Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 19 март 2013 г.

Околна среда: Комисията помага на държавите от ЕС да изпълнят изискванията за устойчиво управление на отпадъците

Всяка година всеки европейски гражданин произвежда над 500 килограма битови отпадъци, една трета от които отива директно на сметището. Някои държави от ЕС рециклират или компостират близо 60 % от битовите отпадъци, а за други е трудно да ги управляват. Днес комисарят по околната среда Янез Поточник участва в семинар на високо равнище в Брюксел в помощ на страните от ЕС, които изостават по отношение на устойчивото управление на отпадъците. Целта е да им се помогне да оптимизират своите политики за отпадъците чрез адаптирани пътни карти с практически препоръки за ефективно прилагане на законодателството на ЕС в тази област. На семинара присъстваха представители на България, Чехия, Естония, Гърция, Италия, Литва, Латвия, Полша, Румъния и Словакия. Едновременно с това Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) публикува задълбочен анализ на постиженията в управлението на битовите отпадъци в ЕС през изминалото десетилетие.

Комисарят по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: „Редица държави членки продължават да разчитат твърде много на депонирането на отпадъци в разрез с нашите усилия за по-ефективно използване на ресурсите в Европа. Заравянето на отпадъци е огромна загуба на ценни материали и изпусната възможност за създаване на повече работни места и икономически растеж и за ограничаване на въздействието на отпадъците върху човешкото здраве. В настоящия икономически климат трябва да намерим начини за подобряване на управлението на отпадъците и да го използваме за създаване на заетост и намаляване на натиска върху природните ресурси.“

Въпреки значителния напредък в ЕС по отношение на управлението на отпадъците и прилагането на законодателството за отпадъците в повечето държави членки са необходими допълнителни подобрения.

В пътните карти се подчертава нуждата от подобряване на управлението на битовите отпадъци чрез икономически инструменти, като например данъци и забрани върху сметищата и изгарянето на отпадъци, схеми за отговорност на произвеждащите отпадъци, както и стимули за насърчаване на предотвратяването, повторното използване и рециклирането на отпадъци (например схеми от типа „плащаш, за това което хвърляш“). Сред останалите препоръки в пътните карти са подобряване на надзора и статистиката, увеличаване на разделното събиране на отпадъци, по-добро управление, актуализиране на стратегиите за управление на отпадъци и мерки за засилване на участието на обществеността.

Отбелязва се също така, че бъдещите инвестиции в управлението на отпадъци трябва да бъдат насочени предимно към предотвратяването, повторното използване, рециклирането и компостирането на отпадъци, които са посочени като приоритети в Рамковата директива за отпадъците. Тази препоръка отразява многогодишната финансова рамка за 2014-2020 г., в която според новите предварителни условия за финансиране на проекти по структурните фондове на ЕС проектите трябва да са съобразени с приоритетите в областта на отпадъците и да помагат на държавите членки да изпълняват правно задължителните цели на ЕС, като например целта за рециклиране на 50 % от битовите отпадъци.

Какво предстои?

Комисията планира да проведе допълнителни семинари за управлението на битови отпадъци в други държави членки в сътрудничество с Европейската агенция за околната среда. Националните планове за управление и програми за предотвратяване на отпадъците, които трябва да бъдат довършени и изпратени до Комисията от държавите членки до декември 2013 г., ще бъдат анализирани задълбочено.

Започна също процес за преразглеждане на правно обвързващите цели до края на 2014 г., включени в законодателството на ЕС за отпадъците. Процесът може да доведе до предложения за засилване на съществуващите цели, за да се повиши ресурсната ефективност.

Контекст

През август 2012 г. Комисията публикува преглед на резултатите на държавите от ЕС в областта на управлението на битови отпадъци. Основните проблеми са прекомерното разчитане на сметища (до 95 %), ниските равнища на рециклиране (под 20 %) поради слаби схеми за разделно събиране и липса на инфраструктура, както и недостатъчните стимули за предотвратяване, повторно използване и рециклиране на отпадъци. Държавите с най-добри резултати в тази област – Австрия, Белгия, Дания, Германия, Нидерландия и Швеция – имат добре развити системи за събиране на отпадъци, депонират по-малко от 5 % от отпадъците и използват напълно икономическите инструменти за стимулиране на ефективно управление на отпадъците. При все това има място за подобрения дори в страните, в които високото равнище на изгаряне на отпадъци може би забавя развитието на по-добри възможности като повторното използване и рециклирането на отпадъци.

В рамковата директива за отпадъците се установява йерархия в управлението на отпадъци, най-високо в която стоят предотвратяването, повторното използване и рециклирането на отпадъци, а по-ниско — изгарянето с оползотворяване на енергия, като депонирането и изгарянето без оползотворяване на енергия са решения само в краен случай. Според неотдавнашно проучване, направено за Комисията, пълното прилагане на законодателството на ЕС за отпадъците би спестило 72 милиарда евро годишно, би увеличило годишния оборот на сектора за управление на отпадъците и рециклиране с 42 милиарда евро и би създало над 400 000 работни места до 2020 г.

Този семинар е част от по-широка инициатива за насърчаване на спазването на законодателството. След публикуването на резултатите през август 2012 г. Комисията проведе двустранни семинари в края на 2012 г., за да разбере по-добре положението във всяка от десетте държави членки и за да изготви национални пътни карти с конкретни предложения за подобряване на управлението на отпадъците.

За повече информация:

Пътни карти за всяка държава членка:

http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/support_implementation.htm

Съобщение за медиите на Европейската агенция за околната среда

http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/highest-recycling-rates-in-austria

Процес на преразглеждане на целите:

http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm

Център на Евростат за данни за околната среда и отпадъците:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/introduction

Уебсайт на Комисията за управлението на отпадъци:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Съобщение за медиите за екологосъобразен растеж:

IP/13/18

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar