Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 19. maaliskuuta 2013

Ympäristö: komissio auttaa jäljessä olevia jäsenvaltioita kuromaan kiinni eron muihin jäsenvaltioihin jätehuollon alalla

Euroopassa syntyy joka vuosi yli 500 kiloa yhdyskuntajätettä jokaista kansalaista kohden. Tästä määrästä yli kolmannes päätyy suoraan kaatopaikoille. Jotkin jäsenvaltiot onnistuvat hyödyntämään yhdyskuntajätettä tuottavissa tarkoituksissa ja kierrättävät tai kompostoivat siitä noin 60 prosenttia. Muilla on vaikeuksia yltää samaan. Ympäristökomissaari Janez Potočnik osallistuu tänään Brysselissä järjestettävään korkean tason seminaariin, jossa pohditaan, miten ne jäsenvaltiot, jotka ovat muita jäsenvaltioita jäljessä kestävän jätehuollon alalla, voisivat kuroa eron kiinni. Tavoitteena on auttaa näitä jäsenvaltioita optimoimaan jätestrategiansa laatimalla räätälöityjä etenemissuunnitelmia, jotka sisältävät käytännön suosituksia EU:n jätelainsäädännön täytäntöön panemiseksi tosiasiassa. Seminaarin osallistujamaat ovat Bulgaria, Tšekki, Viro, Kreikka, Italia, Liettua, Latvia, Puola, Romania ja Slovakia. Samaan aikaan Euroopan ympäristökeskus (EEA) julkaisee perusteellisen analyysin yhdyskuntajätehuollon saavutuksista EU:ssa kuluneella vuosikymmenellä.

Monet jäsenvaltiot ovat edelleen liian riippuvaisia kaatopaikoista. Tämä ei ole linjassa resurssitehokkaamman Euroopan tavoitteen kanssa. Jätteiden sijoittaminen kaatopaikoille merkitsee sitä, että menetetään suuria määriä arvokkaita materiaaleja ja mahdollisuus luoda uusia työpaikkoja, lisätä talouskasvua ja vähentää jätteiden haittavaikutuksia ihmisten terveyteen. Talouden nykytilassa on löydettävä keino parantaa jätehuoltoa. Paremman jätehuollon avulla voidaan luoda uusia työpaikkoja ja helpottaa luonnonvaroihin kohdistuvaa kuormitusta, totesi ympäristökomissaari Janez Potočnik.

Vaikka jätehuollon alalla ja jätelainsäädännön täytäntöönpanossa on tapahtunut huomattavaa edistystä kaikkialla EU:ssa, lisäparannuksia tarvitaan useimmissa jäsenvaltioissa.

Etenemissuunnitelmissa korostetaan, että yhdyskuntajätehuoltoa olisi parannettava talouden välineillä, kuten kaatopaikka- ja jätteenpolttoveroilla ja vastaavilla kielloilla, tuottajavastuujärjestelmillä sekä kannustimilla, joilla edistetään jätteiden synnyn ehkäisemistä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä (esimerkiksi maksa itse omat jätekustannuksesi -järjestelmä – ”pay-as-you-throw”). Etenemissuunnitelmissa suositetaan myös, että olisi parannettava seurantaa ja tilastoja, tehostettava erilliskeräystä, otettava käyttöön parempia hallintotapoja, uudistettava jätehuoltostrategioita ja edistettävä yleisön osallistumista.

Etenemissuunnitelmissa suositetaan myös, että investoinneissa, joita jätehuoltoon jatkossa tehdään, olisi asetettava etusijalle jätteiden ehkäiseminen, uudelleenkäyttö, kierrätys ja kompostointi, jotka ovat jätealan puitedirektiivissä säädetyn jätehierarkian mukaan parhaat vaihtoehdot. Tämä suositus on monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 mukainen. Rahoituskehyksessä asetetaan EU:n rakennerahastoille uusia ennakkoehtoja, joissa määrätään, että rahoitettavien hankkeiden on oltava jätehierarkian mukaisia ja että niiden avulla on autettava jäsenvaltioita täyttämään EU:n sitovat jätehuoltotavoitteet, kuten yhdyskuntajätteen 50 prosentin kierrätystavoite.

Jatkotoimet

Komissio aikoo yhdessä Euroopan ympäristökeskuksen kanssa järjestää seminaareja, joissa käsitellään yhdyskuntajätehuollon tilaa muissa jäsenvaltioissa. Tavoitteena on analysoida perusteellisesti kansallisia jätehuoltosuunnitelmia ja jätteiden ehkäisemistä koskevia ohjelmia, jotka jäsenvaltioiden on määrä saattaa päätökseen ja toimittaa komissiolle viimeistään joulukuussa 2013.

Lisäksi on aloitettu EU:n jätelainsäädäntöön sisältyvien keskeisten oikeudellisesti sitovien tavoitteiden uudelleentarkastelu, joka on määrä saattaa päätökseen vuoden 2014 loppuun mennessä. Uudelleentarkastelun perusteella voidaan esittää ehdotuksia nykyisten tavoitteiden lujittamiseksi, jotta resurssitehokkuutta voidaan edistää.

Tausta

Elokuussa 2012 komissio julkaisi tulostaulun jäsenvaltioiden suorituskyvystä yhdyskuntajätehuollon alalla. Suurimmat ongelmat ovat liiallinen riippuvaisuus kaatopaikoista (jopa 95 prosenttia), huono kierrätysaste (alle 20 prosenttia), mikä johtuu heikoista erilliskeräysjärjestelmistä ja infrastruktuurin puutteesta sekä siitä, että ei ole riittäviä kannustimia, joilla edistetään jätteiden ehkäisemistä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Parhaiten näillä aloilla suoriutuvat Itävalta, Belgia, Tanska, Saksa, Alankomaat ja Ruotsi. Niillä on kattavat jätteenkeräysjärjestelmät, ne vievät kaatopaikoille alle 5 prosenttia jätteistään ja ne käyttävät kaikkia talouden välineitä jätehuollon tehostamiseksi. Parantamisen varaa on kuitenkin myös niissä jäsenvaltioissa, joissa suuri jätteenpolttoaste saattaa estää parempien jätehuoltovaihtoehtojen, kuten uudelleenkäytön ja kierrätyksen, kehittämistä.

Jätealan puitedirektiivissä säädetään jätehuollon hierarkiasta, jossa etusijalla ovat jätteiden synnyn ehkäiseminen, uudelleenkäyttö ja kierrätys. Tämän jälkeen tulee jätteidenpoltto, josta saatava energia hyödynnetään. Viimeisenä keinona on jätteiden sijoittaminen kaatopaikalle tai polttaminen hyödyntämättä energiaa. Komission hiljattain teettämässä selvityksessä arvioidaan, että panemalla täytäntöön koko EU:n jätelainsäädäntö voitaisiin säästää 72 miljardia euroa vuodessa, lisätä EU:n jätehuolto- ja kierrätyssektorin vuosiliikevaihtoa 42 miljardilla eurolla vuodessa ja luoda yli 400 000 työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä.

Tämä seminaari on osa laajempaa aloitetta, jonka avulla pyritään edistämään EU:n lainsäädännön noudattamista. Komissio järjesti vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä kahdenvälisiä seminaareja, joissa käsiteltiin elokuussa 2012 julkaistuja tulostaulukoita. Tavoitteena oli saada parempi käsitys tilanteesta kussakin kymmenessä mainitussa jäsenvaltiossa. Seminaarien aikana laadittiin kansallisia etenemissuunnitelmia, jotka sisältävät erityisiä suosituksia jätehuollon parantamiseksi.

Lisätietoja:

Jäsenvaltioita koskevat etenemissuunnitelmat:

http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/support_implementation.htm

Euroopan ympäristökeskuksen lehdistötiedote:

http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/highest-recycling-rates-in-austria

Tavoitteiden uudelleentarkasteluprosessi:

http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm

Eurostatin jätteitä koskevien ympäristötietojen keskus:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/introduction

Jätehuoltoa koskeva komission verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Lehdistötiedote vihreästä kasvusta: IP/12/18

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32-2) 295 35 93

Monica Westeren (+32-2) 299 18 30


Side Bar