Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 21. března 2013

Diskuse o budoucnosti Evropy: místopředsedkyně Komise Viviane Redingová se setká s občany řecké Soluně

Diskuse o budoucnosti Evropy a o důsledcích hospodářské krize nabírá na obrátkách, a Evropská komise se proto obrací na různá evropská města, aby naslouchala občanům, jejich obavám, nadějím i očekáváním. Dne 22. února 2013 bude místopředsedkyně Komise Viviane Redingová diskutovat s více než 500 obyvateli řecké Soluně.

„Do Soluně jedu naslouchat občanům, navázat s nimi přímý dialog. Je totiž nutné více hovořit přímo s Řeky — a nejen pouze o nich,“ uvedla místopředsedkyně Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost, základní práva a občanství. „Do Řecka se vydávám jako přítel. A přátelé musí být upřímní: žádná alternativa ke složitým reformám neexistuje. Tyto reformy jsou nezbytné, aby budoucí generace nemusely platit za chyby generací před nimi. EU je v tomto obtížném procesu nápomocná“.

Diskuse s občany proběhne v soluňském ústředním konferenčním centru („Velidio“). Soluň je jako místo ideální: je po Aténách druhým největším řeckým městem a je také jedním z největších studentských center v jihovýchodní Evropě s největší koncentrací studentů v Řecku. Studenti představují příští generaci politických špiček a dialog pro ně bude příležitostí vzít budoucnost již nyní do vlastních rukou.

Hlavními tématy diskuse, kterou místopředsedkyně Viviane Redingová s občany povede, budou ekonomická krize a její dopad na běžný život občanů, práva občanů EU a budoucnost Unie. Dialog zahájí místopředsedkyně Redingová a starosta Soluně Yiannis Boutaris. Zúčastní se ho rovněž řečtí poslanci Evropského parlamentu paní Chrysoula Paliadeli, pan Ioannis Tsoukalas a pan Theodoros Skylakakis.

Diskusi bude možné sledovat v přímém přenosu prostřednictvím web streamingu. Lidé z celé Evropy se mohou rovněž zapojit prostřednictvím Twitteru na @DialogosPoliton s hashtagem #EUDeb8.

Souvislosti

V čem spočívá dialog s občany?

Evropská komise odstartovala v lednu Evropský rok občanů (IP/13/2) věnovaný občanům a jejich právům. V roce 2013 si připomínáme dvacet let od chvíle, co bylo občanství EU v roce 1993 zavedeno Maastrichtskou smlouvou. Zároveň nás příští rok čekají volby do Evropského parlamentu. Členové Komise se budou během roku setkávat s občany v celé EU, aby vyslechli jejich očekávání do budoucnosti. Půjde o tzv. občanské dialogy, které se budou konat například na radnicích evropských měst.

Místopředsedkyně Redingová již vedla diskuse v Cádizu (Španělsko), Štýrském Hradci (Rakousko), Berlíně (Německo), Dublinu (Irsko) (viz IP/13/2) a v Coimbře (Portugalsko) (viz IP/13/129). Komisař Andor vedl diskusi v Neapoli (Itálie), komisařka Malmströmová se účastnila dialogů s občany v Göteborgu (Švédsko) a Turínu (Itálie) a místopředseda Tajani diskutoval s občany v Římě (Itálie). V průběhu roku 2013 se bude po celé Evropské unii probíhat celá řada dalších dialogů. Do diskuse s občany z nejrůznějších sociálních skupin se zapojí evropští, národní i místní politici. Přehled všech diskusí je k dispozici na internetové stránce: http://ec.europa.eu/european-debate/index_cs.htm.

Po dvaceti letech od zavedení občanství EU lze vidět značný pokrok: Z nově zveřejněného průzkumu EU vyplývá, že „Evropanem“ se cítí být 63 % občanů. V Řecku jde pouze o 46 % občanů, ačkoli 63 % Řeků uvádí, že se v důsledku krize cítí být blíže občanům v jiných evropských zemích.

Práva, která z občanství EU vyplývají, lidé v celé EU denně využívají. Jsou například lépe právně chráněni při přeshraničních nákupech, díky Evropskému průkazu zdravotního pojištění mají zajištěnou zdravotní péči v jiných členských státech EU a evropské právní předpisy jim přinesly snížení sazeb za roaming. Někteří lidé však o existenci těchto práv stále nevědí. V průzkumech například zhruba dvě třetiny Řeků uvádí, že nejsou o svých právech občanů EU dobře informováni. Více než 60 % Řeků přitom uvádí, že se chce o svých právech občanů EU dozvědět více.

Komise proto vyhlásila rok 2013 Evropským rokem občanů, během něhož se bude občanům a jejich právům věnovat zvláštní pozornost. Cíl je dvojí: jednak vysvětlovat, co znamená být občanem EU a jaká práva jsou s tím spojena.

A jednat naslouchat. Po celý rok bude místopředsedkyně Redingová a další členové Komise společně s politickými představiteli na celostátní a místní úrovni pořádat diskuse s občany všech členských států v celé Evropě. Budou se zajímat o to, co si občané přejí, jak pohlížejí na svá práva a jak by se podle nich měla Unie v příštím desetiletí rozvíjet. Evropští občané musí mít možnost vyjádřit své obavy a připravit půdu pro příští volby.

Proč právě nyní?

Protože se Evropa ocitla na rozcestí. O budoucnosti Evropy se hodně mluví. Zaznívá řada názorů o směřování k politické unii ve formě federace národních států nebo spojených států evropských. Následující měsíce a roky tak budou pro budoucí orientaci Evropské unie rozhodující. Další evropská integrace musí jít ruku v ruce s posílením demokratické legitimity Unie.

Od projevu o stavu Unie, který loni v září přednesl předseda Komise José Manuel Barroso (SPEECH/12/596), se diskuse o budoucnosti Evropy rozhořela naplno. Komise již 29. listopadu 2012 nastínila svůj plán vytvoření plné hospodářské, měnové a rozpočtové unie a předsedové Evropské rady, Evropské komise, Euroskupiny a Evropské centrální banky k tomu 5. prosince 2012 vydali společnou zprávu. Komise a ostatní orgány nyní sestavují plán vytvoření politické unie. Občané musí mít možnost se v diskusi k budoucnosti Evropské unie vyjádřit a dialogy jsou jedním ze způsobů, jak jim tuto možnost dát.

Evropští občané by měli mít možnost vyjádřit své naděje, očekávání i obavy před volbami do Evropského parlamentu v roce 2014 a předtím, než budou navrženy jakékoli změny Smlouvy.

Více než polovina Evropanů (68 %) si myslí, že jejich názor v Evropě nikoho nezajímá. A to se musí změnit.

Jaké budou mít dialogy vyústění?

Zpětná vazba od občanů, kterou se podaří během dialogů získat, bude pro Komisi vodítkem při zpracování plánů budoucí reformy EU. Jedním z hlavních cílů dialogů je rovněž připravit půdu pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014.

Volby do Evropského parlamentu v příštím roce by se měly zaměřit na evropské otázky, nikoli na to, zda mají Řekové či kteříkoli jiní občané problémy s vládou ve své zemi. Měl by se posílit evropský rozměr, aby řecký volič věděl, že nevolí pouze řeckou politickou stranu, nýbrž strany, které sledují politický program v Evropě.

Souběžně s dialogy přijímá Komise rovněž opatření k posílení demokratické legitimity evropských voleb. Na začátku března požádala politické strany, aby jmenovaly kandidáty na post předsedy Komise (IP/13/215). Komise by si přála slyšet skutečnou evropskou diskusi — s evropskými politickými stranami prosazujícími jasný program opírající se o jejich představu budoucí Evropy.

Evropská komise mezitím rovněž usiluje o odstranění překážek, na které si občané často stěžují. Zpráva o občanství EU 2010 (viz IP/10/1390 a MEMO/10/525) navrhuje 25 konkrétních opatření k odstranění přetrvávajících překážek, jež evropským občanů brání v plném využívání práva volného pohybu v EU. Jedním z nich je zvýšit informovanost občanů o statusu občana EU, o souvisejících právech a o tom, co tato práva v běžném životě znamenají.

V průběhu Evropského roku občanů zveřejní Komise (v týdnu kolem 9. května 2013) druhou zprávu o občanství EU, která provede bilanci 25 opatření stanovených v roce 2010 a nastíní 12 nových konkrétních kroků, jež budou řešit zbývající problémy, s nimiž se občané EU stále potýkají. Otázky vznesené během veřejné on-line konzultace a v průběhu dialogů budou do této zprávy zahrnuty a budou pro Komisi vodítkem při dalším utváření politiky občanství.

Další informace

Další informace o soluňském dialogu:

http://www.citizensdialogue.gr/

Diskuse s občany o budoucnosti Evropy:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_cs.htm

Evropský rok občanů:

http://europa.eu/citizens-2013/cs/home

Evropané mají co říci – výsledky konzultace o právech občanů EU:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Internetové stránky místopředsedkyně Komise a evropské komisařky pro spravedlnost Viviane Redingové:

http://ec.europa.eu/reding

Hashtag pro debaty na Twitteru: #EUDeb8

Místopředsedkyně Komise na Twitteru: @VivianeRedingEU

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+322 2991382)

Natasha Bertaud (+322 2967456)

PŘÍLOHA

1. Řekové uvádějí, že nejschopnější řešit současnou finanční a hospodářskou krizi je EU

Source: EB Standard 78 EL National report

2. Řecko vidí stejné pozitivní výsledky jako zbytek Evropy

Source: EB Standard 78 EL National report

3. Méně než polovina Řeků se cítí být občanem EU

Source: EB Standard 78 EL National report

4. Méně než čtyři z deseti Řeků se cítí být informováni o právech občanů EU

Source: FL 365 "EU Citizenship" p22 (Fieldwork Nov 2012/Published: Feb 2013)

5. Lidé v Řecku se o EU necítí být dobře informováni

Zdroj: Eurobarometer Standard 78 National report


Side Bar