Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 14. maaliskuuta 2013

Euroopan komissio tehostaa valvontaa markkinointihuijausten lopettamiseksi

Bryssel 14. maaliskuuta 2013 – Euroopan komissio on tänään esitellyt joukon toimia, joilla torjutaan eri puolilla Eurooppaa ilmeneviä aggressiivisia kaupallisia menettelyjä, kuten näennäisesti ilmaisia tarjouksia, sellaisten tuotteiden täkymyyntiä, joita ei todellisuudessa ole tarjolla, sekä lapsiin kohdistuvia suoria kehotuksia. Komissio on tarkastellut viisi vuotta sitten voimaan tulleen sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin täytäntöönpanoa ja ilmoittanut aikovansa tehostaa sääntöjen noudattamisen valvontaa. Tavoitteena on parantaa kansalaisten luottamusta kaupankäyntiin EU:n sisämarkkinoilla.

Aloite on osa Euroopan kuluttaja-asioiden toimintaohjelmaan (IP/12/491) kuuluvia komission toimia. Niillä kuluttajilla, jotka tekevät verkko-ostoksia eri puolilta EU:ta, on jopa 16 kertaa enemmän tuotteita valittavanaan. Kuluttajista 60 prosenttia ei kuitenkaan vielä hyödynnä tätä mahdollisuutta. Niinpä he eivät saa täyttä hyötyä sisämarkkinoiden tarjoamasta valinnanvarasta eivätkä matalammista hinnoista. Kuluttajien luottamuksen parantaminen tehostamalla sääntöjen noudattamista voi edistää merkittävästi Euroopan talouskasvua. Tutkimukset osoittavatkin, että verrattuna vuoteen 2006, jolloin EU:n säännöt eivät vielä olleet voimassa, useammat kuluttajat ovat nyt kiinnostuneita ostosten tekemisestä rajojen yli ja haluavat käyttää näihin ostoksiin aiempaa enemmän rahaa.

Komission varapuheenjohtajan ja oikeusasioista vastaavan komissaarin Viviane Redingin mukaan kuluttajien menojen osuus EU:n BKT:stä on 56 prosenttia, mutta koska kuluttajat eivät luota EU:n rajojen yli käytävään kauppaan, sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia ei vieläkään pystytä käyttämään täysin hyväksi. ”Meillä on hyvät säännöt kuluttajien suojelemiseksi, mutta niiden noudattamista on valvottava tehokkaammin erityisesti rajat ylittävissä tapauksissa. Huijareita ei voida suvaita! Kuluttajilla on oikeus saada juuri haluamansa tuote maksamatta siitä liikaa. Tämä edellyttää myös yhdenmukaisuutta sääntöjen täytäntöönpanossa", Reding totesi.

Direktiivin ansiosta kansalliset kuluttajansuojaviranomaiset ovat pystyneet hillitsemään monenlaisia sopimattomia kaupallisia menettelyjä, kuten valheellisen tiedon antamista kuluttajille tai aggressiivisia toimia näiden valintoihin vaikuttamiseksi. Direktiivillä korvattiin 27 kansallista järjestelmää yhdellä säännöstöllä, mikä yksinkertaisti sopimattomia menettelyjä koskevia sääntöjä. Kuluttajien on nyt helpompi tutustua oikeuksiinsa riippumatta siitä, missä päin EU:ta he tekevät ostoksia. Kuluttajat ja elinkeinonharjoittajat ovat silti edelleen epävarmoja siitä, kuinka eri kansalliset täytäntöönpanoviranomaiset soveltavat näitä sääntöjä.

Verkossa ostavista EU:n kuluttajista neljä viidestä (81 prosenttia) käytti hintavertailusivustoa vuonna 2010. Tällaiset välineet voivat kuitenkin kasvattaa kuluttajien luottamusta ainoastaan siinä tapauksessa, että ne tarjoavat selkeää ja tarkkaa tietoa, mikä ei tällä hetkellä välttämättä toteudu. Monet sidosryhmät ovat ilmoittaneet hintavertailusivustoja koskevista ongelmista, jotka liittyvät erityisesti avoimuuteen ja ilmoitettujen tietojen puutteellisuuteen.

Lisäksi toistuvat ongelmat tai uudet kaupalliset menettelyt, kuten sähköinen kauppa, ovat usein luonteeltaan rajat ylittäviä, ja niihin liittyy kansallisille täytäntöönpanoviranomaisille yhteisiä kysymyksiä. Näin ollen täytäntöönpanon on oltava aiempaa yhdenmukaisempaa.

Esimerkkinä voidaan mainita tilanne, jossa kansallinen täytäntöönpanoviranomainen määräsi elektronisten laitteiden johtavalle markkinatoimijalle sakon, koska toimija tarjosi kuluttajille maksullista kahden vuoden takuuta, vaikka kuluttajilla oli EU:n lainsäädännön nojalla jo maksuton oikeus kyseiseen palveluun. Koska samankaltaisia ongelmia on ilmennyt myös muissa jäsenvaltioissa, varapuheenjohtaja Reding kirjoitti jäsenvaltioiden kuluttaja-asioista vastaaville ministereille kiinnittääkseen näiden huomion tapaukseen ja selvittääkseen, mihin toimiin kansallisella tasolla on ryhdytty sääntöjen noudattamisen valvomiseksi. Vastauksissa korostui, että kansalliset viranomaiset eivät tulkitse ja sovella direktiiviä yhdenmukaisesti.

Komissio aikoo tästä syystä omaksua näkyvämmän roolin kansallisten täytäntöönpanoviranomaisten yhteistyön vahvistamisessa. Se aikoo

  • parantaa kuluttajansuojaa käsittelevän eurooppalaisen yhteistyöverkoston tehokkuutta ja edistää edelleen koordinoituja täytäntöönpanotoimia (”tehoiskuja”)

  • auttaa jäsenvaltioita direktiivin soveltamisessa antamalla ohjausta ja jakamalla parhaita käytänteitä

  • kehittää täytäntöönpanoa koskevia indikaattoreita, joilla voidaan havaita puutteet ja virheet, jotka edellyttävät lisätutkimuksia ja/tai korjaavia toimia

  • järjestää säännöllisiä aihekohtaisia työpajoja kansallisille täytäntöönpanoviranomaisille ja koulutusta täytäntöönpanoviranomaisille ja oikeusviranomaisille.

On todettu, että kuluttajien oikeudet eivät edelleenkään aina toteudu etenkään matkustamisen ja liikenteen markkinoilla, digitaalisilla markkinoilla ja rahoituspalvelu- ja kiinteistömarkkinoilla. Näillä keskeisillä aloilla tarvitaan siis lisää toimia. Lisäksi täytäntöönpanoviranomaisten on tarkasteltava lähemmin vähittäismyyjien ympäristöväittämiä, jotka ovat usein erittäin yleisluonteisia ja epämääräisiä ja joiden käyttö ei aina ole vastuullista.

Tausta

Vuonna 2005 annetussa sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevassa direktiivissä 2005/29/EY vahvistetaan yhdenmukaiset säännöt sopimattomien kaupallisten menettelyjen torjumiseksi. Direktiivillä varmistetaan, että kuluttajia ei johdeta harhaan eikä altisteta aggressiiviselle markkinoinnille ja että kaikki elinkeinonharjoittajien EU:ssa esittämät väitteet ovat selkeitä, tarkkoja ja perusteltuja, jotta kuluttajat voivat tehdä tietoon perustuvia ja tarkoituksenmukaisia valintoja. Direktiivillä, jonka soveltamisala on laaja ja joka koskee kaikkia talouden aloja, pyritään lisäksi varmistamaan ja turvaamaan terve kilpailu kaupallisten menettelyjen alalla.

Erityisillä säännöksillä estetään muita heikommassa asemassa olevien kuluttajien, kuten lasten, käyttäminen hyväksi. Direktiiviin sisältyy myös kaikissa olosuhteissa kiellettyjen käytäntöjen ”musta lista”, jolla mainitaan mm. täkymainonta ja näennäisesti ilmaiset tarjoukset.

Jäsenvaltiot ja sidosryhmät tuovat tänään julkaistussa kertomuksessa esiin, että resurssien puute, sisäisten menettelyjen monimutkaisuus ja varoittavien seuraamusten puuttuminen uhkaavat haitata lainsäädännön asianmukaista soveltamista.

Euroopan komissio järjestää 18.–19. maaliskuuta 2013 European Consumer Summit ‑kuluttajakonferenssin, jossa on mahdollista keskustella kaikkien sidosryhmien kanssa konkreettisista ratkaisuista, joilla voitaisiin parantaa kuluttajien oikeuksien toteutumista kansallisesti ja eri valtioiden välillä. Samalla voidaan pohtia tehokkaita tapoja puuttua EU:n kannalta olennaisiin tapauksiin sisämarkkinoilla.

Lisätietoja

Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva lehdistöpaketti:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/news/130314_en.htm  

Tiedonanto ”Kuluttajansuojan korkean tason saavuttaminen – Luottamuksen rakentaminen sisämarkkinoihin”:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucpd_communication_en.pdf

Kertomus sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin 2005/29/EY täytäntöönpanosta:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucpd_report_en.pdf

Tutkimus direktiivin 2005/29/EY soveltamisesta rahoituspalvelujen ja kiinteän omaisuuden aloilla:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/news/130108_en.htm

Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva EU:n lainsäädäntö:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/index_en.htm

Komission varapuheenjohtajan, oikeusasioista vastaavan komissaari Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar