Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 19. marts 2013

Miljø: Kommissionen hjælper medlemsstaterne i gang med bæredygtig affaldshåndtering

Hver EU-borger producerer hvert år mere end 500 kg kommunalt affald, hvoraf mere end en tredjedel lander direkte på lossepladser. Nogle medlemsstater anvender disse ressourcer produktivt og genvinder og komposterer omkring 60 % af deres kommunale affald, mens andre har problemer med at varetage håndteringen af det. Miljøkommissær Janez Potočnik deltager i dag i et seminar på højt plan i Bruxelles, der skal bistå medlemsstater, som halter bagefter inden for bæredygtig håndtering af affald. Formålet er at forbedre deres affaldspolitikker ved hjælp af skræddersyede køreplaner med praktiske anbefalinger og gennem fokusering på effektiv gennemførelse af EU's affaldslovgivning. Bulgarien, Estland, Grækenland, Italien, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet og Tjekkiet har deltaget i seminaret. Sideløbende hermed har Det Europæiske Miljøagentur offentliggjort en tilbundsgående analyse af de resultater, der er opnået de seneste ti år med politikkerne til håndtering af kommunalt affald i EU.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtalte: Mange medlemsstater benytter sig stadig i for høj grad af lossepladser, og det er ikke i tråd med vores bestræbelser for at gøre Europa mere ressourceeffektivt. Deponering af affald på lossepladser indebærer et enormt tab af dyre materialer og spild af muligheder for at skabe mere beskæftigelse, økonomisk vækst og begrænse affaldets sundhedsskadelige virkninger. Under de nuværende økonomiske omstændigheder er vi nødt til at finde måder, hvorpå vi kan forbedre affaldshåndteringen og bruge den til at skabe beskæftigelse – samtidigt med at presset på de naturlige ressourcer mindskes.

Selv om der i EU generelt er gjort betydelige fremskridt med affaldshåndtering og gennemførelse af lovgivningen om affald, er der behov for yderligere forbedringer i de fleste, om ikke i alle medlemsstaterne.

Køreplanerne understreger nødvendigheden af, at der anvendes økonomiske instrumenter til at forbedre håndteringen af kommunalt affald, f.eks. afgifter på og forbud mod anvendelse af lossepladser og forbrænding, ordninger, der skal øge ansvarligheden hos producenterne af affald, og incitamenter til at mindske produktionen af affald og til at genanvende og genvinde (f.eks. ordninger med betaling, der afhænger af, hvor meget affald man producerer). Forbedret kontrol og forbedrede statistikker, øget sortering, bedre styring, revision af strategier til affaldshåndtering og foranstaltninger til øget inddragelse af borgerne er andre anbefalinger i køreplanerne.

Det anføres heri også, at man med fremtidige investeringer i affaldshåndtering skal prioritere forebyggelse, genanvendelse, genvinding og kompostering – de vigtigste affaldsprioriteter, der er fastsat i rammedirektivet om affald. Denne anbefaling er i overensstemmelse med den flerårige finansielle ramme for perioden 2014-2020, hvor nye forhåndsbetingelser i forbindelse med EU's strukturfonde fastsætter, at de projekter, der skal finansieres, skal være i overensstemmelse med affaldsprioriteringen og hjælpe medlemsstaterne til at nå juridisk bindende EU-mål, f.eks. 50 %-genvindingsmålet for kommunalt affald.

De næste skridt

Kommissionen har til hensigt at arrangere supplerende seminarer om håndtering af kommunalt affald i andre medlemsstater i samarbejde med Det Europæiske Miljøagentur. Nationale planer til affaldshåndtering og til begrænsning af affald – som medlemsstaterne skal have klar og indsende til Kommissionen senest i december 2013 - vil blive analyseret tilbundsgående.

Der er også sat i gang i en revision af juridisk bindende mål i EU's affaldslovgivning, og den skal være afsluttet inden udgangen af 2014. Denne revision kan resultere i forslag om mere ambitiøse mål end de eksisterende med henblik på at øge ressourceeffektiviteten.

Baggrund

Kommissionen offentliggjorde i august 2012 en resultattavle, der viste, hvordan medlemsstaterne klarede sig med hensyn til håndtering af kommunalt affald. De største udfordringer er den alt for store anvendelse af lossepladser (op til 95 %), ringe genvinding (mindre end 20 %) på grund af utilfredsstillende separate sorteringsordninger og mangel på infrastruktur samt utilstrækkelige incitamenter til at begrænse affaldsproduktionen og til at genanvende og genvinde. De medlemsstater, der kan fremvise de bedste resultater på disse områder - Belgien, Danmark, Nederlandene, Sverige, Tyskland og Østrig – har omfattende affaldsindsamlingssystemer, de anbringer kun 5 % af deres affald på lossepladser og gør fuld brug af økonomiske instrumenter til at fremme effektiv affaldshåndtering. Der er imidlertid plads til forbedringer i medlemsstater, hvor høje forbrændingssatser kan stå i vejen for udvikling af bedre løsninger, f.eks. genanvendelse og genvinding.

Rammedirektivet om affald fastsætter affaldshåndteringsprioriteter og slår til lyd for begrænsning af affaldsproduktion, for affaldsgenanvendelse og -genvinding i stedet for forbrænding, med energigenvinding, og lossepladser eller forbrænding uden energigenvinding er en sidste udvej. I en ny undersøgelse udarbejdet for Kommissionen vurderes det, at en fuldstændig gennemførelse af EU’s affaldslovgivning ville give besparelser på ca. 72 mia. EUR om året, øge den årlige omsætning i EU's affaldshåndterings- og genvindingssektor med 42 mia. EUR og skabe over 400 000 arbejdspladser senest i 2020.

Dette seminar er en del af et bredere initiativ, der skal sikre efterlevelse af gældende bestemmelser. Efter offentliggørelsen af resultattavlen i august 2012 arrangerede Kommissionen bilaterale seminarer i sidste kvartal af 2012 for at få et bedre kendskab til situationen i hver af de ti medlemsstater og få fastlagt nationale køreplaner uden specifikke løsninger til at forbedre affaldshåndteringen.

Yderligere oplysninger

Køreplaner for de enkelte medlemsstater:

http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/support_implementation.htm

Pressemeddelelse fra Det Europæiske Miljøagentur

http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/highest-recycling-rates-in-austria

Revision af mål:

http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm

Eurostats miljødatacenter for affald:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/introduction

Kommissionens websted om affaldshåndtering:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Pressemeddelelse om grøn vækst: IP/12/18

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar