Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE PL SL HR

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 18. marca 2013

Úprava rozpočtu na rok 2013 z dôvodu vstupu Chorvátska do EÚ

Európska komisia dnes navrhla zmeniť tohtoročný rozpočet EÚ s cieľom zohľadniť vplyv pristúpenia Chorvátska k EÚ. Navrhované zvýšenie predstavuje sumu 655,1 mil. EUR v záväzkoch1 (0,4 % rozpočtu na rok 2013) a sumu 374,0 mil. EUR (0,3 %) v platbách2. V týchto sumách sú premietnuté ustanovenia zmluvy o pristúpení podpísanej medzi EÚ a Chorvátskom.

Ako uviedol komisár EÚ pre finančné plánovanie a rozpočet Janusz Lewandowski: „Od 1. júla 2013, keď Chorvátsko vstúpi do EÚ, budú chorvátske regióny a mestá, malé a stredné podniky, MVO, vedecká obec a ďalšie subjekty oprávnené na financovanie zo strany EÚ podobne ako ostatné členské štáty. Týmto opravným rozpočtom sa len jednoducho vykonáva, z finančného hľadiska, jednomyseľná dohoda členských štátov EÚ prijať Chorvátsko za 28. členský štát Európskej únie. “

Príspevky Chorvátska do rozpočtu EÚ na rok 2013 budú predstavovať sumu 211,9 mil. EUR.

Návrh opravného rozpočtu bude musieť ešte schváliť rozpočtový orgán, t. j. Rada a Európsky parlament.

Pozri podrobnú tabuľku nižšie.

Návrh opravného rozpočtu 1 (pristúpenie Chorvátska k EÚ)

v mil. EUR, v bežných cenách

2013

Záväzky

Platby

1. Udržateľný rast

496,6

167,4

1a Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť (1)

47,2

17,6

1b Súdržnosť pre rast a zamestnanosť

449,4

149,8

z toho štrukturálne fondy

299,6

89,9

z toho Kohézny fond

149,8

59,9

2. Ochrana a riadenie prírodných zdrojov

10,2

2,6

Európsky fond pre rybné hospodárstvo

8,7

2,2

Iná podpora v rámci spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva, Life + (1)

1,5

0,4

3. Občianstvo, sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť

73,3

42,2

3a Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť (1)

2,1

1,1

Schengenský fond

40,0

40,0

3b Občianstvo (1)

2,2

1,1

Prechodný fond

29,0

4. EÚ ako globálny aktér

86,8

6. Kompenzácie (Nástroj pre hotovostné toky)

75,0

75,0

Spolu

655,1

374,0

1) Výdavky, ktoré nie sú vopred pridelené, sa uvádzajú len na ilustráciu.

Súvislosti:

Chorvátsko požiadalo o členstvo v EÚ v roku 2003 a prístupové rokovania začali v roku 2005. Dňa 9. decembra 2011 podpísala EÚ a Chorvátsko zmluvu o pristúpení. Po jej ratifikácii všetkými krajinami EÚ sa táto krajina stane 1. júla 2013 28. členským štátom EÚ.

Tento opravný rozpočet obsahuje finančné úpravy potrebné na zohľadnenie pristúpenia Chorvátska. Komisia zároveň predkladá návrh na úpravu viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013 (VFR) s cieľom premietnuť tieto zmeny.

Kontaktné osoby:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 8132)

Wojtek Talko (+32 2 297 8551)

1 :

{1 Záväzky: maximálna hodnota záväzkov EÚ na platby budúcich účtov – najmä dlhodobé projekty financované z prostriedkov EÚ.

2 :

{2 Platby: skutočné sumy na platby predchádzajúcich záväzkov – najmä dokončené projekty financované z prostriedkov EÚ.


Side Bar