Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 19. märts 2013

Komisjon ootab arvamusi selle kohta, kuidas parandada piiriüleste probleemide korral tarbijate õiguskaitset

Euroopa Komisjon kuulutas täna välja avaliku konsultatsiooni selle üle, kuidas parandada õiguskaitse kättesaadavust väiksemates piiriülestes vaidlustes osalevate tarbijate ja väikeettevõtete jaoks. Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus võimaldab lahendada kuni 2000 euro suuruseid summasid puudutavad piiriülesed vaidlused lihtsalt ning ilma suurte kulude ja keeruka õigusprotsessita. Sellist menetlust võib kasutada juhtudel, kui tarbijatel on vaja seista oma õiguste eest näiteks selle pärast, et teisest ELi riigist tellitud kaupu ei ole neile kätte toimetatud. Euroopa Tarbijakaitsekeskuste võrgustiku möödunud aasta aruandest selgub aga, et seda kasutajasõbralikku süsteemi ei tunta eriti hästi ning kasutatakse liialt vähe (IP/12/985). Nüüd soovib Euroopa Komisjon teada saada, mida arvavad tarbijad, ettevõtjad ja laiem üldsus sellest, kuidas väiksemate kohtuvaidluste menetlus praegu töötab ja kuidas saaks selle muuta paremaks, lihtsamaks ja nüüdisaegsemaks. Seeläbi tahetakse julgustada piiriüleste ostude sooritamist, et tarbijad ja ettevõtted saaksid Euroopa ühtsest turust täit kasu.

"Soodsate ostude jahtimine piiri tagant on tarbijate jaoks hea võimalus leida parim pakkumine kogu ELi siseturult," sõnas ELi õigusvolinik Viviane Reding. "Ostude tegemine internetis hõlbustab soodsaid tehinguid veelgi. Mõnikord võivad asjad aga viltu minna: kaupade või nende kättetoimetamisega võib tekkida probleem. Keeruliste, kulukate ja aeganõudvate õiguslike menetluste vältimiseks lihtsustab Euroopa Liit Euroopa tarbijate juurdepääsu õigusemõistmisele, et nad saaksid tulemuslikult oma õigusi kasutada."

Täna alanud konsultatsioon kestab kuni 10. juunini 2013 ning pärast seda hindab komisjon saadud teavet. Seejärel koostab komisjon enne käesoleva aasta lõppu aruande väiksemate kohtuvaidluste menetluse toimimisest esimese viie aasta jooksul. Vajaduse korral lisatakse aruandele ettepanek vaadata läbi väiksemate kohtuvaidluste menetluse määrus. Konsultatsiooni käigus tahetakse teada, kuidas väiksemate kohtuvaidluste menetlust praegu kasutatakse ja kuidas seda paremaks muuta. Samuti otsitakse vastust küsimusele, kas hõlmatud summade piirmäär peaks olema üle 2000 euro, kas menetluses kasutatavaid dokumente peaks saama saata elektrooniliselt ja kas menetluses tuleks pöörata tähelepanu ka kohtukulude küsimusele.

Ligikaudu 20% Euroopa tarbijatest on viimase 12 kuu jooksul teatanud siseturgudel mõne kauba, teenuse, jaemüüja või teenuseosutajaga tekkinud probleemidest. Kahjude keskmine hinnanguline väärtus on 375 eurot juhtumi kohta. 60% küsitletud tarbijatest jõudis neid rahuldava lahenduseni otse müüjaga suheldes, kuid ülejäänud 40% ei saanud mingit õiguskaitset. Neist 25% ei esitanud kaebustki. Tarbijaid, kes ettevõtteid vaidluste korral kohtusse kaebavad, on väga vähe (viimase 12 kuu jooksul probleemidega kimpu sattunutest kõigest 2%). Paljud ei esitanud kaebust sellepärast, et tegemist oli liiga väikeste rahasummadega (26%), nad arvasid, et menetlus on ostusummaga võrreldes liiga kallis (13%) või võtab liiga palju aega (12%).

Väiksemate kohtuvaidluste menetlus on mõeldud just sellisteks juhtudeks. Samas ei ole see süsteem eriti teada ja seda kasutatakse vähe. Seepärast püüab Euroopa Komisjon koostöös liikmesriikidega suurendada teadlikkust Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlusest ja tagada selle rakendamise. Näiteks tehakse koostööd kohtuvõimude ja Euroopa Tarbijakaitsekeskustega, et tutvustada menetlust tarbijatele ja kohtunikele.

Positiivne näide selle kohta, kuidas väiksemate kohtuvaidluste menetlus töötab

Austria tarbija tellis Saksamaa veebisaidilt surfamisrõivastust ja tegi pangaülekandega 228 euro suuruse ettemaksu. Müüja ei saatnud talle kaupa ega tagastanud ka ostusummat. Selle peale algatas tarbija Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse. Linzi linnas asuv Austria kohus tegi tarbija kasuks otsuse, mille viisid täide Saksamaa ametivõimud Charlottenburgis. Selle tulemusena hüvitati tarbijale ostusumma.

Taust

Euroopa väiksemate kohtuasjade menetluse (määrus (EÜ) nr 861/2007) eesmärk on parandada juurdepääsu õigusemõistmisele. Selleks on lihtsustatud väikseid nõudeid käsitlevate piiriüleste kohtuvaidluste lahendamist ja vähendatud kulusid. Menetlus loodi esmajoones selleks, et aidata tarbijatel kasutada oma õigusi ja tagada neile juurdepääs õigusemõistmisele piiriüleste probleemide puhul. Seda hakati kohaldama 1. jaanuaril 2009.

„Väiksemad kohtuvaidlused” on juhtumid, mille puhul on tegemist kuni 2000 euro suuruste summadega intressi, kulusid ja muid kõrvalnõudeid arvestamata (ajahetkel, mil nõudevorm pädeva kohtu poolt vastu võetakse). Otsus tehakse tarbija elukohariigis või kohtusse kaevatud ettevõtte asukohariigis, kui tarbija seda soovib. Otsus kaitseb tema menetlusõigusi ja kuulub kohe täideviimisele kaotanud osapoole riigis ning mis tahes muus ELi riigis. Menetlus viiakse läbi peamiselt kirjalikult eelnevalt kindlaksmääratud vormide abil. Poolte esindamine advokaadi poolt ei ole kohustuslik.

Alates 2013. aastast saavad seitsme pilootriigi (Portugal, Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa, Madalmaad, Tšehhi Vabariik ja Austria) tarbijad täita väiksemate kohtuvaidluste avaldusi ning viia kogu kohtumenetluse läbi veebis Euroopa e-õiguskeskkonna portaali kaudu. Standardvormide elektroonilised versioonid on ELi 22 ametlikus keeles juba veebis kättesaadavad.

Lisateave

Speech by Vice-President Reding at the European Consumer Summit 2013

SPEECH/13/237

Euroopa Komisjon – väiksemate kohtuvaidluste menetlus

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/eu-procedures/index_en.htm

e-õiguskeskkonna portaal – väiksemate kohtuvaidluste menetlus

https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_form_action.do?idTaxonomy=177&plang=et&init=true&refresh=1

Euroopa Tarbijakaitsekeskuste võrgustiku aruanne

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar