Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 18 март 2013 г.

Правата на гражданите се превръщат в реалност: 500 информационни центъра информират гражданите в Европа

Днес Вивиан Рединг, заместник-председател на Европейската комисия, и Отмар Карас, заместник-председател на Европейския парламент, сложиха начало на ново поколение информационни центрове Europe Direct. Новата мрежа ще разшири възможностите за гражданите да получават практическа информация и съвети за упражняване на правата си в Европейския съюз. Понастоящем в Европа има 500 центъра за 500 милиона души, живеещи в Европейския съюз. А по-късно през 2013 г. и Хърватия ще се присъедини към мрежата. Съобщението идва в момент, когато представителите на центровете се събират в Брюксел за годишното общо събрание на мрежата Europe Direct.

Информационните центрове Europe Direct са на предната линия — те са нашето лице, те са гласът на нашите политики, те разясняват правата на гражданите и се вслушват в тях по места“, заяви заместник-председателят на Комисията Вивиан Рединг, комисар в областта на правосъдието, основните права и гражданството. Цифрите са впечатляващи: само през миналата година центровете са получили над един милион запитвания. Затова днес разширяваме мрежата, така че центровете да могат да продължат да отговарят на въпросите на гражданите и да спомагат за насърчаване на европейския дебат на местно равнище.“

Новите центрове бяха избрани от Европейската комисия за срок от пет години въз основа на открит конкурс. Спечелилите кандидати, съфинансирани от Европейската комисия, вече могат да използват етикета „Информационен център Europe Direct“. Повечето центрове са управлявани от регионални или местни органи, асоциации или търговски камари.

Първото поколение центрове стартира през 2005 г. Оттогава насам хората в цяла Европа ги използват все повече и повече. Само за последните четири години второто поколение центрове са получили около 3,3 милиона лични запитвания, организирали са над 41 000 прояви и са отговорили на повече от един милион електронни съобщения.

Мрежата Europe Direct играе ключова роля при осъществяването на пряка връзка с хората в тяхната страна, като общува с тях по начин, който е едновременно от значение за тях и е разбираем. Днешното съобщение се прави през Европейската година на гражданите, която е посветена на европейските граждани и техните права. Като част от усилията за осведомяване и популяризиране през цялата 2013 г. заместник-председателят Рединг и останалите членове на Комисията ще обединят сили с националните и местните политици при провеждането на дебат за Европа – ще ги изслушват и ще отговарят на техните въпроси.

Контекст

Информационната мрежа Europe Direct стартира за пръв път през 2005 г. Центровете в държавите членки са един от начините, чрез които Европейската комисия достига до обикновените граждани на местно равнище. Услугите на центровете са безплатни за широката общественост.

Центровете са съфинансирани и получават максимум 25 000 евро годишно от Европейската комисия за тяхната дейност по предоставяне на информация за ЕС. Общият бюджет на ЕС за центровете остава непроменен и възлиза на максимум 11,4 милиона евро годишно.

Четири различни услуги са достъпни за хората в рамките на Europe Direct. Всички те служат на гражданите и всички са безплатни.

  • Центърът за връзка Europe Direct предлага информационни услуги по всички въпроси, свързани с ЕС, по телефона и по пощата;

  • Информационните центрове Europe Direct са местни звена за контакт. Те предоставят информация и отговарят на въпроси по всички европейски теми. Те отговарят лично и като вземат предвид местните условия. Добре обучен персонал контактува с хората, като организира мероприятия в училищата, дебати с местни и регионални политици и представя Европа на панаири. При наличието на над един милион запитвания всяка година европейските лидери също имат възможност да научат пряко за нуждите и тревогите на хората.

  • Европейските документационни центрове популяризират образованието и изследванията в областта на европейската интеграция. Те предлагат широк спектър от документи по европейските въпроси и насърчават академичната общност да се включи в дебата за Европа.

  • Експерти от Team Europe по въпросите на ЕС. Специалисти по различни свързани с ЕС теми, които се изказват по европейски въпроси по време на конференции, в университетите и училищата.

За повече информация

Пряка връзка към Europe Direct:

http://europa.eu/europedirect/index_en.htm

Карта на всички информационни центрове Europe Direct:

http://europa.eu/europedirect/meet_us/interactive_map/index_en.htm

Обсъждания с граждани на бъдещето на Европа:

http://ec.europa.eu/european-debate

Европейска година на гражданите:

http://europa.eu/citizens-2013

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

Следете дейността на заместник-председателя в Twitter: @VivianeRedingEU

За връзка:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Новото поколение информационни центрове Europe Direct

Брой на информационните центрове за всяка отделна държава членка (2013—2017 г.)

Държава членка

Брой на центровете

Белгия

12

България

15

Чешка република

13

Дания

5

Германия

55

Естония

9

Ирландия

8

Гърция

19

Испания

47

Франция

50

Италия

48

Кипър

3

Латвия

9

Литва

10

Люксембург

2

Унгария

20

Малта

3

Нидерландия

14

Австрия

11

Полша

31

Португалия

19

Румъния

31

Словения

7

Словакия

12

Финландия

8

Швеция

20

Обединеното кралство

18

Общо

499

2. Дейности на информационните центрове Europe Direct през 2012 г.

Дейности на информационните центрове Europe Direct

по държави членки

(индикативни статистически данни за 2012 г.)

Държава членка

Брой на центровете, избрани за периода 2009—2012 г.

Брой на личните контакти (посещения, запитвания по електронната поща, телефонни обаждания и т.н.)

Брой на публикациите (доклади, листовки- бюлетини, брошури, аудиовизуални материали и др.)

Брой на организираните мероприятия

Австрия

11

12647

215

38

Белгия

10

8324

194

151

България

14

48906

315

335

Кипър

2

2832

25

1

Чешка република

11

5504

315

132

Дания

4

5531

75

9

Естония

8

9097

123

56

Финландия

23

35742

122

105

Франция

56

123256

750

505

Германия

59

163959

867

459

Гърция

18

12437

250

32

Унгария

18

23685

159

214

Ирландия

7

11104

60

55

Италия

49

179731

894

695

Латвия

9

9099

224

125

Литва

10

17933

160

28

Люксембург

2

5022

1

1

Малта

2

3003

31

16

Нидерландия

13

25721

267

59

Полша

27

58624

590

612

Португалия

16

8124

195

84

Румъния

31

36643

901

257

Словашка република

12

6610

66

68

Словения

6

19847

106

121

Испания

47

102657

912

402

Швеция

19

30731

258

175

Обединеното кралство

16

70184

172

167

ОБЩО

500

1036953

8247

4902

3. Над един милион лични контакти през 2012 г. — разбивка

1036953 лични контакти (посещения, запитвания по електронната поща, телефонни обаждания и т.н.)


Side Bar