Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 19 mars 2013

Kommissionen inbjuder till kommentarer om hur man kan förbättra konsumenternas möjligheter att driva in gränsöverskridande anspråk

I dag inledde Europeiska kommissionen ett offentligt samråd om hur man kan förbättra tillgången till rättsligt stöd för konsumenter och småföretag i småskaliga gränsöverskridande tvister. Det europeiska småmålsförfarandet är en billig och enkel möjlighet att lösa tvister över gränserna för belopp under 2 000 euro, utan komplicerade rättsliga förfaranden. Det kan tillämpas om konsumenter behöver driva igenom sin rätt för att de exempelvis beställt varor i ett annat EU-land och dessa inte har levererats. En rapport från nätverket av europeiska konsumentcentrum visade emellertid förra året att detta lättanvända förfarande ännu inte är särskilt känt och ofta inte utnyttjas (IP/12/985). EU-kommissionen ber nu konsumenter, företag och allmänheten att kommentera hur de tycker att småmålsförfarandet fungerar och hur det kan förbättras, förenklas och moderniseras. Syftet är att öka tilltron till gränsöverskridande handel och ge konsumenterna och företagen möjlighet att bättre utnyttja EU:s inre marknad.

– Ett sätt för konsumenterna att fynda på EU:s inre marknad är att leta efter erbjudanden i andra länder. Online-köp gör detta ännu enklare. Men ibland kan det bli fel: det kan vara problem med varorna eller med leveransen. För att undvika krångliga, dyra och långdragna rättsliga förfaranden vill EU göra det lättare för konsumenterna att få sina ärenden prövade iför domstol i Europa så att de kan driva igenom sina rättigheter, säger vice ordföranden Viviane Reding, EU:s kommissionär för rättsliga frågor.

Det samråd som inleddes i dag ska pågå till den 10 juni 2013, och sedan kommer kommissionen att utvärdera de bidrag som kommit in. Därefter ska kommissionen före slutet av 2013 rapportera om hur småmålsförfarandet fungerar efter de första fem åren. Rapporten ska vid behov kompletteras med förslag om översyn av småmålsförordningen. Genom samrådet vill man få in information om hur småmålsförfarandet används idag och hur det skulle kunna förbättras – t.ex. om gränsen på 2 000 euro borde höjas, om juridiska dokument som används i förfarandet borde få skickas in elektroniskt eller om frågan om domstolsavgifter borde ingå i förfarandet.

På de nationella marknaderna uppger ungefär 20 % av EU-invånarna att de haft problem med en vara, tjänst, försäljare eller tjänsteleverantör under de tolv senaste månaderna. De genomsnittliga förlusterna uppskattas till 375 euro per fall. Av de tillfrågade konsumenterna nådde 60 % en tillfredsställande lösning direkt med handlaren, medan resterande 40 % inte fick problemet åtgärdat. En fjärdedel av dem försökte inte ens klaga. Det är väldigt få konsumenter som drar företag inför rätta vid sådana problem (2 % av dem som uppger att de haft problem under de tolv senaste månaderna). Många tyckte att beloppet det gällde var för litet för att det skulle vara värt besväret att klaga (26 %) eller ansåg att förfarandet skulle bli för dyrt i förhållande till det berörda beloppet (13 %) eller att det skulle ta för länge (12 %).

Småmålsförfarandet är en lösning för just sådana fall. Men detta förfarande är fortfarande ganska okänt och används ännu inte i någon stor utsträckning. EU-kommissionen samarbetar därför med medlemsstaterna för att öka kunskapen om förfarandet och se till att det fungerar. Bland annat samarbetar man med domstolsmyndigheterna och nätverket av europeiska konsumentcentrum för att aktivt informera om förfarandet bland konsumenter och domare.

Ett exempel på hur småmålsförfarandet fungerar

En österrikisk konsument beställt en surfdräkt på en tysk webbplats. Han betalade 228 euro i förskott per bankgiro. Handlaren levererade aldrig dräkten och återbetalade inte förskottet. Därför inledde konsumenten ett småmålsförfarande. Den österrikiska domstolen i Linz dömde i konsumentens fördel, och detta genomdrevs av de tyska myndigheterna i Charlottenburg. Konsumenten fick sedan sitt förskott återbetalt.

Bakgrund

Det europeiska småmålsfärfarandet (förordning (EG) nr 861/2007) ska göra det lättare att få hjälp i rättssystemet, underlätta gränsöverskridande tvistlösning i mindre civilrättsliga och kommersiella frågor och minska kostnaderna. Det är särskilt utvecklat för att hjälpa konsumenterna att driva igenom sina rättigheter och få sina ärende prövade i domstol i gränsöverskridande mål. Mekanismen trädde i kraft den 1 januari 2009.

Småmål” är mål som rör belopp på upp till 2 000 euro, ränta, utgifter och försokttsbetalningar ej medräknade (vid den tidpunkt då formuläret tas emot av den behöriga domstolen). Domstolsbeslutet fattas i det land där konsumenten är bosatt, eller i det land där det svarande företaget är etablerat, om konsumenten så vill. Det garanterar rättssäkerhet och är direkt tillämpligt i den förlorande partens hemland och i alla övriga EU-länder. Förfarandet genomförs oftast skriftligen på särskilda formulär. Parterna behöver inte företrädas av advokater.

Sedan 2013 kommer konsumenter i fem eller sex pilotländer att kunna fylla i småmålsformulären och genomföra hela proceduren online, via den europeiska e-juridikportalen. Redan i dag finns elektroniska versioner av standardformulären online (på 22 officiella EU-språk).

Läs mer

Speech by Vice-President Reding at the European Consumer Summit 2013

SPEECH/13/237

Europeiska kommissionen – Småmålsförfarandet

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/eu-procedures/index_en.htm

Den europeiska e-juridikportalen – Småmålsformulär

https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_form_action.do?idTaxonomy=177&plang=sv&init=true&refresh=1

De europeiska konsumentcentrumens rapport

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar