Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 14 maart 2013

Frauduleuze marketing een halt toe roepen: Europese Commissie neemt maatregelen om strenger op te treden tegen oneerlijke handelspraktijken

Brussel, 14 maart 2013 – De Europese Commissie stelde vandaag een reeks maatregelen voor tegen agressieve handelspraktijken in de EU, zoals valse „gratis” aanbiedingen, reclame voor producten die niet kunnen worden geleverd („bait and switch”) en het aanzetten van kinderen. Vijf jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken heeft de Commissie bekeken hoe die richtlijn wordt toegepast en heeft zij plannen aangekondigd om strenger op de regels toe te zien, zodat de burgers meer vertrouwen kunnen hebben in winkelen op de interne markt van Europa.

Dit initiatief maakt deel uit van de acties die de Commissie onderneemt in het kader van de Europese consumentenagenda om het consumentenvertrouwen te vergroten (IP/12/491). Consumenten die online grensoverschrijdend in de EU winkelen, kunnen kiezen uit een productaanbod dat 16 keer groter is, maar 60% van de consumenten maakt daar nog altijd geen gebruik van. De consumenten profiteren dus niet volledig van de gevarieerde keuze en de lagere prijzen in de eengemaakte markt. Als het consumentenvertrouwen toeneemt doordat er strenger op de regels wordt toegezien, kan dat een sterke stimulans geven aan de economische groei in Europa. Uit enquêtes blijkt immers dat meer consumenten belangstelling hebben om grensoverschrijdend aankopen te doen en bereid zijn meer geld grensoverschrijdend te besteden dan in 2006, toen de EU‑regelgeving nog niet in werking was getreden.

"De consumentenuitgaven zijn goed voor 56% van het bbp van de EU, maar als de consumenten geen vertrouwen hebben in grensoverschrijdend winkelen in de EU, wordt het volledige potentieel van de eengemaakte markt nog steeds niet benut", aldus vicevoorzitter Reding, de EU‑commissaris voor Justitie. "We hebben al goede regelgeving op het gebied van consumentenbescherming, maar we moeten ervoor zorgen dat er strenger op die regels wordt toegezien, vooral in grensoverschrijdende zaken. Ik wil nultolerantie voor fraudeurs, zodat de consumenten precies weten wat zij kopen en niet worden afgezet. Dit betekent ook dat er bij het toezicht op de regels een coherente benadering moet worden gevolgd."

Dankzij de richtlijn oneerlijke handelspraktijken hebben de nationale handhavingsinstanties op het gebied van consumentenbescherming een halt kunnen toeroepen aan allerhande oneerlijke handelspraktijken, zoals het verstrekken van valse informatie aan consumenten of het gebruiken van agressieve technieken om hun keuzes te beïnvloeden. Door 27 nationale stelsels door één reeks bepalingen te vervangen, heeft de richtlijn de bepalingen inzake oneerlijke handelspraktijken vereenvoudigd en het voor de consumenten gemakkelijker gemaakt om hun rechten te kennen, ongeacht waar zij in de EU winkelen. Maar zowel voor de consumenten als voor de handelaren bestaat er nog steeds onzekerheid over de manier waarop die regels door de verschillende nationale handhavingsinstanties zulllen worden gehandhaafd.

In 2010 raadpleegden vier op de vijf online consumenten in de EU (81%) een prijsvergelijkingswebsite. Die websites kunnen echter slechts helpen om het consumentenvertrouwen te doen groeien als er duidelijke en juiste informatie wordt verschaft, wat vandaag niet altijd het geval is. Verschillende belanghebbenden hebben problemen met prijsvergelijkingswebsites gesignaleerd, voornamelijk in verband met de transparantie en de volledigheid van de verschafte informatie.

Daarnaast hebben terugkerende problemen of nieuwe handelspraktijken die bijvoorbeeld online opduiken, vaak een grensoverschrijdende dimensie, waardoor de nationale handhavingsinstanties voor dezelfde problemen worden gesteld. Daarom moet bij de handhaving een meer coherente benadering worden gevolgd.

Een recent voorbeeld is een marktleider in elektronica die van een nationale handhavingsinstantie een geldboete opgelegd kreeg omdat hij de consumenten tegen betaling een garantie van twee jaar op hun producten bood, hoewel de consumenten daarop al gratis recht hadden op grond van de EU‑wetgeving. Omdat dit probleem zich ook in andere lidstaten voordeed, schreef vicevoorzitter Viviane Reding de ministers van Consumentenbescherming aan om hun aandacht op de zaak te vestigen en te vragen hoe er nationaal zou worden opgetreden. Uit de ontvangen antwoorden blijkt dat de richtlijn niet op een coherente manier door de nationale instanties wordt uitgelegd en gehandhaafd.

De Commissie zal derhalve trachten een prominentere rol te gaan spelen om de samenwerking tussen de nationale handhavingsinstanties te versterken, door:

  • het samenwerkingsnetwerk voor consumentenbescherming doeltreffender te maken en gecoördineerde toezichtsacties (bezemacties of „sweeps” genoemd) verder aan te moedigen;

  • de lidstaten bij de toepassing van de richtlijn bij te staan door middel van haar leidraad en door het delen van beste praktijken;

  • handhavingsindicatoren te ontwikkelen om de tekortkomingen en gebreken op te sporen waarvoor verdere onderzoeks- of corrigerende maatregelen moeten worden genomen;

  • regelmatig thematische workshops tussen nationale handhavingsinstanties te organiseren en te voorzien in opleiding voor handhavingsinstanties en rechters.

De reis- en de vervoerssector, de digitale markt, de markt voor financiële diensten en onroerend goed zijn aangewezen als de grote sectoren waarin consumenten vaak schade lijden en waarvoor meer inspanningen moeten worden gedaan. Daarnaast moeten de handhavingsinstanties aandacht besteden aan de milieuclaims van handelaren, omdat die vaak algemeen en vaag zijn en niet altijd op een verantwoordelijke manier worden gebruikt.

Achtergrond

Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken, die in 2005 werd aangenomen, stelt geharmoniseerde regels vast om tegen oneerlijke handelspraktijken op te treden. De richtlijn zorgt ervoor dat de consumenten niet worden misleid noch worden blootgesteld aan agressieve marketing en dat alle beweringen van handelaren in de EU duidelijk, juist en onderbouwd zijn, zodat de consumenten geïnformeerde en zinnige keuzes kunnen maken. De richtlijn wil er ook voor zorgen dat de mededinging op het gebied van handelspraktijken eerlijk is. De richtlijn heeft een ruim toepassingsgebied en geldt voor alle economische sectoren.

Specifieke bepalingen moeten voorkomen dat kwetsbare consumenten, zoals kinderen, worden geëxploiteerd. De richtlijn omvat ook een zwarte lijst van praktijken, zoals lokkertjes en gratis aanbiedingen, die onder alle omstandigheden verboden zijn.

In het verslag van vandaag hebben lidstaten en belanghebbenden gesignaleerd dat de juiste toepassing van de wetgeving kan worden ondermijnd door een gebrek aan middelen, de complexiteit van de nationale procedures en het gebrek aan afschrikwekkende sancties.

De Europese consumententop van 18‑19 maart 2013, die door de Commissie wordt georganiseerd, zal de gelegenheid bieden om met alle belanghebbenden te zoeken naar concrete oplossingen om de consumentenrechten beter te handhaven binnen en over de nationale grenzen en om doeltreffend te reageren op voor de EU relevante zaken in de eengemaakte markt.

Voor meer informatie

Perspakket – Oneerlijke handelspraktijken

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/news/130314_en.htm  

Mededeling "De verwezenlijking van een hoog niveau van consumentenbescherming - Opbouw van vertrouwen in de interne markt"

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucpd_communication_en.pdf

Verslag over de toepassing van Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucpd_report_en.pdf

Study on the application of Directive 2005/29/EC in the fields of financial services and immovable property

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/news/130108_en.htm

EU‑wetgeving inzake oneerlijke handelspraktijken

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/index_en.htm

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar