Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2013

Η Επιτροπή επιδιώκει τη συγκέντρωση απόψεων για τη βελτίωση των μέσων προσφυγής για τους καταναλωτές σε διασυνοριακές αξιώσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τους καταναλωτές και τις μικρές επιχειρήσεις σε μικρής κλίμακας διασυνοριακές διαφορές. Η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών προσφέρει ένα φθηνό και εύκολο τρόπο για την επίλυση διασυνοριακών διαφορών για ποσά όχι μεγαλύτερα των 2.000 ευρώ, χωρίς περίπλοκες νομικές διαδικασίες. Μπορεί να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου οι καταναλωτές χρειάζεται να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, π.χ. λόγω της μη παράδοσης αγαθών που παραγγέλθηκαν από άλλη χώρα της ΕΕ. Ωστόσο, σχετική περσινή έκθεση του δικτύου Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών διαπιστώνει ότι αυτή η φιλική προς το χρήστη διαδικασία δεν είναι ακόμη γνωστή στο ευρύ κοινό και συχνά η χρήση της είναι πολύ περιορισμένη (IP/12/985). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά τώρα την εισροή στοιχείων από τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και το ευρύ κοινό σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί σήμερα η διαδικασία μικροδιαφορών και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να βελτιωθεί, να απλουστευθεί και να εκσυγχρονιστεί. Σκοπός είναι να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη στις διασυνοριακές αγορές, βοηθώντας τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν πλήρως την ενιαία αγορά της Ευρώπης.

Η Aντιπρόεδρος κ. Viviane Reding, Eπίτροπος της ΕΕ για τη Δικαιοσύνη, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Η αναζήτηση διασυνοριακών ευκαιριών είναι ένας τρόπος για να βρίσκουν οι καταναλωτές τις καλύτερες ευκαιρίες σε ολόκληρη την ενιαία αγορά της ΕΕ. Οι αγορές μέσω του διαδικτύου διευκολύνουν ακόμα πιο πολύ την πρόσβαση στις εν λόγω ευκαιρίες. Μερικές φορές όμως, μπορεί να υπάρξουν προβλήματα: ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με τα προϊόντα ή με την παράδοση. Προκειμένου να αποφεύγονται δύσκολες, δαπανηρές και χρονοβόρες νομικές διαδικασίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση διευκολύνει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τους καταναλωτές στην Ευρώπη, ούτως ώστε να μπορούν να ασκήσουν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους.»

Η διαβούλευση που ξεκίνησε σήμερα θα διαρκέσει έως τις 10 Ιουνίου 2013, και κατόπιν η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις εισηγήσεις που ελήφθησαν. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση πριν από το τέλος του 2013, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η διαδικασία μικροδιαφορών μετά τα πέντε πρώτα έτη. Η έκθεση θα συνοδεύεται, εφόσον απαιτείται, από πρόταση για την αναθεώρηση του κανονισμού. Η διαβούλευση θα ζητήσει στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται σήμερα η διαδικασία μικροδιαφορών και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βελτιωθεί, θέτοντας ερωτήματα όπως το αν θα πρέπει να αυξηθεί το όριο για τις αξιώσεις πάνω από τα 2.000 ευρώ, αν τα νομικά έγγραφα που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία θα πρέπει να μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά ή αν η διαδικασία θα πρέπει να αντιμετωπίσει το ζήτημα των δικαστικών εξόδων.

Στις εγχώριες αγορές, περίπου το 20 % των ευρωπαίων καταναλωτών αναφέρουν ότι έχουν αντιμετωπίσει πρόβλημα κατά τους τελευταίους 12 μήνες σχετικά με προϊόν, υπηρεσία, έμπορο λιανικής πώλησης ή πάροχο. Η μέση εκτιμώμενη αξία των ζημιών είναι 375 ευρώ ανά υπόθεση. Το 60 % των ερωτηθέντων καταναλωτών βρήκαν ικανοποιητική λύση με απευθείας επαφή με τον έμπορο, αλλά το υπόλοιπο 40 % δεν βρήκε ικανοποίηση, και από αυτούς το 25 % δεν προσπάθησε καν να υποβάλει καταγγελία. Ο αριθμός των καταναλωτών που προσφεύγουν στο δικαστήριο, όταν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα, είναι πολύ χαμηλός (το 2 % των καταναλωτών που αντιμετώπισαν πρόβλημα κατά τους τελευταίους 12 μήνες). Πολλοί είπαν ότι δεν υπέβαλαν καταγγελία, επειδή τα εν λόγω ποσά ήταν πολύ μικρά (26 %), άλλοι πίστευαν ότι η διαδικασία θα ήταν υπερβολικά δαπανηρή σε σύγκριση με το σχετικό ποσό (13 %) ή ότι θα διαρκούσε υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα (12 %).

Η διαδικασία μικροδιαφορών υπάρχει ακριβώς για τις περιπτώσεις αυτές. Ωστόσο, η διαδικασία δεν είναι ακόμη γνωστή στο ευρύ κοινό και υποχρησιμοποιείται. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για την αύξηση της πληροφόρησης σχετικά με την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών και τη διασφάλιση της εφαρμογής της. Για παράδειγμα, συνεργάζεται με τις δικαστικές αρχές και τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών για να προωθήσει ενεργά τη διαδικασία αυτή στους καταναλωτές και τους δικαστές.

Μια ιστορία επιτυχίας που επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η διαδικασία μικροδιαφορών

Ένας αυστριακός καταναλωτής παράγγειλε ρούχα κυματοδρομίας από γερμανική ιστοσελίδα. Κατέβαλε 228 ευρώ εκ των προτέρων μέσω τραπεζικού εμβάσματος. Ο έμπορος δεν παρέδωσε ποτέ τα ρούχα και δεν επέστρεψε το ποσό της αγοράς. Ως εκ τούτου, ο καταναλωτής κίνησε την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών. Στο Linz, το αρμόδιο αυστριακό δικαστήριο εξέδωσε απόφαση υπέρ του καταναλωτή, η οποία εφαρμόστηκε από τις γερμανικές αρχές στο Charlottenburg. Στη συνέχεια επιστράφηκε στον καταναλωτή το ποσό της αγοράς.

Ιστορικό

Η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007) σκοπό έχει να βελτιώσει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη με την απλούστευση της διασυνοριακής εκδίκασης μικροδιαφορών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και να μειώσει το κόστος. Σχεδιάστηκε ειδικά για να βοηθήσει τους καταναλωτές να διεκδικούν τα δικαιώματά τους και να εξασφαλίζουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε διασυνοριακές υποθέσεις. Άρχισε να εφαρμόζεται την 1η Ιανουαρίου 2009.

«Μικροδιαφορές» είναι υποθέσεις που αφορούν ποσά όχι μεγαλύτερα των 2 000 ευρώ, εκτός των τόκων, των δαπανών και των λοιπών εξόδων (τη στιγμή της υποβολής της αξίωσης στο αρμόδιο δικαστήριο). Η απόφαση λαμβάνεται στη χώρα διαμονής του καταναλωτή ή στη χώρα της εταιρείας κατά της οποίας στρέφεται ο καταναλωτής σε περίπτωση που αυτός το επιλέξει. Προστατεύει τα διαδικαστικά δικαιώματά του και είναι άμεσα εκτελεστή στη χώρα του ηττηθέντα διάδικου και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ. Η διαδικασία διεξάγεται κυρίως εγγράφως, χρησιμοποιώντας προκαθορισμένα έντυπα. Η εκπροσώπηση από δικηγόρο δεν είναι αναγκαία.

Από το 2013, οι καταναλωτές σε επτά πιλοτικές χώρες (Πορτογαλία, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Κάτω Χώρες, Τσεχική Δημοκρατία και Αυστρία) θα μπορούν να συμπληρώσουν τα έντυπα αξίωσης μικροδιαφορών και να διενεργήσουν ολόκληρη τη δικαστική διαδικασία ηλεκτρονικά, μέσω της δικτυακής πύλης ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice portal). Οι ηλεκτρονικές εκδόσεις των τυποποιημένων εντύπων διατίθενται ήδη ηλεκτρονικά (σε 22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ).

Για περισσότερες πληροφορίες

Speech by Vice-President Reding at the European Consumer Summit 2013

SPEECH/13/237

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – διαδικασία μικροδιαφορών

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/eu-procedures/index_en.htm

Ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη ηλεκτρονικής δικαιοσύνης – έντυπα διαδικασίας μικροδιαφορών

https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_form_action.do?idTaxonomy=177&plang=el&init=true&refresh=1

Έκθεση ΕΚΚ

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar