Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada martā

Vide. Komisija palīdz dalībvalstīm panākt ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu

Katru gadu ikviens Eiropas iedzīvotājs rada vairāk nekā 500 kilogramu sadzīves atkritumu, no kuriem vairāk nekā trešdaļa uzreiz nonāk poligonos. Dažām dalībvalstīm šos resursus izdodas izmantot produktīvi, pārstrādājot vai izmantojot kompostā aptuveni 60 % sadzīves atkritumu, turpretim citām apsaimniekošana sagādā grūtības. Šodien Vides komisārs Janess Potočniks piedalās augsta līmeņa seminārā Briselē, lai palīdzētu dalībvalstīm, kuras ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanas praksi nespēj ieviest, kā vajag. Mērķis ir palīdzēt optimizēt šo valstu atkritumu apsaimniekošanas stratēģijas, izstrādājot konkrētām situācijām piemērotus ceļvežus ar praktiskiem ieteikumiem, galveno uzmanību pievēršot ES atkritumu tiesību aktu efektīvai īstenošanai. Seminārā piedalās Bulgārija, Čehija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Latvija, Lietuva, Polija, Rumānija un Slovākija. Vienlaikus Eiropas Vides aģentūra ir publicējusi padziļinātu analīzi par iepriekšējos desmit gados paveikto attiecībā uz sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ES.

Vides komisārs Janess Potočniks teica: “Daudzas dalībvalstis joprojām pārāk paļaujas uz poligoniem, un tas ir pretrunā mūsu centieniem Eiropā panākt resursu lietderīgāku izmantošanu. Atkritumus apglabādami, mēs zaudējam gan vērtīgos materiālus, gan arī iespēju radīt jaunas darbvietas, panākt ekonomikas izaugsmi un samazināt atkritumu ietekmi uz cilvēku veselību. Pašreizējos ekonomikas apstākļos mums jāatrod veidi, kā uzlabot atkritumu apsaimniekošanu, un atkritumi jāizmanto darbvietu radīšanai, vienlaikus pasaudzējot dabas resursus.”

Lai gan visā Eiropas Savienībā atkritumu apsaimniekošanā un atkritumu tiesību aktu īstenošanā ir gūti ievērojami panākumi, lielākajā daļā dalībvalstu, ja ne visās, ir nepieciešami turpmāki pilnveidojumi.

Ceļvežos ir uzsvērta vajadzība izmantot ekonomiskos instrumentus, lai uzlabotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, piemēram, atkritumu poligonu un sadedzināšanas nodokļus un aizliegumus, ražotāju atbildības shēmas un stimulus, kas veicina atkritumu radīšanas novēršanu, atkārtotu izmantošanu un pārstrādi (piemēram, sistēma — “maksā, kad izmet”). Vēl ceļvežos ierosināts pilnveidot novērošanu un statistiku, pastiprināt dalīto vākšanu, uzlabot pārvaldību, modernizēt atkritumu apsaimniekošanas stratēģijas un palielināt sabiedrības līdzdalību.

Tajos arī atzīmēts, ka nākotnē, ieguldot atkritumu apsaimniekošanā, priekšroka dodama atkritumu rašanās novēršanai, atkārtotai izmantošanai, pārstrādei un kompostēšanai. Tie ir vēlamie risinājumi atkritumu apsaimniekošanas hierarhijā, kas izklāstīta Atkritumu pamatdirektīvā. Šis ieteikums ir saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu 2014.‑2020. gadam, kur jauni ex ante nosacījumi saistībā ar ES struktūrfondiem paredz, ka finansējamiem projektiem jāatbilst atkritumu apsaimniekošanas hierarhijai un jāpalīdz dalībvalstīm izpildīt juridiski saistošus ES mērķus, piemēram, 50 % sadzīves atkritumu pārstrādi.

Turpmākie pasākumi

Komisija plāno rīkot vēl citus seminārus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu citās dalībvalstīs sadarbībā ar Eiropas Vides aģentūru. Tiks dziļāk analizēti valstu atkritumu apsaimniekošanas plāni un atkritumu novēršanas programmas, kas dalībvalstīm jāpabeidz un jāiesniedz Komisijai līdz 2013. gada decembrim.

Ir sākusies arī svarīgāko ES atkritumu tiesību aktos iekļauto juridiski saistošo mērķu pārskatīšana, kas jāpabeidz līdz 2014. gada beigām. Pārskatīšanas rezultātā var tikt sagatavoti priekšlikumi, kā nostiprināt izvirzīto mērķi lietderīgāk izmantot resursus.

Konteksts

2012. gada augustā Komisija izdeva rezultātu pārskatu, kurā novērtēts dalībvalstu veikums sadzīves atkritumu apsaimniekošanā. Svarīgākās problēmas, kas jāatrisina, ir pārāk lielā poligonu izmantošana (līdz 95 %), zemais pārstrādes īpatsvars (mazāk par 20 %) vājas dalītās vākšanas sistēmas un infrastruktūras trūkuma dēļ un nepietiekamie stimuli, lai sekmētu atkritumu rašanās novēršanu, atkārtotu izmantošanu un pārstrādi. Dalībvalstīm, kurām šajās jomās ir vislabākie panākumi, proti, Austrijai, Beļģijai, Dānijai, Nīderlandei, Vācijai un Zviedrijai, ir visaptverošas atkritumu savākšanas sistēmas, tās poligonos apglabā mazāk nekā 5 % atkritumu un plaši izmanto ekonomiskos instrumentus, kas stimulē atkritumu efektīvu apsaimniekošanu. Tomēr ir vēl vajadzīgi uzlabojumi pat tajās dalībvalstīs, kur augsts sadedzināšanas īpatsvars, iespējams, kavē atkritumu labākas apsaimniekošanas risinājumu, piemēram, atkārtotas izmantošanas un pārstrādes, attīstību.

Atkritumu pamatdirektīvā ir izklāstīta atkritumu apsaimniekošanas hierarhija, kas paredz sadedzināšanas vietā priekšroku dot atkritumu rašanās novēršanai, atkārtotai izmantošanai un pārstrādei un tikai sliktākajā gadījumā izvēlēties enerģijas reģenerāciju, atkritumu apglabāšanu poligonos un sadedzināšanu bez enerģijas reģenerācijas. Nesen pēc Komisijas pasūtījuma ir veikts pētījums, kurā novērtēts, ka, pilnā mērā īstenojot ES tiesību aktus atkritumu jomā, tiktu ietaupīti 72 miljardi eiro gadā, ES atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes nozarē gada apgrozījums palielinātos par 42 miljardiem eiro un līdz 2020. gadam tiktu radītas vairāk nekā 400 000 darbvietu.

Šis seminārs ietilpst plašākā prasību izpildes veicināšanas iniciatīvā. Pēc rezultātu pārskata izdošanas 2012. gada augustā Komisija 2012. gada pēdējā ceturksnī rīkoja divpusējus seminārus, lai labāk izprastu situāciju desmit dalībvalstīs un sagatavotu valstu ceļvežus ar konkrētiem risinājumiem, kā uzlabot atkritumu apsaimniekošanu.

Papildu informācija:

Katras dalībvalsts ceļvedis:

http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/support_implementation.htm

Eiropas Vides aģentūras paziņojums presei:

http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/highest-recycling-rates-in-austria

Mērķu pārskatīšanas process:

http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm

Eurostat Atkritumu datu centrs:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/introduction

Komisijas vietne par atkritumu apsaimniekošanu:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Paziņojums presei par zaļo izaugsmi: IP/12/18

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar