Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. kovo 14 d., Briuselis

Siekdama stiprinti kovą su nesąžininga komercine veikla, Europos Komisija imasi veiksmų prieš apgaulingą kainodarą

2013 m. kovo 14 d., Briuselis. Šiandien Europos Komisija paskelbė eilę veiksmų, kuriais siekia kovoti su agresyvia komercine veikla ES, kaip antai tariamai nemokamais pasiūlymais, reklama jauku, produkto, kurio tiekimo negalima garantuoti, pakeitimo reklama ir tiesioginiu vaikų raginimu pirkti. Praėjus penkeriems metams nuo Nesąžiningos komercines veiklos direktyvos įsigaliojimo, Komisija atliko jos taikymo peržiūrą ir paskelbė planuojanti stiprinti taisyklių vykdymo užtikrinimą, kad piliečiai įgautų daugiau pasitikėjimo prekyba Europos vidaus rinkoje.

Ši iniciatyva – tai vienas iš Komisijos veiksmų, kurių tikslas didinti vartotojų pasitikėjimą pagal Europos vartotojų darbotvarkę (IP/12/491). Už ES ribų internetu perkantiems vartotojams siūloma 16 kartų daugiau produktų, tačiau 60 proc. vartotojų šia galimybe vis dar nesinaudoja. Taigi jie nepasinaudoja visais tokios įvairios pasiūlos ir žemesnių kainų bendrojoje rinkoje privalumais. Geresnis taisyklių vykdymo užtikrinimas ir dėl to padidėjęs vartotojų pasitikėjimas gali tapti esmine ekonomikos augimo Europoje paskata. Iš tikrųjų, remiantis tyrimais, šiuo metu padaugėjo vartotojų, kurie nori apsipirkti kitose valstybėse ir pirkiniams jose išleisti daugiau nei 2006 m., kai ES taisyklės dar nebuvo įsigaliojusios.

Vartotojų išlaidos tai 56 proc. ES BVP, tačiau tai, kad vartotojai stokoja pasitikėjimo apsipirkti už ES ribų, reiškia, kad bendrosios rinkos galimybėmis vis dar naudojamasi tik iš dalies, – sakė Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą atsakinga Komisijos narė Viviana Reding. – Veiksmingos vartotojų apsaugos taisyklės yra, tačiau reikia užtikrinti, kad jos būtų veiksmingiau vykdomos, visų pirma tarpvalstybiniu lygiu. Nesąžiningi prekiautojai neturi būti toleruojami, o vartotojai turi tiksliai žinoti, ką perka, ir neturi būti apgaudinėjami. Tai reiškia ir tą, kad būtina suderinti nuomonę dėl tų pačių taisyklių vykdymo užtikrinimo.“

Remiantis nesąžiningos komercinės veiklos direktyva nacionalinėms vartotojų teisių apsaugos organizacijoms pavyko sustabdyti įvairių rūšių nesąžiningą komercinę veiklą, kaip antai nepatikimą vartotojų informavimą arba agresyvių metodų taikymą siekiant paveikti jų sprendimus. Direktyva 27 nacionalinės sistemos buvo pakeistos vienu taisyklių rinkiniu – taip supaprastintos taisyklės dėl nesąžiningos komercinės veiklos, todėl vartotojai geriau žino savo teises, kad ir kurioje ES vietoje jie apsipirktų. Tačiau ir vartotojai, ir prekiautojai vis dar nežino, kokiu būdu įvairios nacionalinės vykdymo užtikrinimo institucijos užtikrins šių taisyklių vykdymą.

2010 m. kainų palyginimo svetainių paslaugomis internete naudojosi keturi iš penkių ES vartotojų (81 proc.). Tačiau tokios priemonės vartotojų pasitikėjimą gali padėti padidinti tik tada, jeigu jose bus pateikiama aiški ir tiksli infomacija, tačiau, deja, šiuo metu taip yra ne visada. Įvairūs suinteresuotieji subjektai pranešė, kad kainų palyginimo svetainės kelia problemų, ypač susijusių su pateikiamos informacijos skaidrumu ir išsamumu.

Be to, pvz., internete pasitaikančios problemos arba nauja komercinė veikla dažnai yra tarpvalstybinio pobūdžio ir nacionalinėms vykdymo užtikrinimo institucijoms kelia bendrų klausimų. Dėl to būtina derinti požiūrį į vykdymo užtikrinimą.

Štai, nacionalinė vykdymo užtikrinimo institucija vienai didžiausių prekybos elektroniniais prietaisais įmonių skyrė baudą už siūlymą tų produktų naudotojams už papildomą mokestį įsigyti 2 metų garantiją, nepaisant to, kad vartotojams ši paslaugą pagal ES teisę turi būti teikiama nemokamai. Atsižvelgdama į tai, kad kitose valstybėse narėse iškilo panašių problemų, Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviana Reding visiems už vartotojų reikalus atsakingiems ministrams nusiuntė raštą, prašydama atkreipti dėmesį į šią bylą ir pasidomėti, kokių vykdymo užtikrinimo veiksmų buvo imtasi nacionaliniu lygiu. Remiantis atsiųstais atsakymais, nacionalinės institucijos nenuosekliai aiškina ir vykdo direktyvos nuostatas.

Todėl, siekdama sustiprinti nacionalinių vykdymo užtikrinimo institucijų bendradarbiavimą, Komisija dės daugiau pastangų, kad:

  • padidintų Europos vartotojų apsaugos tinklo veiksmingumą ir toliau skatintų imtis koordinuotų vykdymo užtikrinimo veiksmų („žaibo“ patikrų);

  • padėtų valstybėms narėms efektyviai taikyti direktyvą, rengdama gaires ir dalydamasi gerąja praktika;

  • parengtų vykdymo užtikrinimo rodiklius, pagal kuriuos būtų galima nustatyti trūkumus ir problemas, kuriems pašalinti būtini papildomi tiriamieji ir (arba) taisomieji veiksmai;

  • reguliariai rengtų temines pratybas nacionalinių vykdymo užtikrinimo institucijų atstovams ir mokymus nacionalinių vykdymo užtikrinimo institucijų ir teismų atstovams.

Nustatyta, kad kelionių, transporto, skaitmeninės aplinkos, finansinių paslaugų ir nuosavybės rinkos – tai pagrindinės sritys, kuriose toliau pažeidinėjamos vartotojų teisės ir kuriose turi būti imtasi aktyvesnių pastangų. Be to, vykdymo užtikrinimo institucijos turi skirti daugiau dėmesio ekologiškumo teiginiams, kuriuos mažmenininkai naudoja neatsakingai ir dažnai formuluoja labai aptakiai ir miglotai.

Pagrindiniai faktai

2005 m. priimta Direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos komercines veiklos, kuria nustatytos darniosios taisyklės dėl kovos su nesąžininga komercine veikla. Ja užtikrinama, kad vartotojai nebūtų klaidinami ar veikiami agresyvių prekybos metodų ir kad visa ES prekybininkų pateikiama informacija būtų aiški, tiksli ir pagrįsta, leidžianti vartotojams pasirinkti prekę remiantis išsamia informacija ir naudingai. Be to, direktyva siekiama užtikrinti, skatinti ir ginti sąžiningą konkurenciją komercinės veiklos srityje. Jos taikymo sritis yra plati ir apima visas ekonomikos sritis.

Specialiomis nuostatomis siekiama apsaugoti pažeidžiamus vartotojus, kaip antai vaikus, nuo išnaudojimo. Direktyvoje taip pat yra „juodasis sąrašas“, kuriame išvardijamos visomis aplinkybėmis draudžiamos veiklos, kaip antai reklama jaukas, tariamai nemokami pasiūlymai.

Šiandien paskelbtoje ataskaitoje valstybės narės ir suinteresuotieji subjektai nurodė, kad išteklių stoka, vidaus procedūrų sudėtingumas ir atgrasomojo pobūdžio sankcijų trūkumas gali pakenkti tinkamam teisės aktų taikymui.

2013 m. kovo 18–19 d. Komisija surengs Europos vartotojų aukščiausiojo lygio susitikimą, kuriame visi suinteresuotieji subjektai galės aptarti konkrečius pasiūlymus dėl vartotojų teisių įgyvendinimo užtikrinimo nacionaliniu ir tarpvalstybiniu lygiu gerinimo ir būdų veiksmingai reaguoti į ES aktualius įvykius bendrojoje rinkoje.

Daugiau informacijos

Rinkinys spaudai. Nesąžininga komercinė veikla:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/news/130314_en.htm  

Komunikatas „Aukšto vartotojų apsaugos lygio pasiekimas. Pasitikėjimo vidaus rinka didinimas“:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucpd_communication_en.pdf

Direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos komercinės veiklos taikymo ataskaita:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucpd_report_en.pdf

Direktyvos 2005/29/EB taikymo finansinių paslaugų ir nekilnojamojo turto srityse tyrimas:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/news/130108_en.htm

ES teisės aktai dėl nesąžiningos komercinės veiklos:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/index_en.htm

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Vivianos Reding interneto svetainė:

http://ec.europa.eu/reding

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. (+32-2) 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. (+32-2) 296 74 56


Side Bar