Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 19 maart 2013

Verkeersveiligheid: aantal verkeersdoden in de EU nog nooit zo laag - Europa maakt nu ook werk van een strategie voor gewonden in het verkeer

Het aantal verkeersdoden in de EU is in 2012 met 9 % gedaald. Uit nieuwe cijfers die de Europese Commissie vandaag heeft bekendgemaakt, blijkt dat er in de EU nooit minder verkeersdoden vielen sinds hierover statistieken worden bijgehouden.

Vicevoorzitter Siim Kallas, commissaris voor vervoer: "2012 was een mijlpaal voor de verkeersveiligheid in Europa. Nooit vielen er minder verkeersdoden te betreuren. De daling met 9 % die vorig jaar werd opgetekend, betekent dat 3 000 levens gespaard bleven. Dit is een zeer bemoedigend resultaat, maar dagelijks sterven nog steeds 75 mensen op de Europese wegen. We mogen dus zeker niet op onze lauweren rusten. Het is onze ambitie om het aantal verkeersdoden in de EU te halveren tegen 2020. Om dit doel te verwezenlijken moet de daling zich tegen hetzelfde tempo doorzetten.

Verkeersdoden zijn echter slechts het topje van de ijsberg. Voor elke verkeersdode op de Europese wegen vallen er 10 zwaargewonden, bijvoorbeeld met hersen- of ruggenmergschade. We moeten dan ook een strategie ontwikkelen om het aantal zwaargewonden in het verkeer in de hele EU te doen dalen."

De statistieken per land (zie onderstaande tabel) laten zien dat het aantal verkeersdoden in de EU nog altijd erg uiteenloopt. De landen met het laagste aantal verkeersdoden zijn nog steeds het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Nederland en Denemarken, met ongeveer 30 doden per miljoen inwoners.

In vergelijking met de tegenvallende cijfers uit 2011, toen het aantal verkeersdoden slechts met 2 % afnam, betekent de daling met 9 % in 2012 dat de lidstaten opnieuw op koers zitten om het aantal verkeersdoden tussen 2010 en 2020 te halveren. Om deze doelstelling te bereiken, is een gemiddelde daling met 7 % per jaar nodig.

Het meest verontrustend in de verkeersveiligheidsstatistieken voor 2011 was de sterke stijging van het aantal verkeersdoden onder kwetsbare weggebruikers zoals voetgangers, motorrijders en ouderen, ondanks de algemene afname van het aantal verkeersdoden. Uit de voorlopige gegevens voor 2012 blijkt dat het aantal verkeersdoden onder kwetsbare weggebruikers aanzienlijk is afgenomen in 2012.

EU-actieprogramma verkeersveiligheid 2011-2020

Het EU-actieprogramma verkeersveiligheid 2011-2020 (zie MEMO/10/343) bevat ambitieuze plannen om het aantal verkeersdoden op de Europese wegen de komende 10 jaar met de helft te verminderen. Het actieprogramma bevat ambitieuze voorstellen om de voertuigen, de infrastructuur en het gedrag van de weggebruikers te verbeteren. Recentelijk zijn onder meer de volgende belangrijke initiatieven genomen:

in januari 2013 is een nieuw EU-rijbewijs ingevoerd met strengere regels voor jongeren die met krachtige motoren willen rijden;

de lidstaten moeten nationale handhavingsplannen indienen, die een rijke bron van beste praktijken vormen;

sinds november 2012 zijn grensoverschrijdende handhavingsregels van kracht om op te treden tegen verkeersovertredingen die in het buitenland worden begaan (dronkenschap achter het stuur, snelheidsovertredingen enz.);

de werkzaamheden voor de vaststelling van een strategie voor gewonden in het verkeer zijn van start gegaan (zie hieronder).

Op weg naar een strategie voor gewonden in het verkeer: de huidige situatie

Naar schatting zijn er voor elke verkeersdode op de Europese wegen 10 zwaargewonden en 40 licht gewonden.

De op resultaten gebaseerde benadering in de twee opeenvolgende EU-verkeersveiligheidsstrategieën, telkens voor een periode van 10 jaar, heeft in grote mate bijgedragen tot de daling van het aantal verkeersdoden. Door evenveel aandacht te besteden aan zwaargewonden, kan veel vooruitgang worden geboekt. Er zijn alleen algemene cijfers over ernstige ongevallen beschikbaar, en dan nog alleen maar ramingen. Soms worden de cijfers over zwaargewonden verkeerd meegedeeld of worden te weinig cijfers meegedeeld; de cijfers zijn ook niet vergelijkbaar in de hele EU.

Daarom heeft de Europese Commissie vandaag een document over zwaargewonden in het verkeer gepubliceerd, waarin de volgende stappen op weg naar een uitgebreide EU-strategie inzake zwaargewonden in het verkeer worden uiteengezet, namelijk: een gemeenschappelijke definitie van zwaargewonde in het verkeer (van toepassing vanaf 2013); manieren waarop de lidstaten in de toekomst beter gegevens kunnen verzamelen over ernstige verkeersongevallen (in 2014 moeten voor het eerst gegevens worden meegedeeld op basis van gegevensverzamelingsmethoden die voor de hele EU vergelijkbaar zijn; daarbij moet ook de nieuwe definitie worden gebruikt); op EU-niveau wordt een streefcijfer vastgesteld voor de daling van het aantal zwaargewonden in het verkeer (bijvoorbeeld voor de periode 2015-2020).

In 2012 is al een belangrijke stap voorwaarts gezet met de vaststelling van een definitie van zwaargewonde in het verkeer die in de hele EU van toepassing is. De Europese Commissie heeft in de groep op hoog niveau inzake verkeersveiligheid uitvoerige besprekingen gevoerd met de lidstaten om overeenstemming te bereiken over het gebruik van de MAIS-schaal (Maximum Abbreviated Injury Score) voor de definitie van zwaargewonde in het verkeer. Voor nadere informatie over de strategie voor gewonden in het verkeer, zie MEMO/13/232.

5 kernfeiten: wat weten we al over zwaargewonden in het verkeer?

Uit actuele ramingen blijkt dat elk jaar ongeveer 250 000 mensen zwaargewond raken bij verkeersongevallen in de EU. Ter vergelijking: in 2012 vielen er 28 000 verkeersdoden op de Europese wegen.

Het aantal verkeersdoden is de afgelopen tien jaar met 43 % gedaald, maar het aantal zwaargewonden slechts met 36 %.

De vaakst voorkomende zware verwondingen in het verkeer zijn verwondingen aan het hoofd en de hersenen, gevolgd door verwondingen aan de benen en de ruggengraat.

Kwetsbare weggebruikers, bijvoorbeeld voetganger, fietsers, motorrijders of bepaalde leefdtijdsgroepen, met name ouderen, worden het vaakst getroffen door zware verwondingen in het verkeer. Zware verwondingen in het verkeer komen ook vaker voor in stedelijke gebieden dan op plattelandswegen.

Werkdocument van de diensten van de Commissie "First milestones towards an injury strategy", zie

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/serious_injuries/index_en.htm.

Verkeersdoden per land1

Lidstaat

Verkeersdoden per miljoen inwoners

Ontwikkeling van het aantal verkeersdoden

 

1965

2010

2011

2012

Gemiddelde daling per jaar 2000-2010

2010-2011

2011-2012

België

147

77

78

73

-6 %

2 %

-12 %

Bulgarije

91

103

89

82

-3 %

-15 %

-8 %

Tsjechië

150

76

74

71

-5 %

-4 %

-4 %

Denemarken

212

46

40

32

-6 %

-14 %

-18 %

Duitsland

234

45

49

44

-7 %

10 %

-10 %

Estland

178

58

75

65

-10 %

29 %

-14 %

Ierland

124

47

41

36

-7 %

-12 %

-12 %

Griekenland

89

111

101

92

-4 %

-9 %

-10 %

Spanje

114

54

45

41

-9 %

-17 %

-9 %

Frankrijk

249

62

61

56

-8 %

-1 %

-8 %

Italië

186

68

64

62

-6 %

-6 %

-2 %

Cyprus

162

73

85

59

-5 %

18 %

-28 %

Letland

290

97

86

86

-10 %

-18 %

-2 %

Litouwen

250

90

97

100

-9 %

-1 %

2 %

Luxemburg

250

64

64

65

-8 %

3 %

3 %

Hongarije

86

74

64

60

-6 %

-14 %

-5 %

Malta

36

36

51

26

-1 %

40 %

-48 %

Nederland

202

32

33

32

-7 %

2 %

-1 %

Oostenrijk

252

66

62

64

-6 %

-5 %

4 %

Polen

79

102

109

93

-4 %

7 %

-15 %

Portugal

117

79

84

71

-6 %

-7 %

-16 %

Roemenië

98

111

94

96

0 %

-15 %

1 %

Slovenië

327

67

69

59

-7 %

2 %

-13 %

Slowakije

128

68

60

55

-5 %

-13 %

-9 %

Finland

230

51

54

48

-5 %

7 %

-11 %

Zweden

170

28

34

31

-8 %

20 %

-7 %

Verenigd Koninkrijk

146

31

31

28

-7 %

3 %

-12 %

EU

171

62

60

55

-6 %

-2 %

-9 %

Contact:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

1 :

De cijfers voor 2012 zijn gebaseerd op voorlopige gegevens; de definitieve gegevens voor individuele landen kunnen kleine wijzigingen ondergaan. De cijfers voor 1965 zijn gebaseerd op gegevens van de Economische Commissie voor Europa van de VN (UNECE). Voor Slowakije, Tsjechië en Slovenië dateren de eerste beschikbare cijfers uit 1970, voor Estland, Letland en Litouwen uit 1980.


Side Bar