Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 19. marca 2013

Životné prostredie: Komisia usmerňuje členské štáty na ceste k udržateľnému nakladaniu s odpadom

Každý európsky občan vyprodukuje každý rok viac ako 500 kilogramov komunálneho odpadu, pričom viac ako tretina z neho putuje rovno na skládku. Zatiaľ čo niektorým členským štátom sa darí využívať tieto zdroje produktívnym spôsobom tým, že recyklujú alebo kompostujú približne 60 % svojho komunálneho odpadu, iné s tým majú problémy. Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik sa dnes zúčastňuje na seminári na vysokej úrovni v Bruseli, ktorého cieľom je pomôcť členským štátom, ktoré zaostávajú v oblasti udržateľných postupov nakladania s odpadom. Cieľom je podporiť optimalizáciu ich politík v oblasti odpadov prostredníctvom individuálnych plánov obsahujúcich praktické odporúčania zamerané na účinné vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti odpadov. Na seminári sa zúčastňujú zástupcovia Bulharska, Českej republiky, Estónska, Grécka, Talianska, Litvy, Lotyšska, Poľska, Rumunska a Slovenska. Európska environmentálna agentúra (EEA) zároveň uverejnila podrobnú analýzu výsledkov, ktoré sa dosiahli v oblasti politík nakladania s komunálnym odpadom v EÚ v uplynulom desaťročí.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik v tejto súvislosti uviedol: „Mnohé členské štáty sa stále príliš spoliehajú na skládkovanie a to nie je v súlade s naším úsilím o vybudovanie Európy, ktorá efektívnejšie využíva zdroje. Zahrabávanie nášho odpadu na skládkach je obrovskou stratou vzácnych materiálov a premárnenou príležitosťou na vytvorenie ďalších pracovných miest, dosiahnutie hospodárskeho rastu a zníženie vplyvu odpadu na ľudské zdravie. V súčasnej hospodárskej situácii musíme nájsť spôsoby, ako zlepšiť odpadové hospodárstvo, a využívať ho ako impulz na vytvorenie pracovných miest, a pritom zmierniť tlak na prírodné zdroje.“

Hoci sa v celej EÚ dosiahol pri nakladaní s odpadom a vykonávaní právnych predpisov v oblasti odpadov významný pokrok, sú potrebné ďalšie zlepšenia vo väčšine, ak nie všetkých, členských štátov.

V plánoch sa zdôrazňuje potreba využívať hospodárske nástroje na zlepšenie komunálneho odpadového hospodárstva, ako napríklad dane za skládkovanie a spaľovanie odpadov a ich zákazy, systémy zodpovednosti výrobcov a stimuly na podporu predchádzania vzniku odpadu, opätovného využívania a recyklácie (napr. systémy „plať za to, čo vyhodíš“). Medzi ďalšie odporúčania uvedené v plánoch patrí zlepšené monitorovanie a štatistika, zintenzívnenie separovaného zberu odpadu, lepšia správa, aktualizácia stratégií nakladania s odpadom a opatrenia na zvýšenie účasti verejnosti.

Takisto sa v nich poznamenáva, že prioritami budúcich investícií do odpadového hospodárstva by mali byť prevencia, opätovné využívanie, recyklácia a kompostovanie, ktoré sú uprednostňovanými možnosťami v hierarchii odpadového hospodárstva stanovenej v rámcovej smernici o odpadoch. Toto odporúčanie je odrazom viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2014 – 2020, v ktorom sa v nových podmienkach ex-ante v kontexte štrukturálnych fondov EÚ stanovuje, že projekty, ktoré sa majú financovať, by mali byť v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a mali by členským štátom pomáhať pri plnení právne záväzných cieľov EÚ, akým je napríklad cieľ recyklovať 50 % komunálneho odpadu.

Ďalšie kroky

Komisia plánuje usporiadať v spolupráci s Európskou environmentálnou agentúrou ďalšie semináre o nakladaní s komunálnym odpadom v ďalších členských štátoch. Národné plány nakladania s odpadom a programy na predchádzanie vzniku odpadu, ktoré majú členské štáty dokončiť a predložiť Komisii do decembra 2013, budú podrobené podrobnej analýze.

Začal sa aj postup preskúmania kľúčových právne záväzných cieľov, uvedených v právnych predpisoch EÚ o odpadoch, ktorý má trvať do konca roku 2014. Výsledkom tohto preskúmania môžu byť návrhy na posilnenie existujúcich cieľov zameraných na zlepšenie efektívnosti využívania zdrojov.

Súvislosti

Komisia uverejnila v auguste 2012 prehľad výsledkov jednotlivých členských štátov v oblasti nakladania s komunálnym odpadom. Medzi hlavné problémy patrí spoliehanie sa na skládky (až 95 %), nízka miera recyklovania (menej ako 20 %) v dôsledku slabých režimov separovaného zberu a chýbajúcej infraštruktúry a nedostatočné stimuly na podporu predchádzania vzniku odpadov, opakovaného využívania a recyklácie. Členské štáty, ktoré v týchto oblastiach dosiahli najlepšie výsledky – Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Nemecko, Holandsko a Švédsko – majú komplexné systémy zberu odpadu, do skládok ukladajú menej ako 5 % odpadu a v plnej miere využívajú hospodárske nástroje stimulujúce efektívne nakladanie s odpadom. Stále však existuje priestor na zlepšenie aj v členských štátoch, kde vysoké sadzby za spaľovanie môžu brániť rozvoju lepších možností nakladania s odpadom, akými sú opätovné využívanie a recyklácia.

V rámcovej smernici o odpadoch sa stanovuje hierarchia odpadového hospodárstva, ktorá uprednostňuje prevenciu, opätovné využívanie a recykláciu pred spaľovaním, s energetickým zhodnocovaním, a v ktorej sa skládkovanie alebo spaľovanie bez energetického zhodnotenia považuje za poslednú možnosť. V nedávnej štúdii vypracovanej pre Komisiu sa odhaduje, že úplným vykonávaním právnych predpisov EÚ v oblasti odpadov by sa ušetrilo 72 miliárd EUR ročne, zvýšil by sa ročný obrat sektoru odpadového hospodárstva a recyklácie v EÚ o 42 miliárd EUR a do roku 2020 by sa vytvorilo viac ako 400 000 pracovných miest.

Uvedený seminár je súčasťou širšej iniciatívy na podporu dodržiavania právnych predpisov. Po vydaní prehľadu výsledkov v auguste 2012 Komisia zorganizovala v poslednom štvrťroku 2012 bilaterálne semináre s cieľom lepšie spoznať situáciu v každom z daných desiatich členských štátov a vypracovať národné plány s konkrétnymi možnosťami, ako zlepšiť nakladanie s odpadom.

Ďalšie informácie:

Plány pre každý členský štát:

http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/support_implementation.htm

Tlačová správa Európskej environmentálnej agentúry

http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/highest-recycling-rates-in-austria

Proces preskúmania cieľov:

http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm

Eurostat – Centrum environmentálnych údajov o odpade:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/introduction

Webová stránka Komisie o nakladaní s odpadom:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Tlačová správa o ekologickom raste: IP/12/18

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 3593)

Monica Westeren (+32 2 299 1830)


Side Bar