalonikin kaupunginjohtaja Yiannis Boutaris. Myös kreikkalaiset Euroopan parlamentin jäsenet Chrysoula Paliadeli, Ioannis Tsoukalas ja Theodoros Skylakakis osallistuvat keskusteluun.

Keskustelua voi seurata suorana lähetyksenä verkossa. Lisäksi keskustelua voi seurata Twitterissä @DialogosPoliton tunnisteella #EUDeb8.

Tausta

Mistä vuoropuhelussa kansalaisten kanssa on kyse?

Euroopan komissio käynnisti tammikuussa kansalaisiin ja heidän oikeuksiinsa keskittyvän Euroopan kansalaisten teemavuoden (IP/13/2). Teemavuosi osuu Euroopan yhdentymisen kannalta keskeiseen vaiheeseen: vietetään Maastrichtin sopimuksella vuonna 1993 käyttöönotetun EU:n kansalaisuuden 20. vuosipäivää, ja Euroopan parlamentin vaaleihin vuonna 2014 on vuosi aikaa. Teemavuonna komissaarit jalkautuvat eri puolille Eurooppaa keskustelemaan kansalaisten kanssa näiden odotuksista tulevaisuuden suhteen.

Varapuheenjohtaja Reding on jo käynyt keskustelemassa Cádizissa (Espanjassa), Grazissa (Itävallassa), Berliinissä (Saksassa), Dublinissa (Irlannissa) (ks. IP/13/2) ja Coimbrassa (Portugalissa) (ks. IP/13/129). Myös komissaari László Andor on osallistunut tällaiseen keskusteluun Napolissa (Italiassa) ja komissaari Cecilia Malmström Göteborgissa (Ruotsissa) ja Torinossa (Italiassa). Varapuheenjohtaja Antonio Tajani puolestaan on keskustellut kansalaisten kanssa Roomassa (Italiassa). Eri puolilla Euroopan unionia järjestetään tänä vuonna vielä lukuisia muita vastaavanlaisia tilaisuuksia, joissa EU:n sekä kansallis- ja paikallistason poliitikot keskustelevat eri taustoja omaavien ihmisten kanssa. Seuraa keskusteluja täältä: http://ec.europa.eu/european-debate/index_fi.htm.

EU:n kansalaisuuden käsite otettiin käyttöön 20 vuotta sitten. Tuoreesta EU:n kyselytutkimuksesta ilmenee, että nykyisin 63 prosenttia EU-kansalaisista mieltää itsensä ”eurooppalaisiksi”. Kreikassa luku on vain 46 prosenttia, vaikka 63 prosenttia kreikkalaisista sanoo talouskriisin lähentäneen heitä muiden Euroopan maiden kansalaisiin.

EU:n kansalaiset käyttävät oikeuksiaan päivittäin. Eurooppalaiset pääsevät hyötymään paremmasta kuluttajansuojasta, kun he ostavat tuotteita muista jäsenvaltioista. Eurooppalainen sairaanhoitokortti takaa kansalaisille hoidon myös heidän kotijäsenvaltionsa ulkopuolella. EU:n lainsäädännöllä verkkovierailumaksut ovat halventuneet. Ihmiset eivät kuitenkaan aina ole tietoisia näistä oikeuksista. Kyselyiden mukaan noin kaksi kolmesta kreikkalaisesta on sitä mieltä, että he eivät ole hyvin perillä oikeuksistaan EU:n kansalaisina, ja yli kuusi kymmenestä kreikkalaisesta haluaa lisää tietoa oikeuksistaan EU:n kansalaisina.

Tästä syystä komissio on nimennyt vuoden 2013 Euroopan kansalaisten teemavuodeksi, jonka aikana keskitytään kansalaisiin ja heidän oikeuksiinsa. Tavoitteita on kaksi. Ensimmäinen on selittää esimerkein, mitä EU:n kansalaisuus merkitsee ja mitä oikeuksia se tuo mukanaan.

Toisessa tavoitteessa on kyse kuuntelemisesta. Vuoden aikana varapuheenjohtaja Reding ja hänen komissaarikollegansa osallistuvat yhdessä kansallisten ja paikallisten poliitikkojen kanssa kaikissa jäsenvaltioissa pidettäviin keskustelutilaisuuksiin. Tavoitteena on käydä kansalaisten kanssa suoraa keskustelua siitä, mitä he haluavat, mitä he ajattelevat oikeuksistaan ja mihin suuntaan he haluavat unionin kehittyvän seuraavien kymmenen vuoden aikana. Näin kansalaiset saavat mahdollisuuden ilmaista huolenaiheensa ja valmistaa maaperää tuleviin vaaleihin.

Miksi komissio tekee tällaista juuri nyt?

Keskusteluja käydään nyt, koska Eurooppa on tienhaarassa. Sen tulevaisuudesta käydään vilkasta keskustelua, jonka yhteydessä puhutaan usein siirtymisestä kansallisvaltioiden liittoa tai Euroopan yhdysvaltoja muistuttavaan poliittiseen unioniin. Tulevat kuukaudet ja vuodet ovat ratkaisevia Euroopan unionin tulevaisuudelle. Samalla kun Euroopan yhdentyminen etenee on vahvistettava unionin demokraattista oikeutusta.

Puheenjohtaja José Manuel Barroso käynnisti Euroopan tulevaisuutta koskevan keskustelun viime syyskuussa pitämässään puheessa unionin tilasta (SPEECH/12/596), ja nyt keskustelu on päässyt täyteen vauhtiin. Komissio esitti jo 29. marraskuuta 2012 täysimääräiseen talous-, raha ja budjettiunioniin siirtymistä koskevan hahmotelman. Lisäksi Eurooppa-neuvoston, Euroopan komission ja euroryhmän puheenjohtajat sekä Euroopan keskuspankin pääjohtaja esittivät 5. joulukuuta 2012 asiaan liittyvän yhteisen raportin. Komissio ja muut toimielimet työstävät parhaillaan poliittista unionia koskevaa etenemissuunnitelmaa. Kansalaisten on saatava esittää mielipiteensä Euroopan tulevaisuudesta, ja vuoropuhelut ovat yksi tapa antaa heille ääni ja tilaisuus käydä keskustelua.

Euroopan kansalaisten on voitava ilmaista toiveensa ja huolenaiheensa ennen vuonna 2014 pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja ja ennen kuin perussopimuksiin mahdollisesti ehdotetaan muutoksia.

Tällä hetkellä yli puolet eurooppalaisista (68 %) katsoo, ettei saa ääntänsä kuuluviin Euroopassa. Tähän on saatava muutos.

Mitä keskusteluilla saavutetaan?

Keskusteluissa kansalaisilta saatu palaute auttaa komissiota valmistelemaan EU:n tulevia uudistuksia. Yksi keskustelujen tärkeimmistä tavoitteista on myös valmistaa maaperää vuonna 2014 pidettäville Euroopan parlamentin vaaleille.

Ensi vuonna pidettävissä Euroopan parlamentin vaaleissa on kyse Euroopan unioniin liittyvistä kysymyksistä eikä suinkaan kreikkalaisten tai joidenkin muiden maiden kansalaisten ongelmista oman maansa hallituksen kanssa. Mukaan olisi saatava eurooppalaisempi ulottuvuus, jotta äänestäjät tietävät, että he eivät äänestä pelkästään oman maansa puoluetta vaan tiettyä poliittista linjaa ajavaa eurooppalaista puolueiden ryhmää.

Samaan aikaan kun näitä kansalaiskeskusteluja käydään, komissio toteuttaa lisäksi toimia, joilla lisätään Euroopan parlamentin vaalien demokraattista oikeutusta. Maaliskuun alussa komissio pyysi puolueita nimeämään ehdokkaansa komission puheenjohtajan paikalle (IP/13/215). Komissio haluaisi seurata todellista eurooppalaista keskustelua ja nähdä eurooppalaisten puolueiden kampanjoivan selkeällä ohjelmalla, jossa ne esittävät oman näkemyksensä Euroopan tulevaisuudesta.

Euroopan komissio keskittyy Euroopan kansalaisten teemavuoden aikana myös kansalaisia turhauttavien esteiden poistamiseen. Katsauksessa Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2010 (ks. IP/10/1390 ja MEMO/10/525) esitettiin 25 konkreettista toimenpidettä sellaisten esteiden poistamiseksi, joita kansalaiset yhä kohtaavat käyttäessään oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen EU:ssa. Yksi tällainen toimenpide on, että kansalaiset tehdään paremmin tietoisiksi EU:n kansalaisen asemasta ja siihen liittyvistä oikeuksista ja siitä, miten he voivat käyttää niitä jokapäiväisessä elämässään.

Komissio esittää teemavuoden aikana toisen katsauksensa unionin kansalaisuuteen Eurooppa-päivän (9. toukokuuta 2013) tienoilla. Siinä käsitellään edellisessä katsauksessa esitetyissä 25 toimenpiteessä vuoden 2010 jälkeen saavutettua edistystä ja ehdotetaan 12:ta uutta toimenpidettä vielä jäljellä olevien esteiden poistamiseksi. Verkossa järjestetyn julkisen kuulemisen ja kansalaisten kanssa käytävien vuoropuhelujen tuloksia on tarkoitus hyödyntää sekä tässä asiakirjassa että komission tulevan kansalaisasioita koskevan politiikan muokkaamisessa.

Lisätietoja

Lisätietoja Thessalonikissa käytävästä keskustelusta:

http://www.citizensdialogue.gr/

Vuoropuhelut kansalaisten kanssa Euroopan tulevaisuudesta:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_fi.htm.

Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013:

http://europa.eu/citizens-2013/fi/home

EU:n kansalaisten oikeuksia koskevan kuulemisen tulokset (englanniksi):

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Viviane Redingin kotisivu (englanniksi):

http://ec.europa.eu/reding

Keskustelujen Twitter-tunniste: #EUDeb8

Seuraa varapuheenjohtaja Redingiä Twitterissä: @VivianeRedingEU

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

LIITE

1. Kreikkalaisten mielestä EU pystyy parhaiten taltuttamaan talous- ja finanssikriisin

Source: EB Standard 78 EL National report

2. Kreikkalaiset pitävät samoja asioita myönteisimpinä EU:n tuloksina kuin muutkin eurooppalaiset

Source: EB Standard 78 EL National report

3. Alle puolet kreikkalaisista tuntee itsensä EU:n kansalaiseksi

Source: EB Standard 78 EL National report

4. Vähemmän kuin neljä kymmenestä kreikkalaisesta tuntee olevansa perillä oikeuksistaan EU:n kansalaisena

Source: FL 365 "EU Citizenship" p22 (Fieldwork Nov 2012/Published: Feb 2013)

5. Kreikkalaisista tuntuu todennäköisimmin siltä, että he eivät ole hyvin perillä EU:sta

Source: Eurobarometer Standard 78 National report


Side Bar