Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 19 март 2013 г.

Комисията събира мнения относно подобряването на правната защита за потребителите при трансгранични искове

Европейската комисия стартира днес публична консултация относно способите за осигуряване на по-добър достъп до правосъдие на потребителите и малките предприятия при трансгранични спорове, засягащи искове в малък размер. Европейската процедура за искове с малък материален интерес представлява евтин и лесен способ за уреждането на трансгранични спорове, свързани с искове на стойност до 2 000 евро, без да се преминава през сложни правни процедури. Процедурата може да се използва в случаи, в които потребителите искат да упражнят своите права — например когато не са били доставени стоки, поръчани от друга държава от ЕС. Според доклад на мрежата на европейските потребителски центрове от миналата година обаче тази лесна за използване процедура все още не е широко позната и често не се използва в достатъчна степен (IP/12/985). Сега Европейската комисия търси мненията на потребителите, предприятията и широката общественост за това как процедурата за искове с малък материален интерес работи в момента и как тя може да бъде подобрена, опростена или модернизирана. Целта е да се постигне по-голяма сигурност при трансграничното пазаруване, като се помогне на потребителите и предприятията да се възползват в пълна степен от единния европейски пазар.

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по въпросите на правосъдието Вивиан Рединг заяви:Търсенето на изгодни трансгранични оферти е начин за потребителите да намерят „най-добрите оферти“ на единния пазар на ЕС. С пазаруването онлайн тези изгодни сделки стават все по-достъпни. Понякога обаче могат да възникнат проблеми: може да има проблем със самите стоки или с тяхната доставка. За да се избегнат тежките, скъпоструващи и бавни правни процедури, Европейският съюз улеснява достъпа до правосъдие на потребителите в Европа, така че те да могат ефективно да упражняват своите права.“

Започналата днес консултация ще продължи до 10 юни 2013 г., след което Комисията ще оцени получените отговори и мнения. След като извърши тази оценка, до края на 2013 г. Комисията ще докладва за това как е функционирала процедурата за искове с малък материален интерес през първите пет години след своето въвеждане. Ако е необходимо, докладът ще бъде придружен от предложение за изменение на Регламента за исковете с малък материален интерес. В рамките на консултацията ще се търсят мнения за това как процедурата за искове с малък материален интерес се използва в момента и как може да бъде подобрена, като в нея ще се съдържат въпроси, като например дали следва максималният размер на исковете да бъде увеличен над 2 000 евро, дали правната документация по процедурата следва да може да се изпраща и по електронен път, както и дали в рамките на процедурата следва да се разглежда въпросът за съдебните такси.

На вътрешните пазари около 20 % от европейските потребители съобщават, че през последните 12 месеца са се сблъсквали с проблем, свързан със стока, услуга, търговец на дребно или доставчик. Средната стойност на понесените вреди за отделен случай се оценява на 375 евро. 60 % от потребителите, участвали в проучването, са стигнали до удовлетворително решение в пряк контакт с търговеца, но останалите 40 % не са получили никаква компенсация, като 25 % от тях дори не са направили опит да се оплачат. Броят на потребителите, които отнасят спора с предприятия пред съда при възникнал проблем, е много малък (2 % от сблъскалите се с проблем през последните 12 месеца). Много от тях заявяват, че не са подали жалба, тъй като сумите — предмет на спора, са били твърде малки (26 %) или понеже са били на мнение, че процедурата ще бъде твърде скъпа в сравнение с въпросната сума (13 %) или че ще отнеме твърде дълго (12 %).

Процедурата за искове с малък материален интерес съществува именно за такива случаи. Тя обаче още не е широко позната и не се използва в достатъчна степен. По тази причина Европейската комисия работи съвместно с държавите членки, за да повиши осведомеността за европейската процедура за искове с малък материален интерес и да осигури прилагането на практика. Например Комисията работи съвместно с органите на съдебната власт и европейските потребителски центрове с цел активно да популяризира процедурата сред потребителите и съдиите.

Пример от практиката за доказан успех на процедурата за искове с малък материален интерес

Австрийски потребител поръчал облекло за сърф от германски уебсайт и предварително заплатил 228 евро по банков път. Търговецът така и не доставил облеклото, нито възстановил покупната цена. По тази причина потребителят започнал европейска процедура за искове с малък материален интерес. Компетентният австрийски съд в Линц постановил решение в полза на потребителя, което е изпълнено от германските власти в Шарлотенбург. Впоследствие на потребителя е била възстановена покупната цена.

Контекст

С Европейската процедура за искове с малък материален интерес (Регламент (ЕО) № 861/2007) се цели да се подобри достъпът до правосъдие чрез опростяване на исковото производство във връзка с трансгранични спорове по искове с малък материален интерес по граждански и търговски дела и намаляване на разходите. Процедурата бе специално замислена, за да се помогне на потребителите да упражняват своите права и за да се гарантира достъпът до правосъдие при трансгранични съдебни спорове. За първи път процедурата започна да се прилага на 1 януари 2009 г.

При „исковете с малък материален интерес“ стойността на иска не надвишава 2 000 евро, като в тази сума не се включват лихвите, разноските и разходите (към момента на получаване на исковия формуляр от компетентния съд). Съдебното решение се постановява в държавата на пребиваване на потребителя или в държавата, в която е установено дружеството ответник, ако потребителят предпочете това. То осигурява защитата на процесуалните права на потребителя и подлежи на пряко изпълнение в държавата на загубилата страна и в която и да било друга държава от ЕС. Процедурата протича главно в писмена форма, като се използват предварително определени формуляри. Представителството от адвокат не е задължително.

От 2013 г. чрез Европейския портал за електронно правосъдие на потребителите в седем държави (Португалия, Естония, Франция, Германия, Нидерландия, Чешката република и Австрия) в рамките на пилотен проект ще бъде предоставена възможност за попълване на формулярите за искове с малък материален интерес и за водене на цялата съдебна процедура по интернет. Електронните версии на стандартните формуляри вече са достъпни онлайн (на 22 официални езика на ЕС).

За повече информация

Speech by Vice-President Reding at the European Consumer Summit 2013

SPEECH/13/237

Европейска комисия — Процедура за искове с малък материален интерес

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/eu-procedures/index_en.htm

Европейски портал за електронно правосъдие — Формуляри за искове с малък материален интерес

https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_form_action.do?idTaxonomy=177&plang=bg&init=true&refresh=1

Доклад на мрежата на европейските потребителски центрове

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar