Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PL SK HR

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 18. marca 2013

Prilagoditev evropskega proračuna za leto 2013 zaradi pristopa Hrvaške

Evropska komisija je danes predlagala spremembo letošnjega proračuna Evropske unije, da bi se upošteval učinek pristopa Hrvaške k Uniji. Po predlaganem povečanju bodo obveznosti1 znašale 655,1 milijona evrov (0,4 % proračuna za leto 2013), plačila2 pa 374,0 milijona evrov (0,3 %). Ti zneski odražajo določbe iz pristopne pogodbe med EU in Hrvaško.

„Od 1. julija 2013, ko bo Hrvaška pristopila k EU, bodo hrvaške regije in mesta, mala in srednja podjetja, nevladne organizacije, znanstveniki ter drugi prav tako upravičeni do sredstev EU kot v kateri koli drugi državi članici,“ je povedal evropski komisar za finančno načrtovanje in proračun Janusz Lewandowski. „S to spremembo proračuna se zgolj uveljavljajo finančni vidiki soglasnega dogovora držav članic EU, da pozdravijo Hrvaško kot 28. članico Evropske unije,“ je še dodal. "

Prispevek Hrvaške k proračunu EU za leto 2013 bo znašal 211,9 milijona evrov.

Predlog spremembe proračuna bo moral sprejeti proračunski organ, ki ga sestavljata Svet in Evropski parlament.

Za podrobnosti glej spodnjo preglednico.

Predlog spremembe proračuna št. 1 (pristop Hrvaške k EU) v milijonih evrov, v tekočih cenah

2013

obveznosti

plačila

1. Trajnostna rast

496.6

167.4

1a Konkurenčnost za rast in zaposlovanje (1)

47.2

17.6

1b Kohezija za rast in zaposlovanje

449.4

149.8

od tega strukturna sklada

299.6

89.9

od tega Kohezijski sklad

149.8

59.9

2. Ohranjanje in upravljanje naravnih virov

10.2

2.6

Evropski sklad za ribištvo

8.7

2.2

druga podpora SRP, Life+ (1)

1.5

0.4

3. Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica

73.3

42.2

3a Svoboda, varnost in pravica (1)

2.1

1.1

schengenski vir

40.0

40.0

3b Državljanstvo (1)

2.2

1.1

prehodni vir

29.0

4. EU kot globalni akter

86.8

6. Nadomestila (začasna sredstva za denarni tok)

75.0

75.0

Skupaj

655.1

374.0

1) Ti odhodki niso vnaprej dodeljeni, ampak so navedeni zgolj za ponazoritev.

Ozadje

Hrvaška je vlogo za članstvo EU vložila leta 2003 in začela pristopna pogajanja leta 2005. EU in Hrvaška sta 9. decembra 2011 podpisali pristopno pogodbo. Ko bodo pogodbo ratificirale vse države članice EU, bo slednja s 1. julijem 2013 postala 28. država članica EU.

V tej spremembi proračuna so zajete potrebne finančne prilagoditve zaradi pristopa Hrvaške. Komisija je hkrati predstavila tudi predlog spremembe večletnega finančnega okvira za obdobje 2007–2013, da se upoštevajo navedene spremembe.

Kontakti:

Patrizio Fiorilli +32 22958132

Wojtek Talko +32 22978551

1 :

Obveznosti: najvišja vrednost, do katere se EU zavezuje plačevati prihodnje račune, predvsem za dolgoročne projekte, ki jih financira EU.

2 :

Plačila: dejanski zneski, ki jih mora EU poravnati za pretekle obveznosti, predvsem za končane projekte, ki jih financira EU.


Side Bar