Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 14. marca 2013

Koniec marketingových podvodov: Európska komisia prijíma opatrenia na prísnejšie presadzovanie pravidiel proti nekalým obchodným praktikám

Brusel 14. marca 2013 – Európska komisia dnes načrtla súbor opatrení, ktorými chce v celej EÚ riešiť agresívne obchodné praktiky, ako sú napríklad falošné bezplatné ponuky, reklama typu „nalákať a zmeniť“ na výrobky, ktoré nie je možné dodať, a nabádanie detí ku kúpe. Päť rokov od nadobudnutia účinnosti smernice o nekalých obchodných praktikách Komisia preskúmala jej uplatňovanie a ohlásila, že sa bude zasadzovať za prísnejšie presadzovanie ňou zavedených pravidiel, aby zvýšila dôveru občanov pri nakupovaní na vnútornom trhu Únie.

Táto iniciatíva je súčasťou opatrení Komisie na zvýšenie dôvery spotrebiteľov, ktoré boli prijaté v rámci európskeho programu pre spotrebiteľov (IP/12/491). Spotrebitelia si pri nákupe cez internet naprieč hranicami EÚ môžu vybrať zo 16-krát väčšieho množstva výrobkov, no 60 % spotrebiteľov túto možnosť stále nevyužíva. V dôsledku toho v plnej miere nevyužívajú prínosy vyplývajúce z rozmanitosti výberu a nižších cien, ktoré ponúka jednotný trh. Zvýšenie dôvery spotrebiteľov prostredníctvom lepšieho presadzovania pravidiel môže výraznou mierou podporiť hospodársky rast v Európe. Z prieskumov vyplýva, že počet spotrebiteľov, ktorí majú záujem o cezhraničné nákupy a sú ochotní za ne minúť viac peňazí, je v súčasnosti väčší ako v roku 2006, keď pravidlá EÚ ešte neboli v platnosti.

„Výdavky vynaložené spotrebiteľmi tvoria 56 % HDP EÚ, ale nedostatočná dôvera spotrebiteľov v nákupy naprieč hranicami EÚ znamená, že potenciál jednotného trhu ešte stále nevyužívame v plnej miere“, uviedla podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová. „Zaviedli sme dostatočné pravidlá na ochranu spotrebiteľov, musíme však zabezpečiť ich lepšie presadzovanie, predovšetkým v cezhraničných prípadoch. Chcem, aby sme voči neserióznym obchodníkom postupovali s nulovou toleranciou, aby spotrebitelia presne vedeli, čo kupujú a že ich neokrádajú. To zároveň znamená, že k presadzovaniu toho istého súboru pravidiel musíme pristupovať jednotne.“

Vďaka smernici o nekalých obchodných praktikách boli vnútroštátne dozorné orgány v oblasti ochrany spotrebiteľa schopné zamedziť širokej škále nekalých obchodných praktík, ako je poskytovanie nepravdivých informácií spotrebiteľom alebo používanie agresívnych postupov na ovplyvnenie ich výberu. Smernica nahradila 27 vnútroštátnych právnych úprav jedným súborom pravidiel, čím zjednodušila pravidlá týkajúce sa nekalých obchodných praktík. Pre spotrebiteľov je tak ľahšie poznať svoje práva bez ohľadu na to, v ktorej krajine EÚ nakupujú. Spotrebitelia aj obchodníci však naďalej čelia neistote, pretože nevedia, ako budú tieto pravidlá presadzovať jednotlivé vnútroštátne orgány presadzovania práva.

Štyria z piatich spotrebiteľov v EÚ (81 %), ktorí nakupujú cez internet, v roku 2010 využili stránku porovnávajúcu ceny výrobkov. Takéto nástroje však môžu prispieť k zvýšeniu dôvery spotrebiteľov iba vtedy, ak budú poskytovať jasné a presné informácie, čo v súčasnosti nemusí vždy platiť. Rôzne zainteresované strany upozornili na problémy so stránkami porovnávajúcimi ceny výrobkov, najmä pokiaľ ide o transparentnosť a neúplnosť poskytovaných informácií.

Okrem toho opakujúce sa problémy alebo nové obchodné praktiky, ako sú tie, ku ktorým dochádza v online prostredí, majú často cezhraničný rozmer a stavajú vnútroštátne orgány presadzovania práva pred podobné otázky. V dôsledku toho je potrebný jednotnejší prístup k presadzovaniu pravidiel.

Ako príklad možno uviesť prípad vedúceho hráča na trhu elektronických zariadení, ktorému vnútroštátny orgán presadzovania práva uložil pokutu za to, že spotrebiteľom za poplatok ponúkal dvojročnú záruku na svoje výrobky napriek tomu, že spotrebitelia už podľa právnych predpisov EÚ majú právo dostať túto službu bezplatne. Vzhľadom na to, že k podobným problémom došlo aj v iných členských štátoch, podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová na tento prípad upozornila všetkých ministrov zodpovedných za oblasť ochrany spotrebiteľa a požiadala ich, aby ju informovali o vnútroštátnych opatreniach, ktoré prijali v záujme presadenia uvedených pravidiel. Z prijatých odpovedí vyplýva, že vnútroštátne orgány túto smernicu nevykladajú a nepresadzujú jednotným spôsobom.

Komisia sa preto bude snažiť zohrávať poprednejšiu úlohu pri posilňovaní spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva prostredníctvom:

  • zvyšovania efektívnosti európskej siete na ochranu spotrebiteľa a ďalšej podpory koordinovaných celoplošných opatrení zameraných na presadzovanie práva,

  • pomáhania členským štátom pri účinnom uplatňovaní smernice vo forme usmernení a výmeny osvedčených postupov,

  • vypracovania ukazovateľov presadzovania s cieľom odhaliť nedostatky a neúspechy, ktoré si vyžadujú ďalšie prešetrovanie a/alebo nápravné opatrenia,

  • zavedenia pravidelných tematických workshopov pre vnútroštátne orgány presadzovania práva a zorganizovania školenia pre orgány presadzovania práva a justičné orgány.

Za hlavné sektory, v ktorých sú spotrebitelia naďalej poškodzovaní a v ktorých je potrebné vyvinúť väčšie úsilie, boli označené sektory cestovného ruchu a dopravy, digitálnych služieb, finančných služieb a trhy s nehnuteľnosťami. Orgány presadzovania práva sa okrem toho musia podrobnejšie zamerať na tvrdenia maloobchodníkov o ekologickosti ich výrobkov, ktoré sú často veľmi všeobecné, vágne a nie vždy sa používajú zodpovedne.

Súvislosti

V smernici 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách, ktorá bola prijatá v roku 2005, sa stanovujú harmonizované pravidlá na riešenie nekalých obchodných praktík. Zabezpečuje sa ňou, aby spotrebitelia neboli zavádzaní ani vystavení agresívnemu marketingu a aby všetky tvrdenia obchodníkov v EÚ boli jednoznačné, zodpovedajúce skutočnosti a odôvodnené, a spotrebitelia sa tak mohli uvážene rozhodovať na základe svojich skutočných potrieb. Účelom smernice je tiež zabezpečiť, podporovať a chrániť spravodlivú hospodársku súťaž v oblasti obchodných praktík. Smernica má široký rozsah pôsobnosti a vzťahuje sa na všetky odvetvia hospodárstva.

Zahŕňa osobitné ustanovenia, ktoré bránia zneužívaniu zraniteľných spotrebiteľov, ako sú deti. Smernica takisto zahŕňa „čiernu listinu“ praktík, ktoré sú za všetkých okolností zakázané, ako vábivá reklama a falošné bezplatné ponuky.

V dnešnej správe členské štáty a zainteresované strany uviedli, že riadne uplatňovanie uvedeného právneho predpisu by mohlo byť ohrozené v dôsledku nedostatku zdrojov, zložitosti vnútorných postupov a neexistencie odrádzajúcich sankcií.

Príležitosť prediskutovať so všetkými zainteresovanými stranami konkrétne riešenia na zlepšenie presadzovania práv spotrebiteľov tak v rámci jednotlivých štátov, ako aj naprieč ich hranicami a preskúmať spôsoby, akými je možné účinne reagovať na prípady európskeho významu, ku ktorým dochádza na jednotnom trhu, ponúkne Európsky spotrebiteľský samit, ktorý Komisia usporiada v dňoch 18. – 19. marca 2013.

Ďalšie informácie

Informácie pre tlač – nekalé praktiky voči spotrebiteľom:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/news/130314_en.htm  

Oznámenie „Dosahovanie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa
Budovanie dôvery na vnútornom trhu“

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucpd_communication_en.pdf

Správa o uplatňovaní smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucpd_report_en.pdf

Štúdia o uplatňovaní smernice 2005/29/ES v oblasti finančných služieb a nehnuteľného majetku

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/news/130108_en.htm

Právne predpisy EÚ o nekalých obchodných praktikách:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/index_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar