Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 19. března 2013

Komise chce vědět, jak zlepšit vymáhání spotřebitelských práv u přeshraničních pohledávek

Evropská komise dnes zahájila veřejnou konzultaci o tom, jak zlepšit přístup spotřebitelů a malých podniků k právní ochraně v případě drobných přeshraničních sporů. Evropské řízení o drobných nárocích nabízí levný a snadný způsob řešení přeshraničních sporů o částky nepřevyšující 2 000 eur bez komplikovaných právních řízení. Tento postup mohou spotřebitelé využít při vymáhání svých práv, například v případě nedoručení zboží, které bylo objednáno v jiné zemi EU. Z loňské zprávy, kterou vydala síť evropských spotřebitelských center, však vyplynulo, že tento uživatelsky jednoduchý systém dosud není všeobecně znám a často není dostatečně využíván (IP/12/985). Evropská komise nyní hodlá prostřednictvím konzultace požádat spotřebitele, podniky a širokou veřejnost o jejich názor na současné fungování řízení o drobných nárocích a na to, jak by bylo možné tento systém zlepšit, zjednodušit a zmodernizovat. Komise se snaží zvýšit důvěru v přeshraniční nakupování, aby tak spotřebitelé a podniky mohly plně využívat potenciálu jednotného evropského trhu.

Místopředsedkyně Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost, prohlásila: „Spotřebitelé, kteří chtějí na jednotném trhu EU nakupovat co nejvýhodněji, často vyhledávají lákavé nabídky ze zahraničí. Tyto výhodné nákupy jsou díky internetu ještě jednodušší. Občas se ale objeví potíže: mohou se vyskytnout problémy se zbožím nebo s jeho doručením. Ve snaze vyhnout se obtížným, nákladným a zdlouhavým právním řízením nyní Evropská unie poskytuje spotřebitelům snadnější přístup k právní ochraně, aby se mohli účinně domáhat svých práv.“

Konzultace, jež byla dnes zahájena, bude probíhat do 10. června 2013, a poté Komise posoudí obdržené příspěvky. Do konce roku 2013 podá Komise hodnotící zprávu o řízení o drobných nárocích v jeho prvních pěti letech fungování. Zpráva bude případně doprovázena návrhem změny nařízení o drobných nárocích. Cílem konzultace je zjistit, jak je řízení o drobných nárocích v současnosti využíváno a jak by bylo možné tento systém zlepšit, zda by se práh pro částky, jež jsou předmětem přeshraničních sporů, neměl zvýšit nad 2 000 eur, dále zda by se právní dokumenty v rámci řízení měly zasílat elektronicky nebo zda by se řízení mělo zabývat otázkou soudních poplatků.

V rámci trhů členských států přibližně 20 % evropských spotřebitelů udává, že v uplynulých 12 měsících měli problém se zbožím, službami, prodejcem či dodavatelem. Průměrná odhadovaná hodnota ztrát činí 375 eur na jeden případ. 60 % dotazovaných spotřebitelů dosáhlo uspokojivého řešení přímo u obchodníka, avšak zbývajících 40 % nezískalo žádné odškodnění, přičemž 25 % z nich se ani nepokusilo o stížnost. Počet spotřebitelů, kteří v případě problému podali na podniky žalobu, je velmi nízký (2 % těch, kteří se v uplynulých 12 měsících setkali s problémy). Mnoho dotazovaných uvedlo, že si nestěžovali z důvodu, že se jednalo o příliš nízké částky (26 %), nebo protože se domnívali, že řízení by bylo s ohledem na danou částkou neúměrně nákladné (13 %) nebo že by trvalo příliš dlouho (12 %).

Řízení o drobných nárocích bylo zavedeno právě z těchto důvodů; není však dosud dostatečně známé a využívané. Evropská komise proto spolupracuje s členskými státy na zvyšování povědomí o evropském řízení o drobných pohledávkách a na zajištění jeho účinného využívání. Je také v kontaktu například se soudními orgány a s evropskými spotřebitelskými centry s cílem aktivně podpořit tento systém mezi spotřebiteli a soudci.

Příklad

Jeden rakouský surfař si na německé internetové stránce objednal neoprenovou kombinézu. Bankovním převodem zaplatil 228 eur. Obchodník zboží nikdy nedodal a ani nevrátil zaplacenou částku. Spotřebitel tedy zahájil evropské řízení o drobných nárocích. Příslušný rakouský soud v Linci vydal rozsudek ve prospěch spotřebitele, který vykonaly německé orgány v Charlottenburgu. Spotřebitel poté zaplacený obnos získal zpět.

Souvislosti

Evropské řízení o drobných nárocích (nařízení (ES) č. 861/2007) bylo zavedeno s cílem zlepšit přístup k právní ochraně díky zjednodušenému řešení přeshraničních sporů v občanskoprávních a obchodních záležitostech a díky snížení nákladů. Bylo vytvořeno především proto, aby pomáhalo spotřebitelům domáhat se svých práv a zlepšit přístup k právní ochraně v přeshraničních případech. Tento mechanismus vstoupil poprvé v platnost dne 1. ledna 2009.

„Drobné nároky“ jsou případy týkající se částek do 2 000 eur, kromě úroků, výdajů a jiných plateb (v okamžiku, kdy formulář žaloby obdrží příslušný soud). Rozsudek je vyhlášen v zemi bydliště spotřebitele, nebo v zemi žalované společnosti, pokud si tak přeje spotřebitel. Rozsudek slouží ochraně procesních práv spotřebitele a je přímo vymahatelný v zemi strany, která při prohrála, a v jakémkoli jiném členském státě EU. Řízení probíhá převážně písemně za použití předem stanovených formulářů. Zastupování právníkem se nevyžaduje.

Od roku 2013 budou mít spotřebitelé ze 7 pilotních zemí (Portugalsko, Estonsko, Francie, Německo, Nizozemsko, Česká republika a Rakousko) možnost vyplňovat formuláře týkající se drobných nároků a vést celé soudní řízení on-line na portálu e-Justice. Elektronické verze standardních formulářů jsou již dostupné na internetu ve 22 úředních jazycích EU.

Další informace

Speech by Vice-President Reding at the European Consumer Summit 2013

SPEECH/13/237

Evropská komise – řízení o drobných nárocích

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/eu-procedures/index_en.htm

Portál e-Justice – formuláře týkající se drobných nároků

https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-cs.do

Zpráva sítě evropských spotřebitelských center

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar