Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 19. marca 2013

Okolje: pomoč Komisije državam članicam za bolj trajnostno ravnanje z odpadki

Vsako leto vsak evropski državljan proizvede več kot 500 kilogramov komunalnih odpadkov. Od tega jih gre več kot tretjina naravnost na odlagališče. Nekatere države članice komunalne odpadke učinkovito uporabijo in jih več kot 60 % reciklirajo ali kompostirajo, druge pa imajo pri ravnanju z njimi težave. Evropski komisar za okolje Janez Potočnik se je danes v Bruslju udeležil seminarja na visoki ravni, kjer so razpravljali o pomoči državam članicam, ki pri uvajanju trajnostnih praks ravnanja z odpadki zaostajajo. Cilj je, da bi te države s pomočjo prilagojenih načrtov in praktičnih priporočil izboljšale svoje politike ravnanja z odpadki in se osredotočile na učinkovito izvajanje zakonodaje EU o odpadkih. Seminarja so se udeležile Bolgarija, Češka, Estonija, Grčija, Italija, Litva, Latvija, Poljska, Romunija in Slovaška. Vzporedno s seminarjem je Evropska agencija za okolje objavila podrobno analizo o dosežkih na področju politik ravnanja s komunalnimi odpadki v EU v zadnjem desetletju.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „Številne države članice se še vedno prepogosto zatekajo k odlaganju odpadkov, kar ni v skladu z našimi prizadevanji za Evropo, gospodarno z viri. Če odpadke zakopljemo, izgubimo ogromno dragocenih snovi, hkrati pa ne izkoristimo možnosti za nova delovna mesta, gospodarsko rast in zmanjšanje vplivov na zdravje ljudi. V trenutnih gospodarskih razmerah moramo najti načine za učinkovitejše ravnanje z odpadki, ki bo spodbujalo ustvarjanje delovnih mest in zmanjšalo pritisk na naravne vire.“

Čeprav je bil v EU dosežen pomemben napredek na področju ravnanja z odpadki in izvajanja zakonodaje o odpadkih, so v večini, če ne vseh državah članicah, potrebne nadaljnje izboljšave.

V načrtih je poudarjena potreba po uporabi gospodarskih instrumentov za izboljšanje ravnanja s komunalnimi odpadki, npr. obdavčitev in prepovedi odlaganja in sežiganja odpadkov, shem za odgovornost proizvajalcev in spodbud za preprečevanje nastajanja odpadkov ter za njihovo ponovno uporabo in recikliranje (npr. sistem „plačaj, ko odvržeš“). Druga priporočila iz načrtov se nanašajo na boljši nadzor in statistično analizo, učinkovitejše ločevanje odpadkov, boljše upravljanje, posodobitev strategij za ravnanje z odpadki in ukrepe za boljše sodelovanje javnosti.

V priporočilih je prav tako navedeno, da bi se morale prihodnje naložbe na področju ravnanja z odpadki v prvi vrsti osredotočiti na preprečevanje nastajanja, ponovno uporabo, recikliranje in kompostiranje, torej možnosti, ki so v hierarhiji ravnanja z odpadki iz okvirne direktive o odpadkih določene kot najprimernejše. To priporočilo je v skladu z večletnim finančnim okvirom za obdobje 2014–2020, v katerem so opredeljeni predhodni pogoji za financiranje iz strukturnih skladov EU. Ti določajo, da bi morali financirani projekti upoštevati hierarhijo ravnanja z odpadki in državam članicam pomagati pri doseganju pravno zavezujočih ciljev EU, npr. 50 % recikliranih komunalnih odpadkov.

Naslednji koraki

Komisija v sodelovanju z Evropsko agencijo za okolje načrtuje še več seminarjev o ravnanju s komunalnimi odpadki v drugih državah članicah. Podrobno bodo analizirani nacionalni načrti ravnanja z odpadki in programi preprečevanja nastajanja odpadkov, ki jih bodo države članice dokončale in Komisiji predložile do decembra 2013.

Začel se je tudi postopek pregleda ključnih pravno zavezujočih ciljev za konec leta 2014, zapisanih v zakonodaji EU o odpadkih. Pregledu bodo morda sledili predlogi za okrepitev ciljev za boljšo gospodarnost z viri.

Ozadje

Avgusta 2012 je Komisija objavila preglednico dosežkov, v kateri so države članice razvrščene po svoji uspešnosti na področju ravnanja s komunalnimi odpadki. Glavne težave so preveč odlaganja odpadkov (do 95 %), premalo recikliranja (manj kot 20 %) zaradi slabih shem ločevanja odpadkov in nezadostne infrastrukture ter premalo spodbud za preprečevanje nastajanja odpadkov, njihove ponovne uporabe in recikliranja. Najuspešnejše države članice na tem področju – Avstrija, Belgija, Danska, Nemčija, Nizozemska in Švedska – imajo celovite sisteme zbiranja odpadkov, na odlagališča odvržejo manj kot 5% odpadkov in v celoti izrabijo gospodarske instrumente za spodbujanje učinkovitega ravnanja z odpadki. Tudi v državah članicah, kjer visoka stopnja sežiganja lahko ovira razvoj boljših možnosti za ravnanje z odpadki, npr. ponovno uporabo in recikliranje, je še prostora za izboljšave.

Okvirna direktiva o odpadkih določa hierarhijo ravnanja z odpadki in na prvo mesto postavlja preprečevanje nastajanja, ponovno uporabo in recikliranje, šele potem pa sežiganje z energetsko predelavo. Odlaganje in sežiganje brez energetske predelave pa sta skrajni možnosti. Nedavna študija, pripravljena za Komisijo, ocenjuje, da bi popolno izvajanje zakonodaje EU o odpadkih prihranilo 72 milijard evrov na leto, povečalo letni promet sektorja EU za ravnanje z odpadki in recikliranje za 42 milijard evrov ter do leta 2020 ustvarilo več kot 400 000 delovnih mest.

Ta seminar je del širše pobude za spodbujanje upoštevanja okvirne direktive. Po objavi preglednice dosežkov avgusta 2012 je Komisija v zadnji četrtini leta 2012 organizirala bilateralne seminarje, da bi se bolje seznanila s stanjem v vsaki izmed desetih držav članic in pripravila nacionalne načrte s posebnimi možnostmi za izboljšanje ravnanja z odpadki.

Več informacij:

Načrti za vsako državo članico:

http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/support_implementation.htm

Sporočilo za javnost Evropske agencije za okolje

http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/highest-recycling-rates-in-austria

Postopek pregleda ciljev:

http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm

Središče okoljskih podatkov Eurostata o odpadkih:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/introduction

Spletna stran Komisije o ravnanju z odpadki:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Sporočilo za javnost o Zeleni rasti: IP/12/18

Kontakta:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar