Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 14 marca 2013 r.

Stop oszustwom marketingowym: Komisja umożliwi surowsze egzekwowanie praw zapobiegających nieuczciwym praktykom handlowym

Bruksela, 14 marca 2013 r. — W dniu dzisiejszym Komisja Europejska przedstawiła szereg działań mających na celu wyeliminowanie agresywnych praktyk handlowych w całej UE. Do praktyk tych zaliczają się fałszywe „darmowe” oferty oraz tak zwana „przynęta i zamiana” − reklamy produktów, które nie mogą być dostarczone – oraz reklamy nakłaniające dzieci do kupna produktu. Pięć lat po wejściu w życie dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych Komisja dokonała przeglądu jej stosowania i ogłosiła zamiar surowszego egzekwowania przepisów w celu zwiększenia zaufania obywateli podczas dokonywania zakupów na europejskim rynku wewnętrznym.

Inicjatywa stanowi część działań Komisji na rzecz zwiększenia zaufania konsumentów w ramach Europejskiego programu na rzecz konsumentów (IP/12/491). Dokonując zakupów w internecie w obrębie UE, konsumenci mają 16-krotnie większy wybór produktów, ale 60 % konsumentów nadal nie korzysta z tych możliwości. W rezultacie konsumenci nie korzystają w pełni z szerokiego wyboru i niższych cen dostępnych na jednolitym rynku. Poprawa zaufania konsumentów poprzez lepsze egzekwowanie przepisów może być istotnym impulsem dla wzrostu gospodarczego w Europie. Badania dowodzą, że coraz więcej konsumentów jest zainteresowanych zakupami transgranicznymi. Są oni skłonni wydać więcej na tego rodzaju zakupy niż w 2006 r., kiedy nie obowiązywały jeszcze przepisy unijne.

„Wydatki konsumenckie stanowią 56 % unijnego PKB, natomiast brak zaufania konsumentów dokonujących zakupów w innych państwach członkowskich UE oznacza, że wciąż nie wykorzystujemy w pełni potencjału jednolitego rynku” − powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości. „Dysponujemy odpowiednimi przepisami chroniącymi konsumentów, ale musimy zagwarantować, że są one lepiej egzekwowane, szczególnie w obrocie transgranicznym. Chciałabym, aby stosowana była zasada „zero tolerancji” wobec nieuczciwych podmiotów gospodarczych, tak aby konsumenci dokładnie wiedzieli, co kupują, oraz by nie zostali oszukani. Oznacza to również spójne podejścia do egzekwowania tych samych przepisów.”

Dzięki dyrektywie dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych, krajowym organom ochrony konsumentów udało się ograniczyć szeroką skalę tego rodzaju praktyk, takich jak dostarczanie konsumentom nieprawdziwych informacji lub stosowanie agresywnych technik, by wpływać na dokonywane przez nich wybory. Poprzez zastąpienie 27 różnych systemów krajowych jednym zbiorem przepisów, dyrektywa przyczyniła się do uproszczenia przepisów dotyczących nieuczciwych praktyk handlowych, ułatwiając konsumentom poznanie przysługujących im praw, niezależnie od tego gdzie w UE dokonują zakupów. Jednak zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy nadal nie mają pewności co do sposobu egzekwowania tych przepisów przez różne krajowe organy wykonawcze.

W 2010 r. czterech na pięciu konsumentów unijnych dokonujących zakupów w internecie (81 %) korzystało z serwisów internetowych umożliwiających porównywanie cen. Tego typu narzędzia mogą jednak zwiększyć zaufanie konsumentów tylko wtedy, gdy podają przejrzyste i rzetelne informacje, co niestety nie zawsze ma miejsce. Wiele podmiotów zgłaszało problemy dotyczące podównywarek cenowych stron oferujących porównanie cen, szczególnie jeżeli chodzi o przejrzystość i kompletność podawanych informacji.

Co więcej, wymiar często transgraniczny mają powracające kwestie lub nowe praktyki handlowe, takie jak te obecne w internecie, co sprawia podobne trudności krajowym organom wykonawczym. Wymaga to bardziej spójnego podejścia do egzekwowania prawa.

Przykładem może być wiodące przedsiębiorstwo w dziedzinie urządzeń elektronicznych, które zostało ukarane grzywną przez krajowy organ wykonawczy za udzielanie konsumentom 2-letniej, odpłatnej gwarancji na swoje produkty, pomimo iż przepisy UE dają już konsumentom bezpłatne prawo do takiej usługi. Mając na uwadze, że podobne obawy wystąpiły w innych państwach członkowskich, wiceprzewodnicząca Viviane Reding skierowała pismo do wszystkich ministrów ds. konsumentów, aby zwrócić ich uwagę na tę sprawę i poznać szczegóły wdrożenia przepisów na szczeblu krajowym. Otrzymane odpowiedzi wskazują na brak spójności w interpretacji i egzekwowaniu dyrektywy przez władze krajowe.

Komisja będzie zatem dążyć do tego, by odgrywać większą rolę we wzmacnianiu współpracy między krajowymi organami wykonawczymi poprzez:

  • zwiększenie skuteczności europejskiej sieci ochrony konsumentów oraz dalsze propagowanie skoordynowanych działań w zakresie egzekwowania prawa ;

  • pomoc państwom członkowskim w skutecznym stosowaniu dyrektywy dzięki wytycznym oraz wymianie najlepszych praktyk;

  • opracowanie wskaźników egzekwowania prawa w celu wykrycia braków i uchybień, które wymagają dalszych działań dochodzeniowych lub naprawczych;

  • zapewnienie regularnych warsztatów tematycznych z udziałem krajowych organów wykonawczych i organizowanie szkoleń dla tych organów oraz organów wymiaru sprawiedliwości.

Do głównych sektorów, w których konsumenci nadal nie wykorzystują możliwości i które wymagają intensywniejszych działań, należą sektory podróży i transportu, sektor telekomunikacyjny, usługi finansowe oraz rynek nieruchomości. Ponadto organy wykonawcze muszą się bliżej przyjrzeć twierdzeniom dotyczącym ekologiczności stosowanym przez detalistów, które są często bardzo ogólnikowe, niejasne i nie zawsze stosowane w sposób odpowiedzialny.

Kontekst

Dyrektywa 2005/29/WE dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych, przyjęta w 2005 r., ustanawia zharmonizowane przepisy mające na celu wyeliminowanie nieuczciwych praktyk handlowych. Celem dyrektywy jest zagwarantowanie, że konsumenci nie są wprowadzani w błąd ani narażani na agresywne praktyki marketingowe, a twierdzenia stosowane przez przedsiębiorców w UE są zrozumiałe, zgodne z prawdą i uzasadnione, dzięki czemu konsumenci mogą dokonywać świadomych i sensownych wyborów. Celem dyrektywy jest również zagwarantowanie uczciwej konkurencji w ramach praktyk handlowych oraz jej wspieranie i ochrona. Dyrektywa ma szeroki zakres i odnosi się do wszystkich sektorów gospodarki.

Szczegółowe przepisy zapobiegają wykorzystywaniu konsumentów najbardziej narażonych na zagrożenia, takich jak dzieci. Dyrektywa zawiera ponadto „czarną listę” praktyk, takich jak „reklama przynęta” i fałszywe oferty darmowe, które są absolutnie zakazane.

W dzisiejszym sprawozdaniu państwa członkowskie i zainteresowane strony zasygnalizowały brak zasobów, złożoność procedur wewnętrznych i brak odstraszających sankcji, co może zagrozić prawidłowemu stosowaniu przepisów prawnych.

Europejski szczyt konsumentów, który Komisja zorganizuje w dniach 18-19 marca 2013 r., będzie okazją do omówienia ze wszystkimi zainteresowanymi stronami konkretnych rozwiązań mających na celu poprawę egzekwowania praw konsumenta na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz znalezienie skutecznych sposobów radzenia sobie z przypadkami o wymiarze unijnym w kontekście rynku wewnętrznego.

Dodatkowe informacje

Informacje dla prasy — nieuczciwe praktyki dotyczące konsumentów:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/news/130314_en.htm  

Komunikat „Osiąganie wysokiego poziomu ochrony konsumentów, budowanie zaufania do rynku wewnętrznego”

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucpd_communication_en.pdf

Sprawozdanie na temat stosowania dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucpd_report_en.pdf

Badanie dotyczące stosowania dyrektywy 2005/29/WE w dziedzinie usług finansowych i nieruchomości

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/news/130108_en.htm

Prawodawstwo UE dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/index_en.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar