Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. kovo 19 d., Briuselis

Aplinka. Komisija padeda valstybėms narėms vykdyti tvaraus atliekų tvarkymo įsipareigojimus

Kasmet kiekvienam Europos piliečiui vidutiniškai susidaro apie 500 kg komunalinių atliekų, kurių daugiau kaip trečdalis vežama tiesiai į sąvartyną. Kai kurioms valstybėms pavyksta tuos išteklius panaudoti produktyviai. Jos perdirba ar kompostuoja maždaug 60 proc. komunalinių atliekų. Kitoms valstybėms sekasi sunkiau. Šiandien Briuselyje už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas dalyvauja aukšto lygio seminare, kurio tikslas – padėti valstybėms narėms, kurios nesuskumba įdiegti tvaraus atliekų tvarkymo metodų. Tikimasi, kad parengus šalims pritaikytus planus su praktinėmis rekomendacijomis bus patobulinta atliekų tvarkymo politika ir ypač užtikrintas veiksmingas ES atliekų teisės aktų vykdymas. Seminare dalyvauja Lietuva, Latvija, Estija, Bulgarija, Čekija, Graikija, Italija, Lenkija, Rumunija ir Slovakija. Lygiagrečiai Europos aplinkos agentūra (EEA) paskelbė išsamią pastarojo dešimtmečio pasiekimų tvarkant komunalines atliekas Europos Sąjungoje analizę.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Daugelis valstybių narių pernelyg daug atliekų veža į sąvartynus. Tai nesiderina su mūsų pastangomis pasiekti, kad Europa išteklius naudotų efektyviau. Laidoti atliekas reiškia veltui išmesti brangias medžiagas ir atsisakyti progų sukurti daugiau darbo vietų, skatinti ekonominį augimą ir sumažinti atliekų poveikį žmogaus sveikatai. Šiomis ekonominėmis sąlygomis mums reikia rasti būdų, kaip patobulinti atliekų tvarkymą, ir jais naudojantis skatinti darbo vietų kūrimą. Tai sumažintų ir gamtos išteklių poreikį.“

Visoje ES pasiekta nemaža pažanga tvarkant atliekas ir įgyvendinant atliekų teisės aktus, tačiau daugelyje valstybių narių, o gal ir visose, reikia daugiau pastangų.

Planuose akcentuojama, kad gerinant komunalinių atliekų tvarkymą reikia naudoti ekonomines priemones, tokias kaip sąvartynų ir deginimo mokesčiai ir draudimai, gamintojų atsakomybės schemos ir atliekų prevencijos, pakartotinio naudojimo ir perdirbimo paskatos (pavyzdžiui, faktinio šiukšlių išmetimo apmokestinimo sistemos). Planuose taip pat rekomenduojama gerinti stebėjimą ir statistinių duomenų rinkimą, daugiau atliekų rūšiuoti, tobulinti proceso valdymą, atnaujinti atliekų tvarkymo strategijas ir taikyti priemones, kuriomis labiau įtraukiama visuomenė.

Taip pat nurodoma, kad ateityje investuojant į atliekų tvarkymą reikėtų pirmenybę skirti prevencijai, pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ir kompostavimui. Šie tinkamiausi atliekų tvarkymo sprendimai pirmenybės tvarka nurodyti Atliekų pagrindų direktyvoje. Ta rekomendacija atitinka Daugiametę finansinę programą (2014–2020 m.), kurioje numatytos naujos išankstinės sąlygos norint gauti ES struktūrinių fondų paramą – finansuojamuose projektuose reikės laikytis atliekų tvarkymo hierarchijos ir jie turės padėti valstybėms narėms įvykdyti teisiškai įpareigojančius ES tikslinius planus, pavyzdžiui, perdirbti 50 proc. komunalinių atliekų.

Tolesni veiksmai

Bendradarbiaudama su Europos aplinkos agentūra Komisija ketina surengti papildomus seminarus apie komunalinių atliekų tvarkymą kitose valstybėse narėse. Ji nuodugniai išnagrinės nacionalinius atliekų tvarkymo planus ir atliekų tvarkymo programas, kurias valstybės narės turi baigti rengti ir perduoti jai iki 2013 m. gruodžio mėn.

Be to, prasidėjo pagrindinių su atliekomis susijusių teisiškai įpareigojančių ES tikslinių planų persvarstymo procesas, kuris turi būti baigtas iki 2014 m. pabaigos. Atsižvelgiant į jo rezultatus gali būti parengti teisės aktų pasiūlymai, pagal kuriuos tiksliniai planai būtų sugriežtinti siekiant pagerinti išteklių naudojimo efektyvumą.

Pagrindiniai faktai

2012 m. rugpjūčio mėn. Komisija paskelbė suvestinę, kurioje valstybės narės sureitinguotos pagal tai, kaip jos tvarko komunalines atliekas. Pagrindinės problemos – pernelyg daug atliekų (iki 95 proc.) vežama į sąvartynus, dėl netobulų atskiro rinkimo schemų ir infrastruktūrų trūkumo rūšiuojama per mažai atliekų (mažiau nei 20 proc.), stinga atliekų prevencijos, pakartotinio naudojimo ir perdirbimo paskatų. Geriausiai tose srityse sekasi Austrijai, Belgijai, Danijai, Nyderlandams, Švedijai ir Vokietijai. Šios valstybės narės yra sukūrusios visapusiškas atliekų rinkimo sistemas, į sąvartynus veža mažiau nei 5 proc. savo atliekų ir puikiai išnaudoja ekonomines efektyvaus atliekų tvarkymo priemones. Tačiau galima daugiau nuveikti ir valstybėse narėse, kuriose daug atliekų sudeginama ir dėl to mažiau plėtojamos geresnės atliekų tvarkymo galimybės, kaip antai, pakartotinis naudojimas ir perdirbimas.

Atliekų pagrindų direktyvoje atliekų tvarkymo metodai išvardyti pirmenybės tvarka: prevencija, pakartotinis naudojimas ir perdirbimas vertinami labiau už deginimą išgaunant šilumą. Vežimas į sąvartynus ar deginimas neišgaunant energijos laikomi paskutine išeitimi. Remiantis neseniai Komisijai atliktu tyrimu, visiškai įgyvendinus ES atliekų teisės aktus, iki 2020 m. būtų sutaupyta 72 mlrd. EUR per metus, metinė ES atliekų tvarkymo ir perdirbimo sektoriaus apyvarta padidėtų 42 mlrd. EUR ir būtų sukurta daugiau nei 400 000 darbo vietų.

Surengtas seminaras yra dalis platesnės iniciatyvos, kuria siekiama skatinti teisės aktų vykdymą. Po to, kai 2012 m. rugpjūčio mėn. buvo paskelbta suvestinė, 2012 m. paskutinį ketvirtį Komisija surengė dvišalius seminarus, kad geriau suprastų padėtį kiekvienoje iš 10 valstybių narių ir parengtų nacionalinius planus su konkrečiomis atliekų tvarkymo tobulinimo politikos galimybėmis.

Daugiau informacijos

Visų valstybių narių planai

http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/support_implementation.htm

Europos aplinkos agentūros pranešimas spaudai

http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/highest-recycling-rates-in-austria

Tikslinių planų persvarstymo procesas

http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm

Eurostato Aplinkos atliekų duomenų centras

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/introduction

Atliekų tvarkymui skirta Komisijos svetainė

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Pranešimas spaudai apie tvarų augimą IP/12/18

Asmenys ryšiams:

Joe Hennon tel. +32 2 295 35 93

Monica Westeren tel. +32 2 299 18 30


Side Bar