Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SK SL HR

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 18 marca 2013 r.

Budżet na 2013 r. dostosowany do wejścia Chorwacji do UE

Komisja Europejska wystąpiła dziś z propozycją wprowadzenia zmian do tegorocznego budżetu UE, aby uwzględnić skutki przystąpienia Chorwacji do UE. Proponowana zmiana dotyczy kwoty 655,1 mln euro środków na zobowiązania1 (0,4 proc. budżetu na 2013 r.) oraz 374 mln euro (+ 0,3 proc.) środków na płatności2. Kwoty te odzwierciedlają postanowienia traktatu akcesyjnego podpisanego przez UE i Chorwację.

„Z dniem 1 lipca 2013 r., w którym Chorwacja stanie się członkiem UE, chorwackie regiony i miasta, małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, naukowcy i inne podmioty będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych, tak jak to ma miejsce w przypadku każdego innego państwa członkowskiego.” – zwraca uwagę Janusz Lewandowski, komisarz ds. programowania finansowego i budżetu. „Zmiana budżetu jest po prostu realizacją finansowych aspektów jednomyślnego porozumienia państw członkowskich UE w sprawie przyjęcia Chorwacji jako 28. członka Unii Europejskiej.”

Wkład Chorwacji do budżetu UE na 2013 r. wyniesie 211,9 mln euro.

Projekt budżetu korygującego będzie musiał zostać przyjęty przez władzę budżetową, tj. Radę i Parlament Europejski.

Zob. szczegółową tabelę poniżej.

Projekt budżetu korygującego 1 (przystąpienie Chorwacji do UE) w mln EUR, według cen bieżących

2013

Zobowiązania

Płatności

1. Trwały wzrost

496,6

167,4

1a Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (1)

47,2

17,6

1b Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

449,4

149,8

w tym fundusze strukturalne

299,6

89,9

w tym Fundusz Spójności

149,8

59,9

2. Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona

10,2

2,6

Europejski Fundusz Rybacki

8,7

2,2

Inne wsparcie w ramach wspólnej polityki rybołówstwa, Life + (1)

1,5

0,4

3. Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość

73,3

42,2

3a Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość (1)

2,1

1,1

Instrument finansowy Schengen

40,0

40,0

3b Obywatelstwo (1)

2,2

1,1

Środki przejściowe

29,0

4. UE jako partner na arenie międzynarodowej

86,8

6. Wyrównania (instrument przepływu środków pieniężnych)

75,0

75,0

Ogółem

655,1

374,0

1) Nieprzydzielone wcześniej wydatki podaje się jedynie do celów ilustracyjnych.

Informacje podstawowe:

Chorwacja złożyła wniosek o członkostwo w UE w 2003 r. i rozpoczęła negocjacje w sprawie przystąpienia w 2005 r. W dniu 9 grudnia 2011 r. UE i Chorwacja podpisały traktat o przystąpieniu. Chorwacja stanie się 28 państwem członkowskim UE w dniu 1 lipca 2013 r., pod warunkiem ratyfikacji traktatu przez wszystkie państwa członkowskie UE.

Omawiany budżet korygujący obejmuje korekty finansowe niezbędne dla przystąpienia Chorwacji do UE. Jednocześnie Komisja przedkłada wniosek w sprawie zmiany wieloletnich ram finansowych na lata 2007-2013, który odzwierciedla te korekty.

Kontakt:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

1 :

Środki na zobowiązania: maksymalna wartość kwot, do których zobowiązała się UE z tytułu spłaty przyszłych rachunków – głównie długoterminowych projektów finansowanych ze środków unijnych.

2 :

Środki na płatności: rzeczywiste kwoty do zapłacenia za poprzednie zobowiązania – głównie finansowane przez UE projekty, które zostały już zrealizowane.


Side Bar