Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 19 marca 2013 r.

Bezpieczeństwo na drogach: UE odnotowuje najniższą w historii liczbę ofiar śmiertelnych i rozpoczyna prace nad strategią na rzecz zmniejszenia liczby rannych

W 2012 r. liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w UE zmniejszyła się o 9 proc. Według nowych danych opublikowanych w dniu dzisiejszym przez Komisję Europejską, w 2012 r. odnotowano najniższą liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych od czasu rozpoczęcia zbierania danych.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za transport, Siim Kallas, powiedział: „2012 r. był przełomowym rokiem dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie, ponieważ w roku tym odnotowano najniższą historii liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Spadek o 9 proc. oznacza, że w ubiegłym roku uratowano życie 3 000 osób. Mimo iż dane te wypadają bardzo pozytywnie, na drogach Europy nadal codziennie ginie 75 osób, a to oznacza, że pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Wyznaczyliśmy sobie ambitne cele zakładające zmniejszenie o połowę liczby ofiar śmiertelnych wypadków na europejskich drogach do 2020 r. i musimy prowadzić konsekwentne działania, aby cele te zrealizować.

Ofiary śmiertelne wypadków drogowych to tylko wierzchołek góry lodowej. Na każdą ofiarę śmiertelną wypadków drogowych w Europie przypada dziesięć osób dotkniętych ciężkimi obrażeniami, takimi jak uszkodzenia mózgu lub rdzenia kręgowego. Potrzebujemy strategii, która umożliwi zmniejszenie liczby osób ciężko rannych w wypadkach drogowych w całej UE.”

Statystyki dla poszczególnych krajów (zob. tabela poniżej) pokazują, że między poszczególnymi państwami członkowskimi UE występują znaczne różnice pod względem liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Kraje o najniższej liczbie ofiar śmiertelnych wypadków drogowych to Wielka Brytania, Szwecja, Niderlandy i Dania, gdzie odnotowuje się około 30 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców.

W porównaniu z rozczarowującymi danymi z 2011 r., kiedy postępy w ograniczaniu liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych spadły do 2 proc., zmniejszenie tej liczby o 9 proc. w 2012 r. oznacza, że państwa członkowskie są ponownie na dobrej drodze do osiągnięcia celu zakładającego zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych o połowę w latach 2010-2020. Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest zmniejszenie liczy ofiar śmiertelnych średnio o około 7 proc. rocznie.

Najbardziej niepokojącym elementem danych statystycznych z 2011 r. był znaczny wzrost liczby ofiar śmiertelnych wśród szczególnie zagrożonych uczestników ruchu drogowego, takich jak piesi, motocykliści i osoby starsze – mimo faktu, iż całkowita liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych uległa zmniejszeniu. Według wstępnych danych z 2012 r. liczba ofiar śmiertelnych wśród szczególnie zagrożonych uczestników ruchu drogowego znacząco zmalała w 2012 r.

Unijny program działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020

W europejskim programie działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020 (zob. MEMO/10/343) wyznaczono cel zakładający zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Europie o połowę w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Zawiera on ambitne propozycje, które dotyczą zwiększenia bezpieczeństwa pojazdów, infrastruktury i zachowania użytkowników dróg. Do wdrażanych od niedawna kluczowych inicjatyw należą m.in.:

przepisy dotyczące nowego unijnego prawa jazdy, obowiązujące od stycznia 2013 r., które obejmują bardziej rygorystyczne zasady regulujące dostęp młodych osób do motocykli o dużej mocy;

krajowe plany egzekwowania przepisów, przedkładane przez państwa członkowskie, które są bogatym źródłem najlepszych praktyk;

zasady dotyczące transgranicznego egzekwowania przepisów mające na celu umożliwienie skuteczniejszego prowadzenia postępowań w sprawie przestępstw lub wykroczeń drogowych popełnionych za granicą (prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, przekroczenie dopuszczalnej prędkości itp.), obowiązujące od listopada 2012 r.;

działania zmierzające do opracowania strategii na rzecz zmniejszenia liczby rannych (zob. poniżej).

W kierunku strategii na rzecz zmniejszenia liczby rannych w wypadkach drogowych – obecna sytuacja

Szacuje się, że na każdą ofiarę śmiertelną wypadków drogowych w Europie przypada dziesięć osób ciężko rannych i czterdzieści lekko rannych.

Kluczowym czynnikiem, który przyczynił się do zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych było zastosowanie podejścia opartego na wynikach, przyjętego w ramach dwóch następujących po sobie dziesięcioletnich strategii UE w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Przyjęcie podobnego podejścia może okazać się bardzo skuteczne w celu zmniejszenia liczby ciężko rannych ofiar wypadków drogowych. Problem polega na tym, że aktualne dane na temat ciężkich obrażeń mają charakter ogólny i są szacunkowe. Dane dotyczące liczby ciężko rannych są często podawane błędnie lub są zaniżane, i w związku z tym nie są one porównywalne w kontekście całej UE.

Z tego względu Komisja Europejska opublikowała w dniu dzisiejszym dokument dotyczący poważnych obrażeń odnoszonych w wypadkach drogowych, w którym przedstawia kolejne działania zmierzające do opracowania kompleksowej strategii UE w tym zakresie, obejmujące m.in.: wspólną definicję poważnych obrażeń odnoszonych w wypadkach drogowych (mającą zastosowanie od 2013 r.); usprawnienie stosowanych przez państwa członkowskie metod zbierania danych dotyczących poważnych wypadków drogowych (pierwsze sprawozdania sporządzone przy użyciu ogólnounijnych i porównywalnych metod zbierania danych oraz w oparciu o nową definicję będą dostępne w 2014 r.); zasadę polegającą na przyjęciu ogólnounijnego celu w zakresie ograniczenia liczby osób ciężko rannych w wypadkach drogowych (na przykład w okresie 2015-2020).

Kluczowym działaniem, które zostało podjęte już w 2012 r., było porozumienie w sprawie unijnego systemu definicji poważnych obrażeń odnoszonych w wypadkach drogowych. Efektem współpracy Komisji Europejskiej i państw członkowskich w ramach grupy wysokiego szczebla ds. bezpieczeństwa drogowego było uzgodnienie skali obrażeń MAIS (ang. Maximum Abbreviated Injury Score), służącej do określania stopnia poważnych obrażeń doznanych w wypadkach drogowych. Więcej informacji na temat strategii na rzecz zmniejszenia liczby rannych w wypadkach drogowych znajduje się w dok. MEMO/13/232.

5 najważniejszych informacji: co wiemy już na temat poważnych obrażeń?

Według dostępnych obecnie szacunkowych danych:

Każdego roku około 250 000 osób zostaje ciężko rannych w wypadkach drogowych w UE — dla porównania, w 2012 r. odnotowano 28 000 ofiar śmiertelnych wypadków drogowych.

Mimo iż liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych zmniejszyła się o 43 proc. w ciągu ostatniego dziesięciolecia, liczba osób ciężko rannych spadła tylko o 36 proc.

Najczęściej występujące ciężkie obrażenia odnoszone w wypadkach drogowych to urazy głowy i mózgu. Drugie w kolejności są urazy nóg i kręgosłupa.

Na ciężkie obrażenia ponoszone w wypadkach drogowych narażeni są zwłaszcza szczególnie zagrożeni uczestnicy ruchu drogowego, np. piesi, rowerzyści, motocykliści oraz przedstawiciele niektórych grup wiekowych — w szczególności osoby starsze. Przypadki poważnych obrażeń odnoszonych w wypadkach drogowych mają miejsce częściej na obszarach miejskich niż na drogach wiejskich.

Dokument roboczy służb Komisji pt.: „Pierwsze kluczowe działania dotyczące strategii na rzecz zmniejszenia liczby rannych w wypadkach drogowych” - zob.

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/serious_injuries/index_en.htm.

Dane statystyczne dla poszczególnych państw członkowskich dotyczące liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w 2012 r.1

Państwo członkowskie

Liczba ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców

Zmiana liczby ofiar śmiertelnych

1965

2010

2011

2012

Średni roczny spadek 2000-2010

2010-2011

2011-2012

Belgia

147

77

78

73

-6%

2%

-12%

Bułgaria

91

103

89

82

-3%

-15%

-8%

Republika Czeska

150

76

74

71

-5%

-4%

-4%

Dania

212

46

40

32

-6%

-14%

-18%

Niemcy

234

45

49

44

-7%

10%

-10%

Estonia

178

58

75

65

-10%

29%

-14%

Irlandia

124

47

41

36

-7%

-12%

-12%

Grecja

89

111

101

92

-4%

-9%

-10%

Hiszpania

114

54

45

41

-9%

-17%

-9%

Francja

249

62

61

56

-8%

-1%

-8%

Włochy

186

68

64

62

-6%

-6%

-2%

Cypr

162

73

85

59

-5%

18%

-28%

Łotwa

290

97

86

86

-10%

-18%

-2%

Litwa

250

90

97

100

-9%

-1%

2%

Luksemburg

250

64

64

65

-8%

3%

3%

Węgry

86

74

64

60

-6%

-14%

-5%

Malta

36

36

51

26

-1%

40%

-48%

Niderlandy

202

32

33

32

-7%

2%

-1%

Austria

252

66

62

64

-6%

-5%

4%

Polska

79

102

109

93

-4%

7%

-15%

Portugalia

117

79

84

71

-6%

-7%

-16%

Rumunia

98

111

94

96

0%

-15%

1%

Słowenia

327

67

69

59

-7%

2%

-13%

Słowacja

128

68

60

55

-5%

-13%

-9%

Finlandia

230

51

54

48

-5%

7%

-11%

Szwecja

170

28

34

31

-8%

20%

-7%

Zjednoczone Królestwo

146

31

31

28

-7%

3%

-12%

UE

171

62

60

55

-6%

-2%

-9%

Kontakt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Dane liczbowe za 2012 r. są danymi wstępnymi; ostateczne dane mogą się od nich nieznacznie różnić. Dane liczbowe z 1965 r. opierają się na danych przekazanych przez Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ). Dla poniższych krajów pierwsze dostępne dane pochodzą z następujących lat: Słowacja, Republika Czeska i Słowenia – 1970; Estonia Łotwa i Litwa – 1980.


Side Bar