Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 19. marca 2013

Komisia hľadá podnety na zlepšenie vymáhania cezhraničných pohľadávok spotrebiteľov

Európska komisia dnes začala verejné konzultácie o tom, ako zlepšiť prístup k výkonu práva pre spotrebiteľov a malé podniky v drobných cezhraničných sporoch. Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu ponúka lacný a jednoduchý spôsob riešenia cezhraničných sporov týkajúcich sa súm nižších ako 2 000 EUR, a to bez zložitých právnych postupov. Spotrebitelia ho môžu použiť v prípadoch, keď potrebujú presadiť svoje práva, napríklad v prípade nedoručenia tovaru objednaného v inej krajine EÚ. Zo správy, ktorú vlani predložila Sieť európskych spotrebiteľských centier, však vyplynulo, že toto užívateľsky ústretové konanie ešte nie je všeobecne známe a často dochádza k tomu, že sa nevyužíva v dostatočnej miere (IP/12/985). Európska komisia teraz žiada spotrebiteľov, podniky a širokú verejnosť o ich názor na to, ako v súčasnosti funguje v praxi konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu a ako by bolo možné ho zlepšiť, zjednodušiť a zmodernizovať. Cieľom je zvýšiť dôveru v cezhraničné nakupovanie a pomôcť tak spotrebiteľom a podnikom, aby mohli v plnej miere využívať potenciál európskeho jednotného trhu.

Podpredsedníčka Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, uviedla: „Hľadanie výhodnej kúpy za hranicami je spôsob, akým sa spotrebitelia dostávajú k „najlepším ponukám“ na celom jednotnom trhu EÚ. Vďaka nakupovaniu online sú tieto výhodné kúpy ešte jednoduchšie. Nie vždy sa to však končí dobre: môže sa vyskytnúť problém s tovarom alebo s jeho dodávkou. Európska únia v snahe vyhnúť sa zložitým, nákladným a zdĺhavým súdnym konaniam sprostredkúva spotrebiteľom v Európe prístup k spravodlivosti, aby mohli účinne presadzovať svoje práva."

Konzultácie, ktoré sa dnes začali, potrvajú do 10. júna 2013 a Komisia potom vyhodnotí zaslané pripomienky a návrhy. Do konca roku 2013 potom Komisia predloží správu o tom, aká je bilancia prvých piatich rokov fungovania konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu v praxi. Správu bude v prípade potreby sprevádzať návrh na revíziu nariadenia o Európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Účelom konzultácií je zistiť, ako sa konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu v súčasnosti využíva a ako by sa mohlo zlepšiť, či by sa napríklad prah pre pohľadávky mal zvýšiť nad sumu 2 000 EUR, či by sa právne dokumenty použité v konaní mali zasielať elektronicky alebo či by sa konanie malo zaoberať aj otázkou súdnych poplatkov.

Okolo 20 % európskych spotrebiteľov uviedlo, že sa stretlo s problémom na domácich trhoch za posledných 12 mesiacov v súvislosti s tovarom, službou, maloobchodníkom alebo dodávateľom. Priemerná výška strát na jeden prípad sa odhaduje na 375 EUR. Zo spotrebiteľov, ktorí sa zúčastnili na prieskume, našlo 60 % uspokojivé riešenie priamo s obchodníkom, ale zostávajúcich 40 % nezískalo žiadnu náhradu, pričom 25 % z nich sa o sťažnosť ani nepokúsilo. Počet spotrebiteľov, ktorí podajú na súd žalobu na podniky v prípade problému, je veľmi malý (2 % tých, ktorí sa za posledných 12 mesiacov stretli s problémom). Mnohí respondenti povedali, že sa nepodali sťažnosť preto, lebo sporné sumy boli príliš malé (26 %), pretože si mysleli, že konanie bude príliš drahé v porovnaní so spornou sumou (13 %) alebo že to potrvá príliš dlho (12 %).

Konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu však bolo ustanovené práve pre takéto prípady. Zatiaľ však ešte nie je dostatočne známe ani využívané. Európska komisia má preto v úmysle v spolupráci s členskými štátmi prispieť k zvýšeniu informovanosti o európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu a k zabezpečeniu jeho uplatňovania v praxi. Spolupracuje napríklad aj so súdnymi orgánmi a s európskymi spotrebiteľskými centrami, aby sa toto konanie aktívne propagovalo medzi spotrebiteľmi aj sudcami.

Úspešný príklad, ktorý dokumentuje, akým spôsobom toto konanie funguje

Istý rakúsky spotrebiteľ si objednal úbor na surfing z nemeckej webovej stránky. Vopred zaplatil 228 EUR prostredníctvom bankového prevodu. Obchodník mu úbor nikdy nedodal ani neuhradil nákupnú cenu. Spotrebiteľ preto inicioval konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Príslušný rakúsky súd v Linzi vydal rozsudok v prospech spotrebiteľa, ktorý vymáhali nemecké orgány v Charlottenburgu. Spotrebiteľ potom dostal náhradu za nákupnú cenu.

Súvislosti

Cieľom Európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu (nariadenie (ES) c. 861/2007) je zlepšiť prístup k spravodlivosti prostredníctvom zjednodušenia cezhraničného konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu v oblasti občiansko-právnych a obchodných záležitostí, ako aj znižovania nákladov. Toto konanie bolo ustanovené predovšetkým s cieľom pomôcť spotrebiteľom pri presadzovaní svojich práv a zabezpečiť im prístup k spravodlivosti v cezhraničných prípadoch. Tento mechanizmus sa začal prvýkrát uplatňovať 1. januára 2009.

„Veci s nízkou hodnotou sporu“ sú prípady, ktoré sa týkajú súm nižších ako 2 000 EUR alebo nanajvýš sa rovnajúcich tejto sume, bez úrokov, výdavkov a ďalších úhrad (v čase prijatia tlačiva návrhu na uplatnenie pohľadávky príslušným súdom). Rozsudok sa vynáša v krajine trvalého pobytu spotrebiteľa, alebo v krajine obvinenej spoločnosti, ak sa tak spotrebiteľ rozhodne. Rozsudok chráni procesné práva spotrebiteľa a stáva sa priamo vymáhateľným v krajine strany, ktorá prehrala, a v ktorejkoľvek inej krajine EÚ. Konanie sa uskutočňuje zväčša písomne prostredníctvom vopred stanovených tlačív. Zastúpenie advokátom nie je nutné.

Od roku 2013 budú môcť spotrebitelia v siedmich pilotných krajinách (Portugalsko, Estónsko, Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Česká republika a Rakúsko) vyplňovať tlačivá pre konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu a celé súdne konanie uskutočniť online, prostredníctvom Európskeho portálu elektronickej justície. Elektronické verzie štandardných tlačív sú už dostupné online (v 22 úradných jazykoch EÚ).

Ďalšie informácie

Speech by Vice-President Reding at the European Consumer Summit 2013

SPEECH/13/237

Európska komisia – konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/eu-procedures/index_en.htm

Európsky portál elektronickej justície – tlačivá pre konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu

https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_form_action.do?idTaxonomy=177&plang=sk&init=true&refresh=1

správa Siete európskych spotrebiteľských centier

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar