Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 14 mars 2013

Nu är det slut med vilseledande marknadsföring: EU-kommissionen skärper kontrollen av att lagstiftningen mot otillbörliga affärsmetoder efterlevs.

Bryssel den 14 mars 2013 — EU-kommissionen har idag presenterat en rad åtgärder för att sätta stopp för aggressiva affärsmetoder inom EU, exempelvis falska gratiserbjudanden, tomma lockerbjudanden (”bait and switch”) för produkter som inte finns att tillgå, och reklam riktad till barn. Fem år efter det att direktivet om otillbörliga affärsmetoder trädde i kraft har kommissionen sett över genomförande av det och tillkännagett planer på att skärpa tillsynen av bestämmelserna för att öka medborgarnas förtroende när de handlar på EU:s inre marknad.

Initiativet är ett led i kommissionens insatser för att öka konsumenternas förtroende inom ramen för en ny konsumentpolitisk handlingsplan för EU. Genom att näthandla i andra EU-länder kan konsumenterna få tillgång till upp till 16 gånger fler produkter, men likväl har 60 % av konsumenterna ännu inte utnyttjat denna möjlighet. Konsumenterna drar alltså inte full nytta av det stora utbud och de lägre priser som finns på den inre marknaden. Om konsumenternas förtroende stärks genom att efterlevnaden av bestämmelserna förbättras bidrar det till stärkt ekonomisk tillväxt i Europa. Undersökningar visar att allt fler konsumenter är intresserade av att göra inköp över gränserna och villiga att lägga mer pengar utomlands än de var 2006 innan EU-bestämmelserna hade trätt i kraft.

Konsumtionen står för 56 % av EU:s BNP, men det bristande konsumentförtroendet för handel över EU:s gränser innebär att vi inte till fullo utnyttjar den inre marknadens potential, säger Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för rättsliga frågor. Det finns redan bra konsumentskyddsbestämmelser, men vi måste se till att de efterlevs i högre grad, särskilt vid handel över gränserna. Jag vill ha nolltolerans för oseriösa näringsidkare så att konsumenterna exakt vet vad de köper och inte blir lurade. Detta betyder också ett gemensamt angreppssätt för kontrollen av efterlevnaden av samma bestämmelser.

Tack vare direktivet om otillbörliga affärsmetoder har nationella konsumentrådgivare lyckats begränsa många typer av otillbörliga affärsmetoder, såsom osann information till konsumenterna och aggressiva försäljningsmetoder för att påverka konsumenternas val. Genom att ersätta 27 olika nationella regelverk med en enda uppsättning regler har direktivet avsevärt förenklat bestämmelserna om otillbörliga affärsmetoder, vilket gör det lättare för konsumenterna att veta vilka rättigheter de har, oavsett var i EU de handlar. Däremot råder det fortfarande osäkerhet bland både konsumenter och näringsidkare om hur efterlevnaden av bestämmelserna kommer att kontrolleras av de olika nationella tillsynsorganen.

Fyra av fem onlinekonsumenter i EU (81 %) använde en webbplats för prisjämförelse 2010. Sådana verktyg kan emellertid endast bidra till att öka konsumentförtroendet om de tillhandahåller tydliga och riktiga uppgifter, vilket inte alltid är fallet idag. Olika intressenter har anmält problem som avser webbplatserna för prisjämförelse, i synnerhet när det gäller insyn och problem med ofullständiga uppgifter.

Dessutom har ständigt återkommande problem och nya affärsmetoder, exempelvis de som uppkommer online, ofta en gränsöverskridande karaktär och leder till gemensamma problemställningar för de nationella tillsynsmyndigheterna. Därför krävs det en förbättrad samordning av kontrollen av efterlevnaden.

Exempelvis bötfälldes en ledande marknadsaktör på området för elektronisk utrustning av en nationell tillsynsmyndighet för att ha erbjudit konsumenterna en tvåårig garanti för sina produkter mot en avgift, trots att konsumenterna redan har rätt till denna garanti avgiftsfritt enligt EU-lagstiftningen. Med tanke på att liknande problem uppstått i andra medlemsstater överlämnade Vivian Reding en skrivelse till samtliga ministrar med ansvar för konsumentfrågor för att uppmärksamma fallet och fråga vilka åtgärder som vidtagits nationellt för att kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna. Svaren påvisar en bristande konsekvens när det gäller de nationella myndigheternas tolkning och kontroll av efterlevnaden av direktivet.

Kommissionen kommer därför att agera i större utsträckning för att skärpa samarbetet mellan de nationella tillsynsmyndigheterna genom att

  • stärka det europeiska konsumentskyddsnätets effektivitet och fortsätta att främja samordnade tillsynsåtgärder (gemensamma marknadskontroller, s.k. sweeps),

  • bistå medlemsstaterna att effektivt tillämpa direktivet med vägledning och förmedling av bästa praxis,

  • utveckla indikatorer för efterlevnad av bestämmelserna för att upptäcka brister och misslyckanden som kräver ytterligare utredning och/eller avhjälpande åtgärder, och

  • genomföra regelbundna seminarier tillsammans med de nationella tillsynsmyndigheterna och fortbildning för personal inom tillsynsmyndigheterna och domstolsväsendet.

Marknaderna för resor och transporter, digitala tjänster, finansiella tjänster respektive fastigheter har identifierats som de största sektorerna där konsumenterna fortsätter att stå som förlorare och där större insatser krävs. Dessutom behöver tillsynsmyndigheterna ta sig en närmare titt på de anspråk som detaljhandlarna gör angående miljövänliga produkter och tjänster, som ofta är formulerade i väldigt allmänna, vaga och inte alltid ansvarsfulla ordalag.

Bakgrund

I direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder, som antogs 2005, fastställs harmoniserade bestämmelser för att lösa problemet med otillbörliga affärsmetoder. Därigenom skyddas konsumenterna ifrån att vilseledas eller utsättas för aggressiv marknadsföring. Dessutom säkerställs det att de påståenden som görs av näringsidkare inom EU är tydliga, riktiga och styrkta så att konsumenter kan göra väl underbyggda och meningsfulla val. Direktivet syftar också till att säkerställa, främja och skydda en sund konkurrens när det gäller affärsmetoder. Direktivets tillämpningsområde är omfattande och gäller för alla ekonomiska sektorer.

Särskilda bestämmelser förhindrar ett utnyttjande av utsatta konsumenter såsom barn. Direktivet innehåller också en ”svart lista” över metoder, till exempel ”tomma lockerbjudanden” och ”falska gratiserbjudanden”, vilka är förbjudna under alla omständigheter.

Dagens rapport visar att medlemsstaterna och intressenterna anser att bristande resurser, komplicerade interna förfaranden och bristande avskräckande påföljder hotar äventyrar en riktig tillämpning av lagstiftningen.

Europeiska konsumentkonferensen European Consumer Summit of 18-19 March 2013 som organiseras av kommissionen kommer att ge en möjlighet för alla intressenter att bli hörda så att konkreta lösningar kan diskuteras för att förbättra kontrollen av efterlevnaden av konsumenternas rättigheter, inom och över de nationella gränserna och undersöka möjligheterna att komma med effektiva svar på fall med EU-relevans på den inre marknaden.

Läs mer

Pressmaterial — otillbörliga affärsmetoder:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/news/130314_en.htm  

Meddelande om uppnåendet av ett högt konsumentskydd - en förtroendeingivande inre marknad” (Communication "Achieving a high level of consumer protection Building trust in the Internal Market")

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucpd_communication_en.pdf

Rapport om tillämpningen av direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder (Report on the application of Directive 2005/29/EC on unfair commercial practices)

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucpd_report_en.pdf

Undersökning om tillämpningen av direktiv 2005/29/EG på områdena för finansiella tjänster och fast egendom (Study on the application of Directive 2005/29/EC in the fields of financial services and immovable property)

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/news/130108_en.htm

EU:s lagstiftning om otillbörliga affärsmetoder:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/index_en.htm

Webbplats för kommissionens vice ordförande Viviane Reding, kommissionär med ansvar för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Konktaktpersoner:

Mina Andreeva (Tfn +32 22991382)

Natasha Bertaud (Tfn +32 22967456)


Side Bar