Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 19. marts 2013

Kommissionen indhenter forslag til forbedring af forbrugernes klageadgang i forbindelse med grænseoverskridende tvister

Europa-Kommissionen iværksætter i dag en offentlig høring om, hvordan man kan lette forbrugernes og de små virksomheders adgang til domstolene i forbindelse med små grænseoverskridende tvister. Den europæiske småkravsprocedure er en billig og nem måde at bilægge grænseoverskridende tvister om beløb under 2 000 EUR på – uden at skulle ty til komplicerede retssager. Den kan anvendes i sager, hvor forbrugerne har brug for at håndhæve deres rettigheder, f.eks. fordi varer, der er bestilt i et andet EU-land, aldrig er blevet leveret. Men en rapport fra Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre, som blev offentliggjort sidste år, viste, at denne brugervenlige procedure endnu ikke er særlig kendt og sjældent anvendes (IP/12/985). Derfor beder Europa-Kommissionen nu forbrugerne, virksomhederne og offentligheden om at give en tilbagemelding på, hvordan den europæiske småkravsprocedure fungerer i praksis i dag, og hvordan den kan forbedres, forenkles eller moderniseres. Målet er at øge tilliden til grænseoverskridende handel og hjælpe forbrugere og virksomheder med at få fuldt udbytte af Europas indre marked.

Næstformand i Europa-Kommissionen og kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding, udtaler: "Forbrugerne får mest muligt for pengene på EU's indre marked ved at søge efter gode tilbud på tværs af grænserne. Onlinehandel gør det endnu nemmere at udnytte disse tilbud. Men af og til går det galt. Der kan være problemer med varerne eller med leveringen. For at undgå vanskelige, dyre og langvarige retssager letter EU forbrugernes adgang til domstolene i Europa, så de på en effektiv måde kan gøre deres rettigheder gældende."

Høringen, der iværksættes i dag, er åben frem til den 10. juni 2013, hvorefter Kommissionen vil evaluere de indkomne forslag og inden udgangen af 2013 fremlægge en rapport om, hvordan småkravsproceduren fungerer efter de første fem år. Rapporten ledsages om nødvendigt af et forslag til revision af forordningen om den europæiske småkravsprocedure. I forbindelse med høringen bliver borgerne bl.a. bedt om at give en tilbagemelding på, hvordan småkravsproceduren anvendes i dag, og hvordan den kan forbedres. Den vil bl.a. omfatte spørgsmål om: hvorvidt tærsklen for krav skal være højere end 2 000 EUR, om det skal være muligt at indsende dokumenter i sagen elektronisk, og om proceduren skal tage spørgsmålet om retsgebyrer op.

Omkring 20 % af de europæiske forbrugere har inden for de seneste 12 måneder oplevet problemer på deres nationale markeder med hensyn til varer, tjenesteydelser, detailhandel eller levering. Det gennemsnitlige tab anslås til at ligge på 375 EUR. 60 % af de forbrugere, der deltog i undersøgelsen, fandt frem til en tilfredsstillende løsning med forhandleren, men de resterende 40 % opnåede ingenting, og 25 % af disse indbragte slet ikke en klage. Antallet af forbrugere, der anlægger sag mod virksomheder, når der opstår et problem, er yderst begrænset (2 % af alle dem, der har oplevet et problem inden for de seneste 12 måneder). Mange tilkendegav, at de ikke havde klaget, fordi det pågældende beløb var ubetydeligt (26 %), eller fordi de troede, at proceduren ville indebære flere omkostninger end det pågældende beløb (13 %), eller tage for lang tid (12 %).

Småkravsproceduren er netop oprettet til disse sager. Proceduren er imidlertid endnu ikke særlig kendt og anvendes sjældent. Europa-Kommissionen samarbejder derfor med medlemsstaterne om at udbrede kendskabet til den europæiske småkravsprocedure og sikre håndhævelse af den. F.eks. samarbejder Kommissionen med retsvæsenet og de europæiske forbrugercentre om aktivt at fremme proceduren blandt forbrugere og dommere.

En succeshistorie, som viser, hvordan småkravsproceduren fungerer

En østrigsk forbruger bestilte surfertøj fra en tysk hjemmeside. Han forudbetalte via en bankoverførsel købsprisen på 228 EUR. Forhandleren leverede aldrig det pågældende tøj og tilbagebetalte heller ikke købsprisen. Forbrugeren indledte derfor en europæisk småkravsprocedure. Den østrigske domstol i Linz traf en retsafgørelse, som gav forbrugeren medhold, og som blev fuldbyrdet af de tyske myndigheder i Charlottenburg. Forbrugeren fik derefter tilbagebetalt købsprisen.

Baggrund

Den europæiske småkravsprocedure (forordning (EF) nr. 861/2007) har til formål at lette adgangen til domstolene ved at forenkle behandlingen af grænseoverskridende retstvister vedrørende småkrav på det civil- og handelsretslige område og nedbringe omkostningerne herved. Den er specielt udformet til at hjælpe forbrugerne med at gøre deres rettigheder gældende og sikre adgang til domstolene i grænseoverskridende sager. Proceduren trådte i kraft den 1. januar 2009.

Småkrav er sager, der vedrører beløb under 2 000 EUR, ekskl. renter, udgifter og forskud (på det tidspunkt, hvor den kompetente domstol modtager anmodningsformularen). Retsafgørelsen træffes i forbrugerens bopælsland eller i den sagsøgte virksomheds bopælsland, hvis forbrugeren måtte ønske det. Retsafgørelsen beskytter forbrugerens proceduremæssige rettigheder og fuldbyrdes i den tabende parts bopælsland og i alle øvrige EU-medlemsstater. Proceduren gennemføres hovedsagelig skriftligt ved hjælp af faste formularer. Der stilles ikke krav om repræsentation ved en advokat.

Fra 2013 vil forbrugerne i syv pilotlande (Portugal, Estland, Frankrig, Tyskland, Nederlandene, Tjekkiet og Østrig) kunne udfylde formularerne vedrørende småkrav og gennemføre hele proceduren online via e-justice-portalen. Elektroniske versioner af standardformularerne findes allerede online (på 22 officielle EU-sprog).

Yderligere oplysninger

Speech by Vice-President Reding at the European Consumer Summit 2013

SPEECH/13/237

Europa-Kommissionen – Småkravsproceduren

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/eu-procedures/index_en.htm

e-justice-portalen – Småkravsproceduren

https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-da.do

Rapport fra Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm

Kontaktpersoner :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar