Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 19 mars 2013

Trafiksäkerhet: EU rapporterar lägsta antalet dödsoffer någonsin och tar första steget mot en skadestrategi

Antalet dödsolyckor i trafiken minskade med 9 % i EU 2012. Enligt nya siffror som EU-kommissionen offentliggör idag var antalet dödsoffer i vägtrafiken det lägsta sedan uppgifterna började samlas in.

– 2012 var en milstolpe för trafiksäkerheten i Europa, med det lägsta antalet rapporterade trafikdöda någonsin, säger transportkommissionären, vice ordförande Siim Kallas. En minskning med 9 % innebar 3 000 färre dödsoffer förra året. Dessa resultat är mycket uppmuntrande. Fortfarande dör dock 75 personer varje dag på Europas vägar, så det finns ingen anledning till självbelåtenhet. Vi har en ambitiös målsättning att fram till 2020 halvera antalet döda i trafiken i EU, och för att nå dit måste vi fortsätta i samma takt.

– Dödsolyckorna i trafiken är bara toppen av ett isberg, säger han vidare. För varje dödsfall på Europas vägar inträffar tio allvarliga skador, t.ex. skador på hjärna och ryggmärg. Vi behöver en strategi för att minska antalet allvarliga trafikskador överallt i EU.

Statistiken visar att antalet dödsolyckor fortfarande varierar kraftigt mellan länderna i EU (se tabellen nedan). Länderna med lägst antal trafikdöda är fortfarande Storbritannien, Sverige, Nederländerna och Danmark med omkring 30 döda per miljon invånare.

Jämfört med de nedslående siffrorna för 2011, då utvecklingen mot färre dödsoffer backade till 2 %, innebär minskningen med 9 % 2012 att medlemsländerna är på rätt spår igen mot en halvering av antalet trafikdöda från 2010 till 2020. För att detta mål ska kunna uppnås krävs en minskning på i genomsnitt cirka 7 %.

Den mest oroande aspekten av statistiken för 2011 var den kraftiga ökningen av antalet omkomna bland oskyddade trafikanter, t.ex. fotgängare, motorcyklister och äldre, trots minskningen av det totala antalet dödsoffer. De preliminära uppgifterna för 2012 tyder på att antalet dödsolyckor bland oskyddade trafikanter har minskat betydligt under 2012.

EU:s åtgärdsprogram för trafiksäkerhet 2011–2020

I det europeiska åtgärdsprogrammet för trafiksäkerhet 2011–2020 (se MEMO/10/343) finns ambitiösa planer för att halvera antalet dödsolyckor på Europas vägar under de kommande tio åren. Det innehåller ambitiösa förslag till hur man kan förbättra fordon, infrastruktur och beteende hos trafikanterna. Exempel på viktiga nya initiativ:

Ett nytt EU-körkort (sedan januari 2013) med striktare regler för ungas möjligheter att köra motorstarka motorcyklar.

Nationella planer för kontroll av att reglerna följs – lämnas in av medlemsländerna och innehåller många exempel på bästa praxis.

Gränsöverskridande regler för verkställighet, för kraftåtgärder mot trafikförseelser som begås utomlands (rattfylleri, fortkörning osv.) (gäller sedan november 2012).

Utveckling av en skadestrategi (se nedan).

En skadestrategi – nuvarande situation

För varje dödsfall på Europas vägar skadas uppskattningsvis tio allvarligt och fyrtio mer lindrigt.

En avgörande faktor bakom framgångarna i kampen mot trafikdöden har varit den resultatorienterade metod som tillämpats under två på varandra följande tioåriga EU-strategier för trafiksäkerhet. Mycket skulle kunna vinnas genom en liknande fokusering på trafikskador som är allvarliga men inte dödliga. Problemet är att aktuella uppgifter om allvarliga skador är generella, och de är uppskattningar. Det finns problem med felaktig rapportering och underrapportering av allvarliga skador, och siffrorna är inte jämförbara över hela EU.

Därför har Europeiska kommissionen idag offentliggjort ett dokument om allvarliga skador i trafiken, som beskriver nästa steg mot en övergripande EU-strategi mot allvarliga trafikskador, och i synnerhet följande: en gemensam definition av allvarlig skada i trafiken (gäller från och med 2013), möjligheter för medlemsländerna att förbättra insamlingen av uppgifter om allvarliga trafikolyckor (första rapportering med jämförbara EU-omfattande metoder för insamling av uppgifter och med ny definition, 2014) och principen om ett EU-mål för minskning av allvarliga trafikskador (t.ex. för perioden 2015–2020).

Ett viktigt steg framåt togs redan 2012 med överenskommelsen om ett EU-system för definition av allvarliga trafikskador. Europeiska kommissionen har haft ett omfattande samarbete med medlemsländerna i högnivågruppen för trafiksäkerhet för att enas om användningen av skadeskalan MAIS (Maximum Abbreviated Injury Score) för definitionen av allvarliga trafikskador. För mer information om skadestrategin, se MEMO/13/232.

Fem nyckeluppgifter: Vad vet vi redan om allvarliga skador?

Aktuella bedömningar tyder på följande:

Varje år skadas ca 250 000 människor allvarligt i trafikolyckor i EU – jämfört med 28 000 dödade under 2012.

Medan antalet dödsoffer i trafiken minskade med 43 % under det senaste decenniet minskade antalet allvarligt skadade med bara 36 %.

De vanligaste allvarliga trafikskadorna är huvud- och hjärnskador, följt av skador på ben och ryggrad.

Oskyddade trafikanter, t.ex. fotgängare, cyklister, motorcyklister och personer i vissa åldersgrupper – framför allt äldre – är särskilt utsatta för allvarliga trafikskador. Sådana skador är vanligare i stadsområden än på landsvägar.

Se kommissionens arbetsdokument First milestones towards an injury strategy, http://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/serious_injuries/index_en.htm.

Uppgifter om trafikolyckor i olika länder 20121

Medlemsland

Antal dödsolyckor per miljon invånare

Utveckling

 

1965

2010

2011

2012

Årlig genom­snittlig minsk­ning 2000–2010

2010-2011

2011-2012

Belgique/België

147

77

78

73

-6 %

2 %

-12 %

България (Bulgaria)

91

103

89

82

-3 %

-15 %

-8 %

Česká republika

150

76

74

71

-5 %

-4 %

-4 %

Danmark

212

46

40

32

-6 %

-14 %

-18 %

Deutschland

234

45

49

44

-7 %

10 %

-10 %

Eesti

178

58

75

65

-10 %

29 %

-14 %

Éire/Ireland

124

47

41

36

-7 %

-12 %

-12 %

Ελλάδα (Elláda)

89

111

101

92

-4 %

-9 %

-10 %

España

114

54

45

41

-9 %

-17 %

-9 %

France

249

62

61

56

-8 %

-1 %

-8 %

Italia

186

68

64

62

-6 %

-6 %

-2 %

Κύπρος (Kypros)/Kibris

162

73

85

59

-5 %

18 %

-28 %

Latvija

290

97

86

86

-10 %

-18 %

-2 %

Lietuva

250

90

97

100

-9 %

-1 %

2 %

Luxembourg

250

64

64

65

-8 %

3 %

3 %

Magyarország

86

74

64

60

-6 %

-14 %

-5 %

Malta

36

36

51

26

-1 %

40 %

-48 %

Nederland

202

32

33

32

-7 %

2 %

-1 %

Österreich

252

66

62

64

-6 %

-5 %

4 %

Polska

79

102

109

93

-4 %

7 %

-15 %

Portugal

117

79

84

71

-6 %

-7 %

-16 %

România

98

111

94

96

0 %

-15 %

1 %

Slovenija

327

67

69

59

-7 %

2 %

-13 %

Slovensko

128

68

60

55

-5 %

-13 %

-9 %

Suomi/Finland

230

51

54

48

-5 %

7 %

-11 %

Sverige

170

28

34

31

-8 %

20 %

-7 %

United Kingdom

146

31

31

28

-7 %

3 %

-12 %

EU

171

62

60

55

-6 %

-2 %

-9 %

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

1 :

Upgifterna för 2012 grundas på preliminära data. De slutgiltiga uppgifterna för enskilda länder kan komma att ändras. Upgifterna för 1965 är baserade på uppgifter från FN:s ekonomiska kommission för Europa (Unece). För Slovakien, Tjeckien och Slovenien är de första uppgifterna från 1970, och för Estland, Lettland och Litauen från 1980.


Side Bar