Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 19. marca 2013

Bezpečnosť cestnej premávky: EÚ vykazuje historicky najnižší počet úmrtí na cestách a podniká prvý krok k stratégii na zníženie počtu zranení

Úmrtnosť na cestách v celej EÚ v roku 2012 poklesla o 9 %. Podľa aktuálnych údajov, ktoré dnes zverejnila Európska komisia, bolo v roku 2012 v cestnej premávke krajín EÚ usmrtených najmenej ľudí, odkedy sa tieto údaje začali zhromažďovať.

Ako povedal podpredseda Európskej komisie a komisár pre dopravu Siim Kallas: Rok 2012 bol z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky v Európe prelomovým, keďže sme zaznamenali historicky najnižší počet úmrtí. Pokles o 9 % znamenal v minulom roku záchranu 3 000 životov, čo je mimoriadne povzbudivý výsledok. Na európskych cestách však stále denne zomrie 75 ľudí, takže nemožno hovoriť o spokojnosti. Naším ambicióznym cieľom je znížiť počet úmrtí na cestách v EÚ do roku 2020 na polovicu a aby sme to dosiahli, musíme si toto tempo udržať.

Úmrtia na cestách sú len vrcholom ľadovca. Na každé úmrtie na európskych cestách pripadá desať vážnych zranení ako poškodenie mozgu alebo miechy. Potrebujeme stratégiu, ktorá zníži počet vážnych zranení na cestách v celej EÚ.

Zo štatistík v členení podľa krajín (pozri nižšie uvedenú tabuľku) vyplýva, že v počte úmrtí na cestách pretrvávajú medzi jednotlivými krajinami EÚ významné rozdiely. Medzi krajiny s najnižšou mierou úmrtnosti na cestách naďalej patrí Spojené kráľovstvo, Švédsko, Holandsko a Dánsko, kde zaznamenali približne 30 úmrtí na milión obyvateľov.

V porovnaní so sklamaním z roku 2011, keď sa pokrok v znižovaní počtu úmrtí na cestách prepadol na 2 %, zníženie o 9 % v roku 2012 naznačuje, že členské štáty sú opäť na správnej ceste k cieľu znížiť počet úmrtí na cestách v roku 2020 na polovicu oproti roku 2010. Dosiahnutie tohto cieľa si bude vyžadovať priemerné ročné zníženie okolo 7 %.

Najznepokojujúcejším údajom štatistík bezpečnosti v cestnej premávke za rok 2011 bol strmý nárast úmrtí zraniteľných účastníkov, ako sú chodci, motocyklisti a ľudia v pokročilejšom veku – a to aj napriek celkovému zníženiu počtu úmrtí na cestách. Podľa predbežných údajov za rok 2012 sa počet usmrtených zraniteľných účastníkov v danom roku výrazne znížil.

Akčný program EÚ pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2011–2020

Európsky akčný program pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2011–2020 (pozri MEMO/10/343) s odvážny plán znížiť v priebehu najbližších desiatich rokov počet úmrtí na európskych cestách o polovicu. Obsahuje ambiciózne návrhy zamerané na zdokonalenie vozidiel, infraštruktúry a zlepšenie správania sa účastníkov cestnej premávky. Medzi najvýznamnejšie iniciatívy v poslednom období patrí napríklad:

nový vodičský preukaz EÚ od januára 2013 s prísnejšími pravidlami pre prístup mladých ľudí k výkonným motocyklom,

vnútroštátne plány presadzovania práva, ktoré predložili členské štáty a ktoré sú bohatým zdrojom osvedčených postupov,

pravidlá cezhraničného presadzovania práva zamerané na postihovanie dopravných priestupkov spáchaných v zahraničí (jazda pod vplyvom alkoholu, prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti, atď.) a ktoré sú v platnosti od novembra 2012,

úsilie o vypracovanie stratégie na zníženie počtu zranení (pozri nižšie).

Vytvorenie stratégie na zníženie počtu zranení: súčasná situácia

Odhaduje sa, že na každé úmrtie na európskych cestách pripadá 10 ťažkých a 40 ľahších zranení.

Kľúčovým faktorom zvyšujúcim úspešnosť boja proti úmrtiam na cestách bolo uplatnenie cieľovo orientovaného prístupu v dvoch nadväzujúcich desaťročných stratégiách EÚ pre bezpečnosť cestnej premávky. Veľkým prínosom by mohlo byť, ak by sa podobný prístup uplatnil aj pri vážnych, no nie smrteľných zraneniach v cestnej premávke. Problém je v tom, že aktuálne údaje o vážnych zraneniach sú všeobecné a ide o odhady. Stretávame sa s problémami nepresného a nedostatočného oznamovania vážnych zranení a údaje nie sú v rámci EÚ porovnateľné.

Z týchto dôvodov dnes Európska komisia zverejnila dokument o vážnych zraneniach v cestnej premávke, v ktorom sa opisujú najbližšie kroky smerujúce k vytvoreniu komplexnej stratégie EÚ na zníženie počtu vážnych zranení na cestách, a to najmä: jednotná definícia vážneho zranenia v cestnej premávke (platná od roku 2013), ďalšie kroky členských štátov v oblasti zdokonaľovania zberu údajov o vážnych dopravných nehodách (prvé výkazy zostavené metódami zberu údajov porovnateľnými v rámci EÚ a využívajúce novú definíciu, 2014), zásada, aby sa na úrovni EÚ prijal cieľ zníženia počtu vážnych zranení v cestnej premávke (napríklad na obdobie rokov 2015–2020).

Zásadný krok bol prijatý už v roku 2012, kedy sa EÚ dohodla na jednotnom systéme definovania vážnych zranení v cestnej premávke. Európska komisia v rámci skupiny na vysokej úrovni pre bezpečnosť cestnej premávky intenzívne spolupracovala s členskými štátmi na dohode, aby sa na definovanie vážnych zranení v cestnej premávke uplatnila stupnica miery závažnosti zranení MAIS (Maximum Abbreviated Injury Score). Pre ďalšie informácie o stratégii na zníženie počtu zranení pozri MEMO/13/232

Päť základných faktov: Čo už o vážnych zraneniach vieme?

Podľa aktuálnych odhadov:

V EÚ sa pri dopravných nehodách každoročne vážne zraní približne 250 000 osôb – pre porovnanie, počet úmrtí na cestách v roku 2012 bol 28 000.

Zatiaľ čo počet úmrtí na cestách za posledné desaťročie klesol o 43 %, v prípade počtu vážnych zranení to bolo len 36 %.

Medzi najčastejšie vážne zranenia v cestnej premávke patria zranenia hlavy a mozgu, za nimi nasledujú zranenia nôh a chrbtice.

Vážne zranenia v cestnej premávke hrozia najmä zraniteľným účastníkom cestnej premávky, ako sú chodci, cyklisti, motocyklisti alebo účastníci určitých vekových skupín – najmä tí v pokročilejšom veku. K vážnym zraneniam v cestnej premávke dochádza častejšie v mestských oblastiach ako na vidieckych cestách.

Pracovný dokument útvarov Komisie s názvom „Prvé míľniky na ceste k stratégii na zníženie počtu zranení“ je k dispozícii na adrese: http://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/serious_injuries/index_en.htm

Štatistiky úmrtí na cestách za rok 2012 v členení podľa jednotlivých krajín1

Členský štát

Počet úmrtí na milión obyvateľov

Vývoj počtu úmrtí

 

1965

2010

2011

2012

Priemerný ročný pokles v období 2000–2010

2010-2011

2011-2012

Belgique/België

147

77

78

73

-6%

2%

-12%

България (Bulgaria)

91

103

89

82

-3%

-15%

-8%

Česká republika

150

76

74

71

-5%

-4%

-4%

Danmark

212

46

40

32

-6%

-14%

-18%

Deutschland

234

45

49

44

-7%

10%

-10%

Eesti

178

58

75

65

-10%

29%

-14%

Éire/Ireland

124

47

41

36

-7%

-12%

-12%

Ελλάδα (Elláda)

89

111

101

92

-4%

-9%

-10%

España

114

54

45

41

-9%

-17%

-9%

France

249

62

61

56

-8%

-1%

-8%

Italia

186

68

64

62

-6%

-6%

-2%

Κύπρος (Kypros)/Kibris

162

73

85

59

-5%

18%

-28%

Latvija

290

97

86

86

-10%

-18%

-2%

Lietuva

250

90

97

100

-9%

-1%

2%

Luxembourg

250

64

64

65

-8%

3%

3%

Magyarország

86

74

64

60

-6%

-14%

-5%

Malta

36

36

51

26

-1%

40%

-48%

Nederland

202

32

33

32

-7%

2%

-1%

Österreich

252

66

62

64

-6%

-5%

4%

Polska

79

102

109

93

-4%

7%

-15%

Portugal

117

79

84

71

-6%

-7%

-16%

România

98

111

94

96

0%

-15%

1%

Slovenija

327

67

69

59

-7%

2%

-13%

Slovensko

128

68

60

55

-5%

-13%

-9%

Suomi/Finland

230

51

54

48

-5%

7%

-11%

Sverige

170

28

34

31

-8%

20%

-7%

United Kingdom

146

31

31

28

-7%

3%

-12%

171

62

60

55

-6%

-2%

-9%

Kontaktné osoby :

Helen Kearns (+32 2 298 7638)

Dale Kidd (+32 2 295 7461)

1 :

Hodnoty za rok 2012 vychádzajú z predbežných údajov; konečné údaje sa pri jednotlivých krajinách môžu mierne líšiť. Hodnoty za rok 1965 vychádzajú z údajov od Európskej hospodárskej komisie OSN (EHK OSN). Pre nasledujúce krajiny sú údaje k dispozícii až od príslušného roku: Slovensko, Česká republika a Slovinsko (1970), Estónsko, Lotyšsko a Litva (1980).


Side Bar